SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 10. Četvrtak, 17. travnja 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

9.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26-03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13), članka 4. i 24. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2014/S 01K-0006949, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 3. travnja 2014.godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području
Općine Brod Moravice

Članak 1.

Temeljem provedenog javnog natječaja na oglasniku javne nabave za dodjelu koncesije, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Brod Moravice dodjeljuje poduzeću IMOĆANKA d.o.o. iz Delnica, Amerikanska 2, OIB: 28312667002.

Članak 2.

Davatelj koncesije za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje koncesionaru na vrijeme od 5 (pet) godina računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar iz članka 1. Ove Odluke zaključiti će Ugovor o koncesiji kojim će se urediti koncesijski odnosi.

Cjenik usluge priložen ponudi za dodjelu koncesije sastavni je dio Ugovora o koncesiji.

Koncesionar stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika danom sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Koncesionar je dužan prijevoz pokojnika obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 5.

Koncesionar je dužan Općini Brod Moravice plaćati godišnju naknadu za koncesiju u visini od 6.600,00 (šesttisućašesto) kuna.

Iznos naknade za koncesiju za prvu godinu ostvarivanja koncesije koncesionar je dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, a dokaz o uplati obavezan je predočiti davatelju koncesije.

Godišnje naknade za koncesiju za preostale godine trajanja koncesije, koncesionar je dužan uplaćivati najkasnije do kraja mjeseca ožujka tekuće godine za koju se plaća naknada.

Članak 6.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz cjenika priloženog uz ponudu, a koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 7.

Davatelj koncesije i Koncesionar sklopiti će Ugovor o koncesiji najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka mirovanja (15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju).

Ukoliko se žalbom pokrene postupak pravne zaštite, ugovor o dodjeli koncesije potpisati će se kada Odluka o dodjeli koncesije postane izvršna.

Članak 8.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Brod Moravice da na temelju ove Odluke s Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 52/12).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Općina Brod Moravice provela je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Brod Moravice, te je:

-dana 11. ožujka 2014. godine donesena Odluka o imenovanju stručnog Povjerenstva za dodjelu koncesije prijevoza pokojnika na području Općine Brod Moravice,

-dana 12. ožujka 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije, broj objave: 2014/S 01K-0006949,

-dana 14. ožujka 2014. godine u 10,00 sati proveden je postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigle ukupno 3 (tri) ponude ponuditelja i to:

1. VOX TERRAE d.o.o. Brod Moravice, Draški put 8,

2. IMOĆANKA d.o.o. Delnice, Amerikanska 2

3. VIOLA IMPEX d.o.o. Delnice, Tržnica bb

-Postupkom pregleda i ocjena ponuda, a o čemu je sastavljen Zapisnik od 17. ožujka 2014. godine, ustanovljeno je da je ponuda ponuditelja IMOĆANKA d.o.o. iz Delnica, Amerikanska 2, u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje valjana, te je prema kriteriju najviše ponuđene naknade za koncesiju, ocijenjena najpovoljnijom.

Na temelju tako provedenog postupka donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Brod Moravice kao u izreci Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Nezadovoljna strana može izjaviti žalbu na način i u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11 i 83/13). Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška 43/IV 10000 Zagreb, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, a sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi.

Klasa: 363-01/14-01/03

Ur. broj: 2112-06-14-01-06

Brod Moravice, 3. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić,v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=887&mjesto=51312&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr