SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

45.

Na temelju članka 100. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13.), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14. sjednici održanoj dana 9. rujna 2015. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje
za 2015. godinu

Članak 1.

Članak 4. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Izmjene i dopune ovog Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-01/14

Ur. broj: 2170/04-01-14-4

Dražice, 9. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51218&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr