SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA MATULJI

54.

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja(»Narodne novine« broj 135/06 i 37/13), odredbi Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 125/13), odredbi Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/13 ) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09,38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. 11. 2013., donijelo je sljedeću

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu
držanja vezanih pasa te načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

2. posjednik kućnog ljubimca je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca,

3. opasan pas može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila, ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede i koja se uzgaja i/ili dresira za borbe pasa ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom,

4. neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu,

5. pas lutalica ili slobodno živuća mačka je životinja kojoj je posjednik nepoznat i o kojoj se nitko ne brine,

6. napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio kao i ona koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode,

7. izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i koji je traži,

8. strane životinjske vrste su životinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na području Republike Hrvatske,

9. sklonište za životinje su objekti u kojima se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć,

10. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih osoba i onih koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova, konji i druge životinje kojima se čovjek služi u druge svrhe osim proizvodnje.

Članak 3.

Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe (npr. policija, zaštitari) kao i na pse osposobljene za pomoć osoba s posebnim potrebama ( npr. vodiče slijepih osoba).

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 4.

Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama.

Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.

Dopušteno je isključivo držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu.

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.

Članak 6.

U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je posebice:

1. izgraditi i održavati odgovarajući objekt odnosno nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste,

2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,

3. osigurati odgovarajući prostor u skladu sa potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

4. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu,

5. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

6. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,

7. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca, a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca,

8. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad do 14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog ljubimca.

Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.

Članak 7.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade, te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Članak 8.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Članak 9.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, upravne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine prehrambenih proizvoda, na groblja, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, javne skupove u zatvorenom prostoru i slično.

Dovođenje kućnog ljubimca u restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika odnosno zakonitih posjednika tih objekata ako je ta dozvola jasno istaknuta na ulazu u objekt.

Dovođenje kućnog ljubimca u vozila javnog prijevoza dozvoljeno je pod uvjetima propisanom Odlukom o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te Općina Čavle, Jelenje,Klana, Viškovo, Kostrena, Moščenićka Draga, Lovran i Matulji.(»Službene novine Primorsko goranske županije« broj: 1/98, 9/01, 32/04, 6/08, 29/09, 21/10 i 21/12).

Članak 10.

Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Zabranjeno je dovoditi na javnu površinu pse bez povodca, a u koliko je pas evidentiran kao opasan, obavezna je i upotreba zaštitne košare (brnjice).

U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na javne površine koje odredi i znakovima zabrane označi Jedinstveni upravni odjel Općine, te na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta.

III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 11.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.

Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Članak 12.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Članak 13.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA VEZANIH PASA

Članak 14.

Dopušteno je isključivo držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu.

Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu.

Posjednik psa dužan je komunalnom redaru na njegovo traženje pokazati ispravu o upisu psa.

Članak 15.

Pas koji je određen kao opasan pas može se držati pod uvjetima određenim propisima o zaštiti životinja.

Članak 16.

U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, sporazumno utvrđuju prava i obveze vlasnika pasa (korištenje zajedničkih dijelova zgrade i dizala za kretanje i prijevoz psa, obveza čišćenja onečišćenih zajedničkih dijelova zgrade koje onečisti pas i slično).

Članak 17.

U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti, uz uvjet da ograda visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, komunalni redar rješenjem može narediti posjedniku psa da psa drži vezanoga ili u ograđenom prostoru za pse, ako slobodan pas u ograđenom dvorištu-okućnici koja graniči sa javnim putem, učestalo uznemirava ili ugrožava prolaznike.

Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog.

Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 1. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa s natpisom »ČUVAJ SE PSA«, a opasne pse sa natpisom »OPASAN PAS«, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima, a vezanog psa ili prostor za njegovo držanje mora pozicionirati tako da se ni na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika i žitelja u neposrednom susjedstvu.

Članak 18.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana.

Članak 19.

Nadležni inspektor ili druga ovlaštena osoba može privremeno oduzeti psa koji se nalazi u stanju na temelju kojeg se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezinog života u istim uvjetima bio povezan s trajnom ili neotklonjivom boli.

Svaka osoba koja ima saznanja o slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka dužna je o tome obavijestiti nadležno tijelo.

Članak 20.

Po javnim površinama na području Općine posjednik je psa dužan voditi na povodcu tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja i njihovo kretanje.

Opasnog psa na javnu površinu smije izvoditi samo punoljetni posjednik, pri čemu pas mora biti na povodcu i imati stavljenu brnjicu.

Članak 21.

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse u parkove, prostore oko škola, dječjih vrtića, doma zdravlja, sportskih objekata i terena, groblja, cvjetnjaka, dječjih igrališta i sličnih prostora i površina, a Općina može takve prostore i površine označiti oznakom s prekriženim likom psa.

Psa je dopušteno dovoditi i puštati bez povodca samo uz nadzor i odgovornost posjednika i to isključivo izvan granica naselja počevši od zadnjeg objekta u određenom naselju prema nenaseljenom dijelu naselja.

V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 22.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa nepoznatih posjednika, slobodno živućih mačaka te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja sklonište za životinje.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 23.

Postupanje s neupisanim psima nepoznatih posjednika, slobodno živućim mačkama te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u sklonište za životinje (smještaj životinja, veterinarsko-zdravstvena zaštita životinja, pronalazak posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih evidencija o životinjama i drugo) provodi se sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 24.

Troškovi skupljanja i prevoženja neupisanih pasa nepoznatih posjednika, slobodno živućih mačaka te drugih napuštenih i izgubljenih životinja njihova smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko- zdravstvenih mjera, podmiruje se iz sredstava proračuna Općine.

Ukoliko se naknadno utvrdi identitet posjednika životinje iz stavka 1. ovog članka, Općina ima pravo na naknadu prouzročenih troškova.

Članak 25.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje u roku od tri dana, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti sklonište za životinje i pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do njezina odgovarajućeg zbrinjavanja.

Članak 26.

Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

Posjednik napuštenog ili izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njegova vraćanja odnosno do odjave psa iz upisnika pasa.

Članak 27.

Ugovorom sklopljenim između Općine i skloništa za životinje regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove koje obavlja sklonište za životinje.

VI. NADZOR

Članak 28.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar, osim ako je zakonom ili posebnim propisom određeno postupanje veterinarskog odnosno stočarskog inspektora.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju te druga ovlaštena tijela u suglasju sa propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Članak 29.

U obavljanju nadzoru nad provedbom odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je od počinitelj naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te za to izdati odgovarajuću potvrdu.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni naloga, sa uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana od kada je počinio prekršaj.

Komunalni redar ovlašten je rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama poduzimanje radnji radi provedbe pojedinih odredbi ove Odluke.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima a koje bi predstavljale povod za primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja, posljedice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 30.

Novčanom kaznom od 500,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, novčanom kaznom od 1.000,00 kuna do 2.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, te novčanom kaznom od 300,00 kuna do 2.000,00 kuna fizička osoba ako:

1. postupa s kućnim ljubimcem protivno odredbama iz članaka 5. i 6. ove Odluke,

2. ako postupa protivno odredbi članka 8. ove odluke,

3. vodi kućnog ljubimca u objekte i prostore navedene u članku 9. stavku 1. ove Odluke,

4. pušta kućne ljubimce na javne površine bez nadzora (članak 10. stavak 1. ove Odluke),

5. ne očisti javnu površinu od otpadaka njegovog kućnog ljubimca (članak 10. stavak 2. ove Odluke),

6. dovodi psa na javnu površinu protivno odredbi članka 10. stavka 3.,

7. vodi psa protivno odredbi članka 10. stavka 4. ove Odluke,

8. dovodi i pušta psa na javne površine protivno odredbi članka 10 stavka 5. ove Odluke,

9. ne zbrinjava mladunčad kućnog ljubimca (članka 13. ove Odluke),

10. postupa suprotno odredbama iz članka 14. ove Odluke,

11. ne drži opasnog psa u skladu s posebnim propisima (članak 15. ove Odluke),

12. drži psa protivno članku 16. ove Odluke,

13. ako drži psa suprotno odredbama iz članka 17. ove Odluke,

14. nije poduzeo odgovarajuće mjere da spriječi uznemiravanje mještana zbog zavijanja i laveža psa (članak 18. ove Odluke)

15. ne vodi psa na povodcu po javnim površinama (članak 20. stavak 1. ove Odluke),

16. vodi opasnog psa protivno odredbi članka 20. stavak 2. ove Odluke,

17. pušta psa na zabranjene površine (članak 21. stavak 1. i 3. ove Odluke),

18. pušta psa bez povodca protivno odredbi članka 21. stavak 4. ove Odluke,

Novčanom kaznom od 300,00 kuna do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja je u vrijeme počinjenje prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila 14. godina, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Do početka obavljanja djelatnosti skloništa za životinje, poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa nepoznatih posjednika, slobodno živućih mačaka te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, obavljat će pravna osoba koja obavlja veterinarsko-zdravstvene usluge za Općinu.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa i postupanju s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/04).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/1

Ur. broj: 2156-04-01-13-2

Matulji, 28. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=51211&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr