SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

9.

Na temelju čl. 20. st.1 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i čl. 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine broj Primorsko - goranske županije 26/ 09,32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 18. ožujka 2015. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske za razdoblje 2007. - 2015. godine na području Grada Malog Lošinja za 2014. godinu

Suvremeno gospodarenje otpadom podrazumijeva skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje količina i/ili njegovog štetnog utjecaja na okoliš te skupljanje, prijevoz, oporabu, zbrinjavanje i djelatnosti koje se odnose na otpad te nadzor nad tim djelatnostima.

Jedinice lokalne samouprave su dužne donijeti plan gospodarenja otpadom na svom području. Svrha Plana gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske.

Plan gospodarenja otpadom obuhvaća sljedeće tematske elemente:

-analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva;

-podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno prikupljanje otpada, odlaganje komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanje ciljeva;

-podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom;

-podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju;

-mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprečavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno - informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada;

-opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada;

-mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;

-mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) otpada;

-popis projekata važnih za provedbu Plana;

-organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom;

-rokove i nositelje izvršenja Plana.

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom:

-osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada;

-osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila krupnog (glomaznog) otpada;

-sprečavati odbacivanje otpada na način suprotan Zakonu te ukloniti tako odbačen otpad;

-Provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske;

-Donijeti i provesti plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 6 godina;

-Provoditi izobrazno - informativne aktivnosti na svom području i

-Omogućiti provedbu akcije odvojenog prikupljanja otpada.

Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu gore navedenih obveza na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu sa načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pritom javnost rada.

STANJE GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA U 2014. GODINI

Grad Mali Lošinj administrativno je središte zapadnog dijela Kvarnera ukupne površine 223 km2, a obuhvaća južni dio otoka Cresa, te otok Lošinj i skupinu manjih otoka. Grad Mali Lošinj sastoji se od 14 naselja, od toga 9 naselja na otoku Lošinju: Belej, Ćunski, Mali Lošinj, Nerezine, Osor, Punta Križa, Sveti Jakov, Ustrine, Veli Lošinj i 5 naselja na pripadajućim manjim otocima: Susak, Unije, Ilovik, Male Srakane i Vele Srakane.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Grad Mali Lošinj je u suradnji sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. iz Zagreba izradio Plan gospodarenja otpadom na razdoblje od 6 godina, te je isti prikazan javnosti na javnoj raspravi u razdoblju od 30 dana. Od nadležnog Upravnog odjela zatražena je suglasnost na isti. Trenutno je na snazi Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-2015. Plan gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja stupiti će na snagu odmah nakon donošenja novog Plana Vlade te usklađivanja s istim.

Temeljem članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Skupština društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. dana 01. srpnja 2014.godine donijelo je Odluku o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira,metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Malom Lošinju (Službene novine broj 20/14) temeljem koje je 14. srpnja donešena Odluka o načinu plaćanja i visini cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike usluga gospodarstvo (Službene novine broj 23/14) i Odluka o načinu plaćanja i visini cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike usluga kućanstva (Službene novine broj 23/14).

Gospodarenje otpadom na otoku Cres - Lošinj provodi i organizira društvo Komunalne usluge d.o.o. koje je podijeljeno na područja djelovanja ustrojenih jedinica lokalne samouprave s organiziranim pripadajućim građevinama za gospodarenje otpadom (odlagalištima otpada). Komunalni i glomazni otpad iz kućanstva i gospodarstva na otoku Lošinju vezan je isključivo za postojeće gospodarske djelatnosti, uglavnom s orijentacijom na turističku granu privrede te brodograđevnom industrijom koja je u manjem obimu zastupljenosti s jednim remontnim dokom u Malom Lošinju u kojima se isključivo obavljaju poslovi remonta i popravaka brodova.

Na području Grada Malog Lošinja nema većih proizvođača neopasnog/inertnog otpada koji bi se odlagao na sadašnjoj lokaciji odlagališta otpada Kalvarija. Otpad koji proizvodi brodogradilište Lošinjska plovidba d.o.o. iz Malog Lošinja, nastaje iz održavanja kao otpad iz mehaničke obrade površina oplate brodova i kao takav ne spada u opasni otpad već neopasni inertni otpad koji je sličnih karakteristika komunalnom otpadu.

Građevinski otpad od rušenja, adaptacija i građenja objekata se dovozi na postojeće odlagalište otpada Kalvarija uz evidentiranje i naplaćivanje usluge odlaganja prema Odluci o načinu plaćanja i visini cijena ostalih komunalnih usluga, broj 26/11-27/1-I (Službene novine broj 27/11).

Odlaganje građevinskog otpada predviđa se na:

-odlagalištu otpada Kalvarija u Malom Lošinju,

-lokaciji u blizini naselja Ćunski,

-lokaciji u blizini naslja Belej.

Mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Malog Lošinja nastaje samo na otoku Susku (oko 1 t godišnje), a Grad je u procesu izrade rješenja za zbrinjavanje mulja.

PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA

Na odlagalište Kalvarija se odlaže otpad s područja naselja Mali Lošinj, Belej, Ćunski, Artatore, Sv.Jakov, Nerezine, Osor, Punta Križe, Ustrine i Veli Lošinj te s otoka Ilovika, Suska, Unija te Malih i Velih Srakana. Na otocima se komunalni otpad prikuplja u kantama za prikupljanje komunalnog otpada od 240 l i 1100 l, te ovisno o dinamici punjenja poziva se brod koji dovozi prazne kante, a pune kante odvozi do otoka Lošinja. Otpad se odvozi u rastresitom stanju te se prevoze relativno male težine, što u sezoni znači veliku učestalost prijevoza. Godišnja količina komunalnog otpada prevezena sa malih otoka iznosi 4.616,70 m3.

Organizirani odvoz komunalnog otpada provodi se iz kućanstva i to u zimskom razdoblju dva puta tjedno, a u ljetnom razdoblju tri puta tjedno ili svakodnevno, što ovisi o lokaciji. Organizirani odvoz komunalnog otpada iz gospodarstva vezan za granu turističke djelatnosti u zimskom razdoblju provodi se dva puta tjedno, a u ljetnom razdoblju svakog dana u tjednu. Odvoz komunalnog otpada iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti te trgovine (gospodarstva) provodi se isključivo po pozivu što može biti u prosjeku jednom tjedno. Tijekom 2014.godine izvršeno je 135 odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika pri čemu je prevezeno 675 m3 krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Tablica 1.Podaci o vrstama i veličini postojećih postavljenih komunalnih posuda i kontejnera za potrebe sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada u Malom Lošinju

VRSTA POSUDE BROJ JEDINICA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007. - 2015. godine na području Grada Malog Lošinja za 2014. godinu objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/15-01/12

URBROJ: 2213/01-01-15-7

Mali Lošinj, 18. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=10005&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr