SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA JELENJE

73.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 16. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2015. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jelenje za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području općine Jelenje za 2016. godinu za:

1. izgradnja hospicija

2. dogradnja zdravstvene stanice

3. proširenje groblja

4. izgradnja reciklažnog dvorišta

5. izgradnju i ulaganje u nerazvrstane ceste i

6. proširenju sustava javne rasvjete.

Članak 2.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture financirat će se iz prihoda od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 363-02/15-01

Ur. broj: 2170/04-01-15-2

Dražice, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=958&mjesto=51218&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr