SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

16.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 1913) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 30. listopada 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnina k.č.br. 5490 Javno dobro od 27 čhv k.o. Završje, ne predstavlja u naravi javno dobro - put već čini dio formirane građevinske parcele u mjestu Kavrani, te se istoj ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. Ove Odluke ukida se status javnog dobra, te Općinski sud u Delnicama, Zemljišno-knjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. Ove Odluke na ime i u korist Općine Brod Moravice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u » Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 943-01/14-01/17

Ur. broj: 2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 30. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51312&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr