SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA JELENJE

67.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09. i 13/ 13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 16. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine za 2016. godinu

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje sadržaj Proračuna Općine za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, proračunsko računovodstvo i izvještavanje, pojedine ovlasti u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja.

Članak 2.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj proračunskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

2. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

2.1. Opći dio Proračuna

Članak 4.

Opći dio Proračuna čini:

- Račun prihoda i rashoda (A),

- Račun financiranja (B) i

- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rashoda) (C).

A. Račun Prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

U prihodima su iskazani:

- prihodi od poslovanja, (6) (poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i

naknada, prihodi od prodaje proizvoda i usluga i od donacija i ostali prihodi)

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) (prihodi od prodaje proizvedene

dugotrajne imovine i prodaje građevinskih objekata).

U rashodima (3) su iskazani rashodi za:

- zaposlene (31),

- materijalni rashodi (32),

- financijski rashodi (34),

- subvencije (35),

- pomoći unutar općeg proračuna (36),

- naknade građanima i kućanstvima (37),

- ostali rashodi i rashodi (38).

B. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

C. U Raspoloživa sredstva iz prethodne godine iskazan je višak prihoda i rezerviranje.

2.2. Posebni dio Proračuna

Članak 5.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava iskazanih po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

2.3. Plan razvojnih programa

Članak 6.

U Planu razvojnih programa iskazani su rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2016. do 2018. godine, koji su razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 7.

U Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja planirani su svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koje općinski proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova iz svoga djelokruga u skladu s propisima i drugim aktima.

3. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

3.1. Prihodi i primici proračuna te uplate u proračun

Članak 8.

Općinsko vijeće, načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje odnosno proračunski korisnici odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi proračuna i proračunskih korisnika ubiru se i uplaćuju u proračun na jedinstveni račun riznice u skladu sa zakonom, drugim propisima ili aktima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Prihodi i primici uplaćeni u proračun do kraja tekuće godine prihod su proračuna tekuće godine.

Članak 9.

Namjenski prihodi i primici proračuna i općinskih proračunskih korisnika su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine i općinskih proračunskih korisnika, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.

Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun i koriste isključivo za namjene utvrđene planom.

Članak 10.

Namjenski prihodi iz članka 9. ove Odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane ili manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene te namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, a mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećati će se financijski planovi proračunskih korisnika za tekuću godinu.

Prihodi kojima je namjena utvrđena posebnim zakonskim odredbama mogu se, u slučaju nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.

Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine.

Rješenje o povratu sredstava donosi JUO na temelju dokumentiranoga zahtjeva.

3.2. Rashodi i izdaci proračuna te isplate sredstva iz proračuna

Članak 12.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Proračunska sredstva se mogu koristiti samo za namjene utvrđene Proračunom i do visine utvrđene Proračunom.

Općinski proračunski korisnici mogu preuzimati obveze na teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, odnosno do visine ostvarenih namjenskih prihoda i primitaka te uz odgovarajuću primjenu odredbi stavka 2. i 3., članka 10. ove Odluke.

Rashodi proračuna za koje je obveza nastala u 2016. godini rashodi su proračuna za 2016. godinu, neovisno o plaćanju.

Članak 13.

Sredstva za rashode i izdatke osiguravaju se u Proračunu za:

- programe, projekte i aktivnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika

- programe, projekte i aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: JUO).

Članak 14.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Nalogodavci moraju prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave te odrediti oznake proračunskih klasifikacija na teret kojih se obveze isplaćuju.

Članak 15.

Nalogodavci za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna temeljem Odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika su:

1. Za Razdjel 001 Općinsko vijeće i općinski načelnik, Glava 00101, Općinsko vijeće i Općinski načelnik

2. Za Razdjel 002, Glava 00201: JUO

Članak 16.

Rashodi i izdaci općinskih proračunskih korisnika isplaćuju se s jedinstvenog računa riznice na temelju naloga proračunskih korisnika i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava koje su odgovorne osobe proračunskoga korisnika potpisale, potvrdili pravni temelj i visinu obveze.

Članak 17.

Zaključivanje pisanoga ugovora s korisnicima proračunskih sredstava obavezno je za sredstva koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći .

Ugovorom o subvencioniranju/donaciji/pomoći koji se zaključuju temeljem natječaja o financiranju javnih potreba utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava.

Kapitalne donacije iznosa većeg od 50.000,00 kuna isplaćivat će se u roku od 20 dana od dana odobrenja zahtjeva, a do tog iznosa u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva.

Kapitalne donacije iznosa većeg od 50.000,00 kuna mogu se u prvom polugodištu isplatiti do visine od 50%.

Ugovorima će se utvrditi i obveze korisnika proračunskih sredstva za namjensko trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja nadležnom upravnom tijelu i za realizaciju ugovorenoga programa.

Članak 18.

Zaključivanje pisanoga ugovora obavezno je i za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od iznosa utvrđenoga u Proceduri nabavke roba i usluga i Zakonom o javnoj nabavi.

Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

Članak 19.

Aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine, a nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu se do iznosa ne utrošenih sredstava izvršiti u sljedećoj godini uz suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 20.

Za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, koristiti će se sredstva proračunske zalihe do iznosa od 100.000,00 kn.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik obvezan je u roku od 30 dana od dana korištenja proračunske zalihe izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe, te uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

4. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 21.

Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti u ostvarivanju planiranih prihoda i/ili primitaka te rashoda i/ili izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 22.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka najviše do 5% rashoda i izdataka planiranih na proračunskoj stavci koja se umanjuje.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja za proračunske stavke rashoda i izdataka koji se financiraju iz namjenskih sredstava za razvoj komunalnih djelatnosti koja komunalno društvo u vlasništvu Općine ostvaruje u cijeni komunalnih usluga, ovisno o visini ostvarenih izvora iz kojih se troše.

Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o odobrenoj preraspodjeli sredstava uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.

5. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 23.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u 2015. godini, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 24.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Ugovor o oročavanju sredstava sklapa Općinski načelnik.

Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

Članak 25.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, u skladu s propisima i uz primjereno osiguranje duga te s pripadajućim kamatama i troškovima postupka, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti podmirenja duga.

Općinski načelnik može, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

Odredbe ovog članka ne odnose se na dugove po osnovi javnih davanja.

6. ZADUŽIVANJE

Članak 26.

Za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata utvrđenih Planom razvojnih programa Općina se može zadužiti sukladno zakonskim propisima.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine može se zadužiti samo uz suglasnost Općinskog Vijeća, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima Općine.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi iz stavka 2. ovog članka sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Odluci Općinskog Vijeća.

Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine.

7. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE

Članak 27.

Proračun i općinski proračunski korisnici primjenjuju proračunsko računovodstvo.

Prihodi i rashodi proračuna iskazuju se uz primjenu modificirana računovodstvena načela nastanka događaja.

Primici i izdaci proračuna iskazuju se po načelu novčanog tijeka.

Proračunsko računovodstvo za proračun i općinske proračunske korisnike vodi JUO Odsjek za financije u jedinstvenom informacijsko-informatičkom sustavu riznice.

Članak 28.

Kontrolu postupaka u planiranju i izvršavanju proračuna, praćenje primjene proračunskoga računovodstva te poslove proračunskoga financijskoga izvješćivanja obavljati će JUO Odsjek za financije.

Članak 29.

JUO Odsjek za financije podnosi Općinskom načelniku mjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, a Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u skladu s odredbama propisa o proračunskom izvješćivanju.

Ostali korisnici proračunskih sredstava dužni su JUO-u dostaviti polugodišnje i godišnje izvještaje o realizaciji programa i utrošenim proračunskim sredstvima s obrazloženjima.

Oblik i sadržaj izvještaja ostalih korisnika proračunskih sredstava te rokovi njihovog podnošenja utvrdit će se odlukom Općinskog načelnika.

Drugi korisnici proračunskih sredstava obvezni su nadležnim upravnim odjelima dati sve dodatne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

8. ODGOVORNOST I OBVEZE U IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

Članak 30.

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava Općinski načelnik.

JUO Općine Jelenje prati izvršavanje Proračuna i o tome izvještava Općinskog načelnika.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Općinski načelnik te pročelnica JUO-a, odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje rashoda i izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela.

Članak 31.

JUO Odsjek za financije dužan je u roku od osam dana od stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sve krajnje korisnike koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna o odobrenim sredstvima u Proračunu.

Članak 32.

Radi pravodobnog obračunavanja i isplate proračunskih sredstava u 2016. godini za plaće i druge rashode za zaposlene obvezna je dostava rješenja o rasporedu, odnosno prestanku radnog odnosa službenika/namještenika, rješenja o plaćama te rješenja, odnosno naloge o drugim pravima stečenim temeljem službeničkog i radnog odnosa.

Rješenja iz stavka 1. ovog članka JUO je dužan dostaviti Odsjeku za financije u roku od tri dana od dana rasporeda, odnosno prestanka službeničkog/radnog odnosa ili stjecanja drugih prava tijekom 2016. godine.

Ugovore temeljem kojih se isplaćuju primici po osnovi drugog dohotka korisnici su dužni dostaviti Odsjeku za financije u roku od tri dana od dana zaključivanja istih.

Korisnici su dužni Odsjeku za financije dostaviti sve akte temeljem kojih se isplaćuju plaće i ostala materijalna prava zaposlenih do 05. siječnja 2016. godine.

Članak 33.

Proračunski korisnici obvezni su provoditi postupke nabave roba, usluga i ustupanja radova sukladno važećoj Proceduri za nabavku roba i usluga i sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Plan nabave Općine Jelenje za 2016. godinu donosi Općinski načelnik.

Članak 34.

Ako se tijekom izvršavanja Proračuna utvrdi da su proračunska sredstva nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava, ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena, ili će se zahtijevati povrat proračunskih sredstava.

Odluku o umanjenju, obustavi ili povratu proračunskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, donijet će Općinski načelnik.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 400-01/15-01-01

Ur. broj: 2170/04-01-15-1

Dražice, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=958&mjesto=51218&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr