SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 20. Četvrtak, 11. lipnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

51.

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015.godini (»Narodne novine« broj 36/15), čl.43., st. 1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 31. svibnja 2015. godine donosi:

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
i građevina za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara

Članak 1.

Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2015. godine.

Članak 2.

Građevine i otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera navedeni su u poglavlju 14. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovog Plana provode:

-Dobrovoljno vatrogasno društvo »Lošinj« (u daljnjem tekstu DVD »Lošinj«) i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Susak« (u daljnjem tekstu DVD »Susak«) na područjima njihove nadležnosti,

-Hrvatske šume d.o.o. - Šumarija Cres - Lošinj organizira protupožarne ophodnje s gliserom i motrenjem na osmatračkim točkama Vela Straža i Belveder,

-HEP distribucija d.o.o. i HEP prijenos d.o.o. provode nadzor nad ispravnošću prijenosno distributivne mreže,

-Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. provode mjere organizacijom neprekidnog dežurstva na odlagalištu otpada te osiguravaju sredstva i opremu za slučaj požara,

-vozači Autotransa, kao i posada na brodovima Jadrolinije u toku svojih redovnih linija vrše i osmatranje,

-HV - radarska postaja »Tovar« provodi osmatranje 24 sata.

-aerodrom »Lošinj« provodi izviđačko motrilačke letove uz svoje svakodnevne panoramske letove te

-Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja - Komunalno redarstvo.

U aktivnosti ranog uočavanja nastanka požara na otvorenom uključuju se i ostale organizacije koje djeluju na području Grada Malog Lošinja, kao što su nautičari, lovci, ribolovci, planinari i izletnici.

Članak 4.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD Lošinj DVD Susak u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju dežurstvo ovisno o vremenu i stupnju opasnosti u vremenu od:

-7,00 - 21,00 svakim danom, osim nedjelje i praznika.

Članak 5.

U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovog Plana, DVD Lošinj provodi ophodnju cijelog područja Grada Malog Lošinja, dok DVD Susak provodi ophodnju cijelog područja matičnog otoka.

DVD Lošinj i DVD Susak sudjeluju u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenju požara otvorenog prostora, pružanju tehničke pomoći Gradskoj vatrogasnoj zajednici pri intervencijama gašenja požara ili u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanju i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i ininim nesrećama.

Divlja odlagališta otpada na području Grada Malog Lošinja, tijekom požarne sezone nadzirati će Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - Komunalno redarstvo.

Članak 6.

Način uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akcije gašenja požara na području Grada Malog Lošinja utvrđen je poglavljem 2. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Malog Lošinja.

Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanja osoba te popis građevina i otvorenih prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera određeni su poglavljima 13. i 14. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj.

Članak 7.

DVD Lošinj i DVD Susak održavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja, a operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja s dežurnom službom Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - Komunalno redarstvo, Županijskim centrom 112, Operativno komunikacijskim centrom Policijske uprave Primorsko-goranske i drugim službama po potrebi.

Članak 8.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva Proračunom Grada Malog Lošinja za 2015.godinu.

Članak 9.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 821-02/14-01/03

Urbroj: 2213/01-01-15-7

Mali Lošinj, 31. svibnja 2015.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=940&mjesto=10005&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr