SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

25.

Temeljem članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015. godine, donosi

PROGRAM RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada Malog Lošinja izrađen je u svrhu dobrog raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.

Poljoprivredno zemljište je ono zemljište koje se na datume 16.10.1990. i 24.7.1991. god. nalazilo unutar granica građevinskog područja Grada Malog Lošinja određenog prostornim planom važećim na navedene datume, a danas nije obuhvaćeno Prostornim planom Grada Malog Lošinja, odnosno podrednim urbanističkim planovima uređenja i koristi se kao poljoprivredno zemljište ili se može privesti namjeni u svrhu poljoprivredne obrade.

Izvansudskom nagodbom posl. br. N-DO-20/09. sklopljenom dana 17.6.2009. god. između Grada Malog Lošinja i Republike Hrvatske dogovoren je upis prava vlasništva Grada Malog Lošinja, između ostalog i na poljoprivrednom zemljištu definiranom u prethodnom stavku, koji upis je u tijeku.

Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada Malog Lošinja koje se nalazi u katastarskim općinama: Belej, Ustrine, Osor, Punta Križa, Nerezine, Sveti Jakov, Ćunski, Mali Lošinj, Mali Lošinj-grad, Veli Lošinj, Unije i Susak, smatraju se: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi i drugo zemljište (npr. krš) koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Evidencija čestica zemljišta prema navedenim katastarskim općinama s njihovim površinama, suvlasničkim dijelovima, katastarskim kulturama i lokacijama čini sastavni dio ovog Programa i redovito će se mijenjati i dopunjavati.

Ured Grada i raspolaganja gradskom imovinom zadužen je za vođenje evidencije poljoprivrednog zemljišta.

Članak 3.

Na području Grada Malog Lošinja prisutni su problemi rascjepkanosti i male površine pojedinačnih parcela, neriješenih imovinsko-pravnih stanja, neusklađenosti stanja na katastru i gruntovnici.

Uvažavajući nekadašnju tradiciju bavljenja poljoprivredom, prvenstveno ovčarstvom i maslinarstvom, koje je zapostavljeno razvojem turizma i migracijom velikog broja stanovnika, kao prioritet određuje se obnavljanje poljoprivredne proizvodnje, prvenstveno otočne poljoprivredne proizvodnje kao što su: ovčarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo (maslinarstvo), povrtlarstvo, uz poticanje i ostalih poljoprivrednih grana kao što su: uzgoj ljekovitog bilja, pužarstvo, uzgoj voća i povrća u plastenicima, osobito ekološki uzgoj poljoprivrednih i stočarskih kultura.

Članak 4.

U korištenju, upravljanju i raspolaganju poljoprivrednim zemljištem gradonačelnik Grada Malog Lošinja imenuje Komisiju za provođenje javnog natječaja, donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zakup ili prodaju poljoprivrednog zemljišta, odlučuje o prihvaćanju najpovoljnije ponude i zaključenju ugovora o zakupu ili prodaji te odlučuje o ostalim poslovima vezanim uz upravljanje poljoprivrednim zemljištem.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok ovisno o katastarskoj kulturi za:

. stočarstvo (ovčarstvo) na 30 godina,

. voćarstvo (uključujući maslinarstvo) na 30 godina,

. vinogradarstvo na 30 godina,

. pčelarstvo na 10 godina,

. povrtlarstvo na najmanje 5 godina,

. druge oblike uzgoja na najmanje 5 godina.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Malog Lošinja daje se u zakup fizičkim ili pravnim osobama na način da pravo prvenstva imaju:

-fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište na području Grada Malog Lošinja,

-obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik s prebivalištem na području Grada Malog Lošinja,

-suvlasnik zemljišta koje se daje u zakup,

-vlasnik ili zakupac poljoprivrednog zemljišta koje graniči sa zemljištem koje se daje u zakup,

-ostali OPG-ovi i fizičke i pravne osobe.

Članak 5.

Vlasnici i zakupci poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući i poštujući Odluku o potrebnim agrotehničkim mjerama Grada Malog Lošinja i sukladno Načelima dobre poljoprivredne prakse ne umanjujući njegovu vrijednost.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Pod agrotehničkim mjerama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se: zaštita od degradacije fizikalnih, kemijskih i bioloških značajki tla, zaštita od erozije i trajne prenamjene, sprečavanje zakorovljenosti, zabrana, odnosno obveza uzgoja pojednih vrsta bilja na određenom području, suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su: održavanje živica i međa, održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Članak 6.

Zakupnik je dužan podignuti nasade iz ugovora o zakupu u roku od 3 (tri) godine od dana uvođenja u posjed zemljišta.

Grad Mali Lošinj će pokrenuti postupke za raskid ugovora u slučaju neplaćanja zakupnine te obročnih otplata rata za kupnju, neobrađivanja dodijeljenog zemljišta ili neispunjavanja ugovorenih obveza.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup putem javnog natječaja kojeg provodi Komisija koju imenuje Gradonačelnik. Komisija ima 3 (tri) člana od kojih je jedan pravnik, geodeta i agronom.

Članak 7.

Pismena ponuda obavezno sadrži:

1. Ime i prezime odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta odnosno sjedišta,

2. OIB ponuditelja,

3. Oznaku poljoprivrednog zemljišta,

4. Ponuđenu natječajnu zakupninu,

5. Naznaku kulture koja se namjerava zasaditi na poljoprivrednom zemljištu,

6. Rok trajanja zakupa

Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više katastarskih čestica, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno jer su kao cjelina predmet zakupa.

Uz ponudu se prilaže:

- Preslika osobne iskaznice fizičke osobe, odnosno preslika registracije pravne osobe u RH,

- Preslika rješenja o upisu u Upisnik OPG, odnosno izvod iz obrtnog ili sudskog registra,

- Potvrda Upravnog odjela za financije, turizma i gospodarstvo da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Malom Lošinju,

- Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta.

U postupku provedbe natječaja najprije se utvrđuje koje ponude ispunjavaju uvjete natječaja. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete natječaja odbacit će se kao nevaljane.

Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda koja ispunjava uvjete natječaja te kojom se ponudi najviša natječajan zakupnina.

Ako su ponuditelji izjednačeni po svim kriterijima izbor najpovoljnijeg ponuditelja utvrđuje se na osnovu poljoprivredne kulture koja se namjerava zasaditi na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 8.

Sastavni dio ovog Programa čine tablice odnosno popis čestica zemljišta po katastarskim općinama.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu objavom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/15-01/16

Ur. broj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 26. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=10005&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr