SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

31.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 26. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području Grada
Malog Lošinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje upravljanje, građenje, konstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad), kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

Članak 2.

Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

- nerazvrstana cesta je cesta na području Grada koja se koristi za promet vozilima, koju svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, drugim propisima i ovom Odlukom, a koja nije razvrstana kao javna cesta,

- raskrižje je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili na različitim razinama križaju dvije ili više cesta ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,

- križanje je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili na različitim razinama križaju cesta i druga prometna infrastruktura,

- zaštitni pojas je zemljište uz nerazvrstanu cestu na kojme se primjenjuju ograničenja propisana zakonom kojim se uređuju ceste,

- priključak na cestu je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom,

- prilaz na cestu je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na cesti,

- redovito održavanje nerazvrstane ceste čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njoj,

- izvanredno održavanje nerazvrstane ceste su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa,

- prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste je privremeno ili trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila na cesti ili njezinom djelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i obavljanja ostalih djelatnosti,

- izvanredni prijevoz je prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja,

Članak 3.

Nerazvrstana cesta na području Grada je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Grada niti se u njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci Gradonačelnika Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Dio nerazvrstane caste namjenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati na korištenje sukladno ostalim općim aktima Grada za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.

Članak 4.

Kada je na području Grada trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela, može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a nekretnina kojoj prestaje taj status postaje vlasništvo Grada.

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se naročito:

- ceste na području Grada koje sukladno zakonu kojim se uređuju često prestaju biti razvrstane, a određene su podzakonskim propisom,

- ceste koje povezuju područja unutar Grada,

- pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,

- druge ceste na području Grada.

Članak 6.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (donji sloj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i sl.),

- građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i dr.),

- zemljišni pojas s obiju strana cesta potreban za nesmetano održavanje ceste prema projektu ceste,

- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

- javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja, autobusne čekaonice i sl.).

Članak 7.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući način se primjenjuju i na održavanje i zaštitu drugih javnih površina na području Grada.

Javno prometne površine, u smislu stavka 1. ovog članka, jesu: pješačke zone, pješački prolazi, trgovi, javna stepeništa i druge javno prometne površine u suglasju sa odlukom kojom se utvrđuje komunalni red.

II. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA

Članak 8.

Grad, Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) upravlja nerazvrstanim cestama.

Upravni odjel vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada, u suglasju s podzakonskim propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama.

Popis nerazvrstanih cesta donosi Gradsko vijeće odlukom.

Poslovi knjigovodstvenog evidentiranja nerazvrstanih cesta kao imovine Grada te poslove u svezi stjecanja stvarnih prava na nerazvrstanim cestama kao i poslove evidentiranja nerazvrstanih cesta kod nadležnog ureda za katastar i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, obavljaju nadležni upravni odjeli Grada.

Članak 9.

Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, razumijevaju naročito:

- građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, i

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- evidentiranje nerazvrstanih cesta kod nadležnog ureda za katastar i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.

1. Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Članak 10.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta obuhvaćaju naročito:

- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno propisima,

- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje geodetskih radova,

- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i održavanje,

- investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa,

- druge zakonom propisane poslove.

Članak 11.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.

Prije izdavanja odgovarajućeg akta na temelju kojeg je dopušteno građenje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste te za građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, posebne prometne uvjete izdaje Upravni odjel uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko - goranske županje, u slučajevima kada je za izdavanje takvog mišljenja propisano posebnim propisima.

Članak 12.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovog članka, snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

2. Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 13.

Održavanje nerazvrstanih cesta je komunalna djelatnost.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta obavlja pravna, odnosno fizička osoba kojoj je to povjereno ugovorom o suglasju s propisima sukladno godišnjem programu kojim se utvrđuje održavanje komunalne infrastrukture u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 14.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

- Planiranje održavanja i mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta i prometa na njima,

- Redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,

- Ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,

- Stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta,

- Ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoća ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta.

Članak 15.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno - prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno propisima te suglasnosti Grada.

Priključkom ili prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno - prometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno - prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno - prometnu površinu.

Raskrižje javne i nerazvrstane ceste, odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.

Atmosferske vode ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno - prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključka i prilaza snosi investitor.

Članak 16.

Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

- Ophodnju,

- Redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta koje poslove obavlja Komunalno redarstvo Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

- Stručni pregled stanja cestovnih objekata,

- Obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg sloja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,

- Obnavljanje i zamjenu završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,

- Mjestimične popravke završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,

- Mjestimične popravke dijelova cestovne građevine (most, propust, pothodnik, potporni i obložni zid i sl.),

- Čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa nerazvrstane ceste,

- Čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti,

- Zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,

- Uređenje bankina,

- Hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,

- Održavanje svjetlosne signalizacije - semafor,

- Osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), koje poslove obavljaju izvođači temeljem pisanog ugovora o povjeravaju komunalnih poslova.

- Uništenje nepoželjne vegetacije,

- Čišćenje slivnika

- Popravak, zamjena i obnova vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme, koje poslove obavljaju komunalna društva čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Članak 17.

Popravci udarnih jama, oštečenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno - tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.

Ako popravak nerazvrstane ceste nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovog članka, nerazvrstana cesta mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

Zimska služba obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 19.

Zimsko održavanje ceste obavlja pravna osoba kojoj je dodijeljeno održavanje nerazvrstanim cestama te ustupljeno izvođenje radova redovitog održavanja nerazvrstane ceste temeljem sklopljenog Ugovora koji naročito sadrži:

- Potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja radova,

- Dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,

- Nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,

- Uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,

- Procjenu troškova zimske službe,

- Obavješćivanje o stanju i prohodnosti ceste.

Članak 20.

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

- Sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

- Zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, propust, pothodnik, potporni i obložni zid i sl.)

- Zamjenu kolničke konstrukcije ili njezinog većeg djela,

- Poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,

- Ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na zaštiti kosina od erozije,

- Korekciju prometno - tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanje propusne moći,

- Dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvstanih cesta mogu se izvoditi samo na temelju glavnog i izvedbenog projekta ili tehničkog rješenja.

III. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 21.

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozilima, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama i ovom Odlukom.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti je zabranjeno naročito:

- Oštetiti, ukloniti, premjestiti, sakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

- Trajno ili privremeno zaposijedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,

- Dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

- Sprječavati otjecanje voda s nerazvrstane ceste,

- Postavljati ograde, saditi živice, drveća i druge nasade,

- Odlagati drvnu masu, ostale materijala ili druge predmete,

- Postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja, odnosno oglašavanja bez odobrenja Odjela,

- Rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćivati nerazvrstanu cestu,

- Obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa po njoj.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je naročito:

- Postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa,

- Namjerno paliti vatru i korov,

- Puštati domaće životinje bez nadzora,

- Ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,

- Postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost,

- Ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,

- Obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Komunalno redarstvo Grada koje vrši nadzor, mora bez odgoda, nakon saznanja, poduzeti mjere propisane zakonom i sa ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

Pravna ili fizička osoba koja je na bilo koji način ugrozila sigurnost prometovanja, a zapreku ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti ne može ukloniti odmah, do njezinog uklanjanja mora je osigurati propisanom signalizacijom te o zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih radnji bez odgode obavijestiti nadležni upravni odjel Grada.

Članak 22.

Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji prethodno pisano odobrenje Upravnog odjela.

Odobrenje Upravnog odjela u smislu stavka 1. ovog članka izdaje se naročito za:

- Prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste,

- Spuštanje rubnjaka,

- Zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganje materijala radi gradnje i slično,

- Prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravaka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Pravna ili fizička osoba dužna je radi ishođenja odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka Upravnom odjelu podnijeti pisani zahtjev.

Članak 23.

Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije gospodarske djelatnosti dolazi do prekomjerne upotrebe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužna je platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Pod teškim ili srednje težim teretnim vozilima iz stavka 1. ovog članka smatraju se vozila ukupne mase teže od 7,5 tona, te na pojedinim djelovima nerazvrstane ceste u naselju označenom propisanom signalizacijom.

Djelatnost iz stavka 1. ovog članka i mjerila za utvrđivanje prekomjerne upotrebe nerazvrstane ceste utvrđuju se u suglasju sa zakonom kojim se uređuju ceste.

Visinu naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvrđuje gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela.

Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste donosi Upravni odjel.

Upravni odjel očevidom na licu mjesta utvrđuje oštećenja izazvana prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste, o čemu se sastavlja zapisnik.

Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo oštećenjima izazvanim prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje održavanja nerazvrstane ceste, o trošku pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka.

Članak 24.

Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganje materijala radi gradnje i slično.

Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje specijalnih vozila (reportažnih, mjernih i sl.).

Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća se naknada čiju visinu utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela.

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka, osoba koja je privremeno zauzela nerazvrstanu cestu obvezna je uz suglasje Upravnog odjela obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu Primorsko-goranske županije Rijeka, PP Mali Lošinj.

Članak 25.

Nerazvrstana cesta može se, uz odobrenje Upravnog odjela, prekopavati radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Pod prekopavanjem, u smislu stavka 1. ovog članka, razumijeva se izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koja se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanje odnosno postavljanje vodova, nasipavanje i zbijanja nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon prekopavanja.

Članak 26.

Za vrijeme trajanja manifestacija od značenja za Grad nije dozvoljeno obavljati prekopavanje nerazvrstanih cesta na području odvijanja istih.

Članak 27.

Radove na obnovi kolničke konstrukcije na mjestu prekopavanja nerazvrstane ceste, za koje nije potreban akt na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja, nadzire komunalni redar.

Pod radovima iz stavka 1. ovog članka razumijeva se, u pravilu, izvođenje radova asfaltnog zastora, betonskog pokrovnog sloja te popravka nosivo pokrovnog sloja i veznog nosivog sloja na mjestu prekopavanja.

Ostale radove na obnovi kolničke konstrukcije do visine veznog nosivog sloja tampon odnosno završno s PVC folijom i pokrovom od mršavog betona odgovarajuće debljine izvodi investitor, po ovlaštenom izvoditelju radova.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, međusobna prava Grada, izvođača i investitora uređuju se ugovorom.

Članak 28.

Odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, u smislu članka 25. ove Odluke, sadrži naročito:

- Mjesto i vrijeme izvođenja radova na prekopavanju,

- Privremenu regulaciju prometa,

- Uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu sa pravilima struke,

- Mjere zaštite sudionika u prometu,

- Druge bitne elemente koji utječu na uređenu zelenu površinu zahvaćenu prekopavanjem nerazvrstanih cesta, na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja,

Vrijeme prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao i vrijeme u kojem će izvođenje radova na prekopavanju u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa te odvijanje lokalnih manifestacija.

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka izvođenja radova na prekopavanju obavijestiti Upravni odjel i druge subjekte određene u rješenju iz stavka 1. ovog članka, o danu početka izvođenja radova.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na temelju odobrenog prometnog rješenja.

Članak 29.

Investitor je dužan po završetku radova na prekopavanju nerazvrstane ceste bez odgode o tome izvijestiti Upravni odjel, a nerazvrstanu cestu dovesti u prvobitno stanje, sukladno Odobrenju i naputku komunalnopg redarstva.

Upravni odjel vodi brigu da radovi u svezi dovođenja nerazvrstane ceste u prvobitno stanje budu izvedeni sukladno pravilima struke.

Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radova na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje za razdoblje od najmanje dvije godine od dovršetka tih radova.

Upravni odjel vodi očevidnik o danim odobrenjima za prekopavanje nerazvrstane ceste.

Upravni odjel prati stanje kvalitete izvršenih radova na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz stavka 3. ovog članka.

Ako Upravni odjel utvrdi da radovi na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje nisu izvršeni kvalitetno i u skladu s pravilima struke, zahtijevati će od investitora da ih ponovno izvrši te da nadoknadi time nastalu štetu.

Članak 30.

Iznimno od odredbe članka 25. Ove Odluke, investitor radova nije dužan ishoditi od Upravnog odjela prethodno pisano odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, ako je uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenim u nerazvrstanu cestu, nepotrebno ugrožena sigurnost prometa odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla nastati veća gospodarska šteta (hitne intervencije).

Investitor radova iz stavka 1. ovog članka dužan je, bez odgode, o potrebi obavljanja radova obavijestiti Upravni odjel te u roku od jednoga dana od dana početka izvođenja radova podnijeti zahtijev za odobrenje prekopavanja nerazvrstane ceste.

Članak 31.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina računajući od dana asfaltiranja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka gradonačelnik može, u naročito opravdanim slučajevima, odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju zahvata prekopa odnosno može odobriti proboj nerazvrstane ceste ukoliko to tehnološke mogućnosti dozvoljavaju.

Članak 32.

Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa na njoj, pravna osoba koja održava nerazvrstanu cestu dužna je po nalogu Upravnog odjela poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od oštećenja nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odjel je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih poduzimanjem mjera iz stavke 1. ovoga članka.

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovog članka snosi investitor radova na nerazvrstanoj cesti.

Članak 33.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila, uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5cm i slično) u suglasju s propisima.

Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i njihovog zauzimanja.

Članak 34.

Uvjete za gradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuje Upravni odjel, u postupku izdavanja lokacijske dozvole odnosno drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno propisima.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smiju se izvesti samo uz prethodno pisanu suglasnost Upravnog odjela.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i sl.) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara.

Oborinske vode sa priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu protivno odredbama ovog članka, kao i osoba koja se služi priključkom odnosno prikazom izvedenim protivno odredbama ovoga članka, nema pravo od Grada potraživati naknadu štete nastale korištenjem toga priključka odnosno prilaza.

Članak 35.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, križanja nerazvrstanih cesta s javnom cestom u razini ili u unutarnjim stranama zavoja, ne smiju se saditi drveća i grmlje, postaviti naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je na zahtjev Upravnog odjela otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete.

Članak 36.

Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno sa teretom, moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, izvanredni prijevoz je moguć na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način njihovog obavljanja te iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.

Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti u suglasju sa zakonom koji se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. ovog članka izdaje Upravni odjel.

Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj cesti i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz, Upravni odjel je dužan obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu Primorsko - goransku županiju, Rijeka, PP Mali Lošinj i inspekciju za ceste nadležnog ministarstva.

Uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti te uvjete i postupak za izdavanje dozvola za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 37.

Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se odnose na troškove postupka izdavanja dozvola za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i drugih objekata, pratnja i drugo) i naknadu za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.

Visinu i način plaćanja iz stavka 1.ovog članka utvrđuje Gradonačelnik.

Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti uplaćuje se u korist proračuna Grada.

Članak 38.

Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole, odnosno ako se utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa i dimenzije vozila premašuju dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz može se nastaviti tek nakon pribavljanja odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za izvanredni prijevoz odnosno nakon odgovarajućeg usklađenja sa propisanim osovinskim opterećenjem, ukupnom masom i dimenzijom vozila.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do mjesta kontrole odnosno do mjesta usklađenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzije vozila, kao i nadoknaditi svu time prouzročenu štetu na nerazvrstanoj cesti.

IV. NADZOR NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 39.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke obavlja komunalni redar. Komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo te odlukom kojom se uređuje komunalni red.

U obavljanju dužnosti komunalni redar ovlašten je i dužan:

- upozoravati i opominjati,

- narediti fizičkim i pravnim osobama poduzimanje mjera u svrhu provođenja odredaba ove Odluke,

- izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,

- nadzirati radove prilikom redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta, pregledavati dokumentaciju za te radove i odrediti mjere za otklanjanje nepravilnosti koje bi mogle prouzročiti pogoršanje stanje nerazvrstane ceste ili ugroziti sigurnost prometa na njoj,

- obustaviti sve radove na nerazvrstanoj cesti koji se ne obavljaju sukladno odredbama ove Odluke i aktima za njezino izvršavanje i provođenje, Zakona o javnim cestama i drugih provedbenih propisa,

- prilikom provođenja nadzora komunalni redar ovlašten je prikupiti osobne podatke o pravnim i fizičkim osobama, podatke o vlasništvu vozila, podatke o vlasništvu zemljišta i objekata u zaštitnom pojasu cesta, kao i druge podatke potrebne za vođenje postupka u svezi s kršenjem ove Odluke i akata za njezino izvršavanje.

Članak 40.

Pravne i fizičke osobe koje su podvrgnute nadzoru dužne su na zahtjev komunalnog redara u zadanom roku, dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Ukoliko je određena pravna ili fizička osoba postupila po upozorenju ovlaštenih osoba, a nije nastala nikakva šteta niti troškovi, neće se određivati mjera niti mandatno kažnjavanje odnosno pokretati prekršajni postupak.

Pravna ili fizička osoba kojoj je rješenjem određena mjera iz prethodnog stavka dužna je odmah ili u roku određenim rješenjem postupiti prema izrečenoj mjeri.

Ukoliko je za Grad zbog nepridržavanja ove Odluke nastala bilo kakva stvarna šteta, a postoji mogućnost da počinitelj svojim radnjama istu ukloni, rješenjem će mu se odrediti mjera koja sadrži obvezu i način uklanjanja štete.

Ako pravna ili fizička osoba kojoj je rješenjem određena mjera sukladno odredbama ove Odluke ne postupi po istoj u roku određenim tim rješenjem, izvršenje tog rješenja, odnosno izvršenje određenih radnji izvršiti će Upravni odjel putem trećih osoba o trošku te pravne ili fizičke osobe.

U slučaju izvršavanja radnji iz prethodnog stavka Grad namiruje troškove izvršenja trećoj osobi.

Upravni odjel je dužan sukladno Zakonu poduzeti radnje za naplatu troškova nastalih namirenjem troškova trećoj osobi.

Članak 41.

U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom Upravni odjel izdaje obavezni prekršajni nalog u skladu sa Prekršajnim Zakonom.

Uz novčanu kaznu, u obveznom prekršajnom nalogu, počinitelju prekršaja izreći će se naknada štete ukoliko je takva nastala.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 42.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:

- vlasnik instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste ne održava revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja (članak 13., stavka 3. ove Odluke),

- obavlja zabranjene radnje na nerazvrstanoj cesti sukladno članku 21. ove Odluke,

- poduzima bilo kakve radnje ili radove ukoliko za to ne postoji prethodno pisano odobrenje Odjela sukladno članku 22. ove Odluke,

- ne pridržava se odrebi ove Odluke u obvezi i rokovima obavještavanja Upravnog odjela i drugih subjekata u izvođenju radova infrastrukture unutar građevine nerazvrstane ceste, kao i odredbi Rješenja kojim se daje odobrenje za izvođenje radova infrastrukture unutar građevine nerazvrstane ceste (članak 28. st. 3. ove Odluke),

- ne rekonstruira nerazvrstanu cestu po završetku radova infrastrukture unutar građevine nerazvrstane ceste te bez odgode o tome izvijesti Upravni odjel (članak 29.stavka 1. i članak 30. stavka 2. ove Odluke),

- bez ishođenog odobrenja izvodi prekopavanja novoizgrađene, odnosno novorekonstruirane nerazvrstane ceste, unutar 5 godina od dana izvedbe završnog sloja (članak 31., stavka 1. ove Odluke),

- izvede priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu bez prethodne suglasnosti Odjela (članak 34. stavka 2. ove Odluke),

- sadi drveće i grmlje, postavlja naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti, u blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta, u razini križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom na udaljenosti od 5 metara sa obje strane od pješačkog prijelaza te u razini ili u unutarnjim stranama cestovnog zavoja (članak 35.ove Odluke).

- ne dostave podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora, komunalnom redaru, na njegov zahtjev (članak 40., stavka 1. ove Odluke).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba, fizička osoba-obrtnik i osoba koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, s novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 kn.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/11).

Članak 44.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/15-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 26. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=10005&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr