SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

21.

Na temelju odredbe članka 35. stavak 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08,36/09,150/ 11,144/12 i 19/13), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. godine,donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu Gradske uprave Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 28/12, u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 8. dodaje se nova alineja 43. koja glasi:

»-stručne poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u gradskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije rukovoditelja i djelatnika i druge poslove u svezi s primjenom propisa iz radnog odnosa«.

Dosadašnje alineje 43. - 44. postaju alineje 44. - 45.

Članak 2.

U članku 9. Odluke briše se alineja 9. koja glasi:

»-stručne poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u gradskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije rukovoditelja i djelatnika i druge poslove u svezi s primjenom propisa iz radnog odnosa«.

Dosadašnje alineje 10. - 34. postaju alineje 9. - 33.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-01/15-01/02

Urbroj: 2213/01-01-15-5

Mali Lošinj, 18. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Mario Kamalić, kap., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=10005&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr