SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

93.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2015. GODINU

UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) određeno je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Predstavničko tijelo Grada Malog Lošinja, na održanoj sjednici dana 26. listopada 2015. godine donijelo je odlukom Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 32/15) kao i Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za Grad Mali Lošinj (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 32/15).

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) kao i važeći propisi navedeni člankom 93. istoga Zakona.

Grad Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad), u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Zakonom, uređuje, planira, organizira i provodi sustav civilne zaštite na svom području odgovornosti.

Na području Grada Malog Lošinja snage za zaštitu i spašavanje čine:

-operativne snage zaštite i spašavanja,

-pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,

-pravne osobe od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje,

-udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje,

-središnja tijela državne uprave.

Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Malog Lošinja gradonačelnik je utvrdio operativne snage zaštite i spašavanja kao i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Malog Lošinja.

Operativne snage zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja su:

-Stožera zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja,

-Zapovjedništva civilne zaštite Grada Malog Lošinja,

-Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj,

-Dobrovoljno vatrogasno društvo Lošinj

-Dobrovoljno vatrogasno društvo Susak,

-Civilna zaštita Grada Malog Lošinja - postrojba opće namjene,

-Gradsko društvo Crvenog križa - podružnica Mali Lošinj,

-Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava Dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj,

-Hrvatska Gorska služba spašavanja - stanica Rijeka - obavještajna točka Mali Lošinj.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA

Važeći akti za 2015. godinu koji su doneseni u prethodnim godinama, a koje je Grad Mali Lošinj usvojio iz područja sustava zaštite i spašavanja i po kojima postupa su:

-Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2009., 2010., 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu,

-Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu,

-Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj,

-Plan zaštite i spašavanja, Plan civilne zaštite za Grad Mali Lošinj,

-Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj,

-Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj,

-Zaštita šuma od požara,

-Plan pozivanje Stožera zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja,

-Plan pozivanja postrojbe

-Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj 26/13),

-Odluka o imenovanju članova Zapovjedništva Grada Mali Lošinj i imenovanja člana Zapovjedništva (Službene novine Primorsko - goranske županije broj 37/ 13),

-Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorsko - goranske županije broj

-Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 10/15)

-Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara (Službene novine PGŽ, br 20/15)

-Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2015.godini.

Izvanrednih događaja na području Grada Malog Lošinja u kojima su bile angažirane snage zaštite i spašavanje tijekom 2015. godine nije bilo.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA
- OPERATIVNE SNAGE

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o osnivanju i i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/13), od dana 12. srpnja 2013. godine imenovan je načelnik stožera i 9 članova Stožera. Gradonačelniku je ostavljena mogućnost da predloži preostale članove Stožera.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Grada Malog Lošinja. Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka.

Svi članovi Stožera su upoznati sa svojim obvezama i odgovornostima u sustavu civilne zaštite kao što su i osposobljeni za djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, katastrofama i velikim nesrećama.

Na održanim sjednicama Stožera razmatrana su stanja organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja za 2015.godinu. Planskim dokumentima se pravovremeno ažuriraju svi kontakt podaci članova Stožera.

2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Odlukom o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 28/12, 10/13 i 37/13). Zapovjedništvo se sastoji od zapovjednika zapovjedništva civilne zaštite, načelnika zapovjedništva civilne zaštite, operativca Zapovjedništva civilne zaštite i 6 članova. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Malog Lošinja zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Mobilizira se i poziva sukladno Planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika. Planskim dokumentima se pravovremeno ažuriraju svi kontakt podaci.

2.1 POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE

Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovite djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

Prema Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj, donesena je Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja («Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/12), od dana 02.srpnja 2012.godine. Postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Malog Lošinja čini 33 pripadnika. Izvršen je Ustroj postrojbe, određen je Zapovjednik i zamjenik te tri voditelja sa pripadajućim skupinama.

Postrojba CZ opće namjene ustrojena je na slijedeći način:

Za potrebe pozivanja tima civilne zaštite izrađeni su mobilizacijski pozivi koji su potpisani od strane ovlaštene osobe - gradonačelnika Grada Malog Lošinja. Za pozivanje tima napravljene su posebne upute za postupanje prilikom uručivanja mobilizacijskih poziva. Tim se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće. Planskim dokumentima se pravovremeno ažuriraju svi kontakt podaci.

U svibnju 2015. godine održana je obuka pripadnika postrojbe u suradnji sa nadležnim službama (DUZS Rijeka) u Šapjanama, dok su tokom mjeseca srpnja i kolovoza 2015.godine održane koordinacije pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Malog Lošinja.

3. VATROGASTVO

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju iz oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti.

Na području Grada Malog Lošinja provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja čine Vatrogasne snage, koje se sastoje od Javne vatrogasne postrojbe te Gradske vatrogasne zajednice. Na području Grada djeluju:

a) Javna vatrogasna postrojba Mali Lošinj

Vozila kojim raspolaže:

-Navalno vozilo Mercedes Atego

-Šumsko vozilo Mercedes U500

-Šumsko vozilo Mercedes U500

-Autocisterna Iveco

-Zapovjedno vozilo Toyota

-Vozilo za prijevoz ljudi Citroen Jumper

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj je središnja profesionalna vatrogasna postrojba za područje Grada Mali Lošinj, a područje odgovornosti je čitavo područje Grada Malog Lošinja. Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj uključuje 23 profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i zamjenika (uvijek prisutna dva vozača u smjeni).

b) Dobrovoljna vatrogasna društva

DVD LOŠINJ: 10 operativaca, vatrogasnu opremu i vozila koriste od JVP Mali Lošinj

Područje djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lošinj je područje Grada Mali Lošinj. Broji najmanje 10 osposobljenih vatrogasaca koji djeluju u središtu društva. DVD koristi vatrogasnu opremu JVP Grada Malog Lošinja koja je u skladu s Pravilnikom o minimumu opreme kojom mora biti opremljena dobrovoljna vatrogasna postrojba ovog ranga.

DVD SUSAK: 10 operativaca, teretno vozilo TAM T- 80, 3 motorne vatrogasne pumpe, osobna zaštitna oprema, ostala vatrogasna oprema (cijevi, mlaznice...)

Područje djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Susak je područje matičnog otoka. Broj osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca je 10, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika. DVD Susak pored svoje koristi i opremu JVP koja je u skladu s Pravilnikom o minimumu opreme kojom mora biti opremljena dobrovoljna vatrogasna postrojba ovog ranga.

Na području Grada Mali Lošinj nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.

PremaPlanu operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2015.godini Dobrovoljna vatrogasna društva i JVP prema planu motrenja opremljena su potrebnom opremom, kao što su i organizirane preventivne ophodnje na kojima su se poduzimale preventivne mjere kako bi se uklonila ili barem smanjila potencijalna opasnost. Na području cjelokupnog otoka, na pristaništima svih trajektnih linija podijeljeni su propagandni materijali, odnosno letci sa mjerama opreza od požara.

4. DRUGE OPERATIVNE SNAGE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

a) Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj(2 zaposlenih, petstotinjak volontera, 15 torbica prve pomoći)

Oformit će ekipe prve pomoći, organizirat će dobrovoljno davanje krvi, službu traženja, a prema potrebi organizirat će i humanitarne akcije.

b) Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali Lošinj(30 ljudi, 4 osobna vozila, 1 kombi vozilo, 1 prikolica)

Za traženje i spašavanje nestalih ili ozlijeđenih osoba može se uključiti Gorska služba spašavanja sa svojim članovima koji su osposobljeni i opremljeni za navedene zadaće.

c) Lječilište Veli Lošinj (50 zaposlenih)

d) Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.(87 zaposlenih, teretna vozila - 19 kom, putnička vozila 2 komada, radni vučni strojevi - 3 komada, plovni objekt, brodica - 1 komada)

e) Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.(42 zaposlena, teretna vozila - 6 komada, putnička vozila - 9 komada)

f) Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju (2 veterinara, 2 osobno-teretna vozila)

Na području Grada Malog Lošinja registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom i prijevozničkom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi bave u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih katastrofa. To su:

-Elektro voda d.o.o. (35 zaposlenih, bager - 9 kom, rovokopač - 2 kom, buldožer - 1 kom, valjak - 1 kom, rezalica za asfalt - 1 kom, motorni vibrator - 1 kom, motorna pila - 1 kom, agregat za struju - 1 kom, kamion - 11 kom, mikser - 3 kom)

-Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.(6 zaposlenih, dizalica 40 t - 1 kom, rovokopač - 2 kom, utovarivač - 2 kom, kamion 20 t - 1 kom, labudica - 1 kom)

-Lošinj-Beton d.o.o(43 zaposlenih, rovokopač - 9 kom, utovarivač - 1 kom, valjak - 2 kom, kamion -12 kom, labudica - 1 kom)

Pravne osobe za osiguranje prehrane

-Jadranka trgovina d.o.o. (dostava hrane i napitaka)

Treba spomenuti i gospodina Richarda Kostića, on je volonter spasioc te posjeduje čamac (gumenjak) za spašavanje s motorom od 50 KS, te ime 2 kompletne opreme za sve vrste spašavanja na vodi. On po pozivu Lučke kapetanije sudjeluje u intervencijama na vodi.

Ostale pravne snage, udruge građana i sl., sa područja Grada Malog Lošinja koje nisu operativne snage, a od interesa su za zaštitu i spašavanje su:

-Diver sport Lošinj,

-Radio Jadranka, Mali Lošinj,

-Lovačko društvo »Kamenjarka«,

-Planinarski klub »Osorščica«,

-Institut Plavi svijet.

5. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Uspostava stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavlja se propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje prema Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (Narodne novine broj 13/06).

Priopćenja od značaja za državu, županiju i gradove emitiraju se odmah nakon signala na 1. programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije te za razinu županije i Gradova a lokalnoj postaji Radio Lošinj, Radio Jadranka.

ZAKLJUČAK

Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unaprjeđenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguranje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja te ostalim razvojnim planovima.

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara naznačeno je u godišnjem Planu razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Maloga Lošinja

Tijekom 2015. godine nije bilo ugroza koje su zahtijevale aktiviranje službi za zaštitu i spašavanje.

Kod manjih nesreća snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebama Grada Malog Lošinja. Sve redovne snage zaštite i spašavanja, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za zaštitu i spašavanje ustrojene na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima.

Vatrogasne snage nesporno zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima, a njihova organiziranost, opremljenost i obučenost su na višoj razini.

Unatoč dobroj organiziranosti potrebno je i dalje ulagati u podizanje razine učinkovitosti i opremljenosti svih snaga zaštite i spašavanja.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2015. godinu objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 810-01/15-01/08

URBR: 2213/01-01-15-10

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=10005&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr