SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

4.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj: 10/97., 107/07. i 94/ 13.), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine« broj 63/08. i 90/10.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju redovitog programa predškolskog
odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način kojim Općina Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina) sufinancira redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja:

-u Dječjem vrtiću Viškovo kojeg je osnivač Općina;

-u ustanovama drugih osnivača, registriranih sukladno Zakonu, na području Općine;

-u ustanovama drugih osnivača, registriranih sukladno Zakonu, na području drugih jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS).

Članak 2.

Općina će sufinancirati redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama iz članka 1. alineje 2. ove Odluke ukoliko su popunjeni smještajni kapaciteti u Dječjem vrtiću Viškovo.

Općina će sufinancirati redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama iz članka 1. alineje 3. ove Odluke u skladu s člankom 8. Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo.

Članak 3.

Roditelji djeteta - korisnika redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: roditelji) ostvaruju pravo na sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te plaćaju cijenu od 750,00 kuna mjesečno za jaslički program u ustanovama iz članka 1. ove Odluke.

Roditelji ostvaruju pravo na sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te plaćaju cijenu od 400,00 kuna mjesečno za vrtićki program u ustanovama iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Pravo na financiranje u iznosu od 100% od udjela roditelja u ekonomskoj cijeni ostvaruje roditelj - korisnik usluga sukladno općim aktima Općine Viškovo koji reguliraju prava temeljem Zakona o socijalnoj skrbi..

Članak 5.

U slučaju iz članka 3. ove Odluke Općina sufinancira razliku do pune cijene vrtićkog i jasličkog programa Dječjeg vrtića Viškovo sukladno važećim propisima i odlukama predstavničkog tijela Općine.

U slučaju iz članka 3. ove Odluke Općina sufinancira razliku do pune cijene vrtićkog i jasličkog programa utvrđene odlukom ili drugim aktom nadležnog tijela, za ustanove iz članka 1. alineje 2. i 3. ove Odluke.

Članak 6.

Sa ustanovama iz članka 1. alineje 2. i alineje 3. ove Odluke Općina će sklopiti ugovor o sufinanciranju za svaku pedagošku godinu.

Članak 7.

Pravo iz članka 3. ove Odluke ostvaruju roditelji ukoliko dijete i oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište odnosno prijavljeno stalno boravište (za strane državljane) na području Općine, u protivnom roditelj plaća punu ekonomsku cijenu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pravo iz članka 3. ove Odluke ostvaruje roditelj koji nije u braku odnosno koji je razveden ukoliko dijete i roditelj s kojim dijete živi imaju prijavljeno prebivalište odnosno stalno boravište (za strane državljane) na području Općine, u protivnom roditelj plaća punu ekonomsku cijenu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 8.

Za ostvarivanje prava iz članka 3. ove Odluke roditelji/ roditelj je dužan podnijeti zahtjev za sufinanciranje za svaku pedagošku godinu.

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi nadležnom upravnom odjelu Općine koji će o zahtjevu donijeti rješenje.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelji/roditelj podnosi na propisanom obrascu od 1. srpnja do 8. kolovoza za narednu pedagošku godinu.

Ukoliko roditelji/roditelj upisuje dijete u ustanovu iz članka 1. ove Odluke u toku pedagoške godine zahtjev za sufinanciranje roditelj podnosi do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelji su dužni priložiti slijedeće:

-potvrdu o upisu djeteta u dječji vrtić;

-izvadak iz matične knjige rođenih za dijete ne stariji od 30 dana;

-uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana za dijete;

-uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana ili presliku važeće osobne iskaznice za oba roditelja;

-kopiju kartice poreza na dohodak od nesamostalnog rada (PK kartica) na kojoj evidentirana adresa vlasnika kartice mora biti jednaka adresi na kojoj roditelj ima prijavljeno prebivalište ili potvrdu o visini dohotka izdanu od Porezne uprave ne stariju od 30 dana na kojoj evidentirana adresa roditelja mora biti jednaka adresi na kojoj roditelj ima prijavljeno prebivalište, za oba roditelja.

Roditelj koji nije u braku odnosno koji je razveden dužan je priložiti slijedeće:

-potvrdu o upisu djeteta u dječji vrtić

-izvadak iz matične knjige rođenih za dijete i roditelja ne stariji od 30 dana

-uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana za dijete

-uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana ili presliku važeće osobne iskaznice za roditelja

-te kopiju kartice poreza na dohodak od nesamostalnog rada (PK kartica) na kojoj evidentirana adresa vlasnika kartice mora biti jednaka adresi na kojoj roditelj ima prijavljeno prebivalište ili potvrdu o visini dohotka izdanu od Porezne uprave ne stariju od 30 dana na kojoj evidentirana adresa roditelja mora biti jednaka adresi na kojoj roditelj ima prijavljeno prebivalište

-dokaz da roditelj nije u braku odnosno da je brak razveden ili da je kod nadležnog suda pokrenut postupak za razvod braka.

Članak 9.

Nadležni upravni odjel Općine zadržava pravo povremenog provjeravanja podataka o prebivalištu djeteta i njegovih roditelja te podataka iz porezne kartice roditelja te ukoliko utvrdi da je došlo do promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja a roditelji/ roditelj o tome nije pismeno obavijestio nadležni upravni odjel Općine iako je to bio dužan učiniti, nadležni upravni odjel Općine ukinuti će rješenje a roditelji/roditelj je dužan izvršiti povrat iznosa sufinanciranja za period počevši od nastanka promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/10., 35/10. i 38/10.)

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a primjenjuje se na sufinanciranje korištenja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo od mjeseca ožujka 2014. godine, nadalje.

Klasa: 021-04/14-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-13

Viškovo, 20. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=51216&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr