SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

64.

Nakon usporedbe originalnih dokumenata provedene prilikom izrade pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja, a temeljem članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 32/ 09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2015. godine, donosi

TEHNIČKI ISPRAVAK u
Prostornom planu uređenja Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovim Tehničkim ispravkom ispravljaju se neusklađenosti evidentirane u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/08, 13/12, 26/13, 42/14 i 25/15-pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu Plan), i to u člancima 26., 29., 116. i 163., te na kartografskim prikazima 1.A. »Korištenje i namjena površina« i 3.1.A. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju« u mjerilu 1:25.000, te 4.4. »Građevinsko područje - Mali Lošinj« i 4.6. »Građevinsko područje - Nerezine« u mjerilu 1:5.000.

Članak 2.

U članku 26. odredbi za provođenje Plana u tablici pod rednim brojem 9. ispravlja se neusklađenost površina građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene rekreacijskog centra Lopari-Nerezine R19, na način da umjesto »1,54« treba stajati »0,81« (ha).

Članak 3.

U članku 29. odredbi za provođenje Plana u tablici pod rednim brojem 14. ispravlja se neusklađenost površine građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene rekreacijske zone Lopari-Nerezine R214, na način da umjesto »3,77« treba stajati »4,29« (ha).

Članak 4.

U članku 116. stavak 2. odredbi za provođenje Plana ispravlja se neusklađenost površine i gustoće korištenja turističke zone Lopari T25 i/ili T35, na način da umjesto »26,23 ha« treba stajati »30,0 ha«, a umjesto »118 kreveta/ha« treba stajati »103,33 kreveta/ha«.

Članak 5.

U članku 163. stavak 2. alineja 4. se briše, a na kraju alineje 3. umjesto zareza stavlja se točka.

Članak 6.

Na kartografskom prikazu 3.1.A. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju« u mjerilu 1:25.000 ispravlja se neusklađenost obuhvata urbanističkog plana uređenja UPU-17 Lopari na način da isti treba obuhvatiti i lučicu PR7 kao što je prikazano na kartografskom prikazu 4.6. »Građevinsko područje - Nerezine« u mjerilu 1:5.000.

Članak 7.

Na kartografskom prikazu 1.A. »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1:25.000, te kartografskom prikazu 4.6. »Građevinsko područje - Nerezine« u mjerilu 1:5000 ispravlja se neusklađenost granica površina pojedinih namjena unutar područja obuhvata urbanističkog plana uređenja UPU-17 Lopari:

-turističke zone Lopari T25 i/ili T35,

-rekreacijskog centra Lopari-Nerezine R19 i

-rekreacijske zone Lopari-Nerezine R214.

Na kartografskom prikazu 4.6. »Građevinsko područje - Nerezine« ukida se morski koridor koji je služio za prilaz izmještenom privezištu Lopari-Nerezina PR7, koji izmještanjem privezišta više nema funkciju.

Članak 8.

Na kartografskom prikazu 4.4. »Građevinsko područje - Mali Lošinj« u mj. 1:5.000 ispravlja se neusklađenost prikaza cestovne mreže na način da se briše dionica obilaznice brda Malin u Malom Lošinju.

Članak 9.

Na kartografskom prikazu 4.4. »Građevinsko područje - Mali Lošinj« u mj. 1:5.000 ispravlja se neusklađenost prikaza cestovne mreže na način da brišu a) i b) podvarijante trase novoplanirane ceste za Velopin.

Članak 10.

Sastavni dio ovog Tehničkog ispravka su kartografski prikazi 1.A. »Korištenje i namjena površina« i 3.1.A. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju« u mjerilu 1:25.000, te 4.4. »Građevinsko područje - Mali Lošinj« i 4.6. »Građevinsko područje - Nerezine« u mjerilu 1:5.000.

Članak 11.

Ovaj Tehnički ispravak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/13-01/50

UR. BROJ: 2213/01-01-15-14

Mali Lošinj, 26. listopada 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=952&mjesto=10005&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr