SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA MATULJI

59.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/ 12) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 28/09 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01) članku 2. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.

Članak 2.

U članku 3. riječ »plaćaše« zamijenjuje se riječima »plaća se«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Ovlašćuje se nadzorna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi u visini od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.«

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Pri promjeni vlasništva kuća za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik plaća porez na kuće za odmor ako taj porez nije bio utvrđen prijašnjem vlasniku.«

Članak 5.

Članak 8 mijenja se i glasi:

»Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.

Kućama za odmor iz stavka 1. ovog članka, smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), starosti i trošnosti.

Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi Općina Matulji - Jedinstveni upravni odjel.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.«

Članak 6.

Iza članka 8 dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

»Članak 8a.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju tijelu iz članka 8. ove Odluke dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za utvrđivanje poreza do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.«

Članak 7.

Naslov iznad članka 9. i članci 9.,10.,11. i 12 brišu se.

Članak 8.

U članku 14. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Rješenje o razrezu poreza na tvrtku ili naziv donosi Općina Matulji - Jedinstveni upravni odjel.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju toga poreza.«

Članak 9.

Iz članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

»Članak 14a.

Obveznici poreza na tvrtku oslobođeni su plaćanja poreza za prvu godinu obavljanja djelatnosti pod uvjetom da u roku od 30 dana od dana registracije i početka obavljanja djelatnosti podnesu Općini Matulji zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza.«

Članak 10.

U članku 17. stavku 5. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Općinski načelnik.«

Članak 11.

Rješenje o razrezu poreza na korištenje Javnih površina donosi Općina Matulji - Jedinstveni upravni odjel.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/13-01/5

Ur. broj: 2156-04-01-13-1

Matulji, 17. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=872&mjesto=51211&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr