SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

71.

Na temelju čl. 103. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/ 00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2015. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe dio općeg dobra pod upravom Grada Malog Lošinja na k.č.br. 776/36, zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, u površini od 12 m2, i dio javnog dobra na k.č.br. 777, zk.ul. 1243 k.o. Mali Lošinj - grad u površini od 3 m2, budući da predmetni dijelovi čestica u naravi predstavljaju dvorište kuće sagrađene na k.č.br. 776/32 k.o. Mali Lošinj - grad, te će se sukladno Rješenju o zemljištu nužnom za uporabu iste zgrade i Parcelacijskom elaboratu br. 15/15 od 18.02.2015. god. izrađenog od ovlaštenog geod. poduzeća Geo - Teo d.o.o. Cres poništiti i pripojiti k.č.br-u 776/32 k.o. Mali Lošinj - grad.

Parcelacijski elaborat naveden u prethodnom stavku, podoban za provedbu promjene u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i Parcelacijskog elaborata iz čl. 1. ove Odluke izvršiti brisanje svojstva općeg odnosno javnog dobra na k.č.br. 776/36, zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, u površini od 12 m2, i dio javnog dobra na k.č.br. 777, zk.ul. 1243 k.o. Mali Lošinj - grad u površini od 3 m2, te isti dijelovi postaju vlasništvo Grada Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj i vlasnica k.č.br. 776/32 k.o. Mali Lošinj - grad kojoj se pripajaju dijelovi ukinutog javnog dobra u općoj uporabi uredit će imovinsko-pravne odnose na način da će otkupiti od Grada Malog Lošinja predmetne dijelove u ukupnoj površini od 15 m2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 944-01/14-01/06

Ur.br. 2213/01-01-15-10

Mali Lošinj, 26. listopada 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=952&mjesto=10005&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr