SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

49.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/0, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 38/09i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 17. 10. 2013. god., donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Programu održavanja i komunalne infrastrukture za 2013.g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije«: broj 52/12), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2013. god.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja,

6. Javna rasvjeta

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ opći prihodi i primici. . . . . . . . . . . . . . . 3.130.000,00 kn

b/ prihodi od komunalne naknade. . . . . 3.100.000,00 kn

c/ prihodi od prodaje grobnica. . . . . . . . . . . 55.000,00 kn


UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.285.000,00 kn«


Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi

»2301 - TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A 230101 - ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA 120.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (26 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (30 m), taložnice, pjeskolovi (26 kom) i slivnici (280 kom) koji se održavaju na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja, a prema dinamici koju će utvrditi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika.

A 230102 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA 525.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija te akciju odvoza krupnog otpada.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

Ručnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 42.821 m2, dok su strojnim čišćenjem obuhvaćene površine od ukupno 41.818. m2. Intenzitet i način čišćenja pojedinih površina svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije.

U 2013. godini pranje ulica odvijati će se u istom intenzitetu kao i 2012. godine jednom mjesečno od lipnja do rujna mjeseca i to na slijedećim ulicama: Vladimira Nazora (»Štacion«), Šmogorska cesta do željezničke pruge, Kastavska cesta do željezničkog mosta, Kvarnerska cesta (do Tunelske ceste), Trg M. Tita, Šetalište D. Gervaisa do škole, 43. Istarske divizije do Doma Hangar, Milana Frlana, Dalmatinskih brigada do »starog vrtića«.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta uz državnu cestu od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Usluga podrazumijeva preuzimanje otpada dva puta tjedno, te odvoz i deponiranje na deponij.

Održavanje čistoće autobusnih čekaonica obuhvaća pometanje i čišćenje, pražnjenje košarica, eventualno skidanje plakata odnosno čišćenje zidova ili zidnih obloga. Radnja obuhvaća dolazak na udaljenu lokaciju, rad radnika i korištenje pomoćnih sredstava za čišćenje te sredstva za pranje i neutralizaciju neugodnih mirisa kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

Planom čišćenja i pranja čekaonica na području Općine Matulji predviđeno je čišćenje dva puta mjesečno za petnaest (15) čekaonica na području Matulja, Mihotići, Bregi, Anjeli, Rukavca, Mihelića, Jušića, Permani i Brešca, dok je za dvanaest (12) čekaonica na području Jurdani, Velog Brguda, Zaluki, Zvoneća, Perke, Žejana, Velih Muna, Rupe, Šapjana, Pasjaka, Brdca i Lipe predviđeno jednom mjesečno.

Godišnjim programom čišćenja obuhvaćene su i površine nakon organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu Matulji i to u Matuljima (Zvončarska smotra, Matuljski dani, Božićni sajam), Bregima (Brežanska noć), Jurdanima (Ivanja), Rukavcu (Petrova), Rupi (Dani Rupe), Munama (Magdalenina), Zvonećima (Antonja) te Velom Brgudu (Kuzmova).

Uklanjanje smeća i olupina iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima.

Odvoz krupnog otpada iz domaćinstava organiziran je na području cijele Općine Matulji i to kroz čitavu godinu. 435 baja za krupni otpad od 5 m3 postavljaju se u svim naseljima prema godišnjem rasporedu postavljanja.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A 230103 - ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 1.145.000,00 kn

47. - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i protekle godine, te njihovo ozelenjivanje i održavanje. Tijekom 2012. godine uređene su nove površine pokraj centra primarne zdravstvene zaštite u Matuljima, ulaza u radnu zonu RZ-2, te uz vatrogasni pristup školsko-sportskoj dvorani u Matuljima, koje postaju novim površinama održavanja.

Redovnim održavanjem u 2013. godini obuhvaćeno je ukupno 18.501 m2 raznih zelenih površina.

47.1. - OREZIVANJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH STABALA. . . . . . . 100.000,00 kn

Sječa suhih i teško oštećenih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) koja predstavljaju opasnost za pješake i promet vršiti će se u okviru raspoloživih sredstava, te pojačano na dijelu oko stupova javne rasvjete.

Redovni program obuhvaća održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama.

Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste, nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij.

48. - ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000,00 kn

U 2013. godini predviđeno je pojačano održavanje javnih površina, popravak javnih pješačkih puteva i stepeništa kako slijedi: javne površine u Pešćinici (površine 135 m2) i Pasjaku (površine 135 m2), pješačkih puteva u Frančićima (površine 50 m2) i pokraj škole u Velom Brgudu (površine 20 m2), te prilaznog puta groblju u Munama iz pravca Žejana (površine 230 m2).

48.1. - DEKORACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Predviđene su novogodišnja i »pusna« dekoracija, te dekoracija prigodom lokalnih blagdana.

Novogodišnja dekoracija obuhvaća sedamnaest (17) svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

Pusna dekoracija obuhvaća deset (10) svjetlećih elemenata na stupovima javne, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

Dekoracija prigodom lokalnih blagdana obuhvaća oko od 100-150 metara svjetlećih elementa za ukrašavanje drveća i pročelja, ovisno o lokaciji lokalnog blagdana. Lokalni blagdani održavaju se u u Matuljima (Zvončarska smotra, Matuljski dani, Božićni sajam), Bregima (Brežanska noć), Jurdanima (Ivanja), Rukavcu (Petrova), Rupi, Munama (Magdalenina), Velom Brgudu (Kuzmova), Zvonećima (Antonja), Žejanama (Jandrinja), Lipi (Jelenina), Pasjaku i Šapjanama.

48.3. - ODRŽAVANJE JAVNIH
CISTERNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

Predviđeni su eventualni manji popravci i sanacije na devetnaest (19) javnih cisterna s područja Općine Matulji, evidentiranih prema »Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija« za područje Liburnije, izrađenog po Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije od srpnja 2006. godine, te usklađenog 2011. godine.

Cisterne se nalaze na području Biškupa, Brdca, Brešca, Velog Brguda, Malog Brguda, Gašpara, Lipe, Rukavca, Kućeli, Ružići, Sušnji, Šapjana, Škrapne, Malih Muna, Zvoneća, Žejana, te dviju u Velim Munama.

48.4. - POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA,
OGLASNIH TABLI I NAPRAVA . . . . . . . 20.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje starih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica. Predviđeno je njihovo bojenje i sanacija, te drugi poslovi potrebni za njihovo stanje funkcionalnosti po nalogu Odsjeka za komunalni sustav Općine Matulji.

48.5. - HITNE INTERVENCIJE 20.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

48.6. - TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE
IGRALIŠTA100.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na održavanje funkcionalne ispravnosti postojećih igrališta na području Općine Matulji, te za plaćanje utroška potrošnje vode za navodnjavanje travnjaka nogometnog igrališta u Munama.

A 230104 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 2.980.000,00 kn

46. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA
I PUTEVA 2.750.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje 104,07 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2013. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba u ukupnom iznosu od 2.460.000,00 kn.

Na redovno održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 575.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

-Opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta - otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i pometanje od rizle (oko 240.000 m2)

-Održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa - zatvaranja udarnih jama hladnom masom (3 tone) i krpanje asfalta toplom masom (60 tona) što iznosi oko 400 m2 sanacije.

-Održavanje makadamskog kolnika - planiran je dovoz i ugradnja 300 m3 materijala (jalovine)

-Održavanja bankina - predviđeno je održavanje 15.000 m2.

-Održavanja usjeka i nasipa - predviđeno je uklanjanje osulina i nanosa u količini od 4 m3.

-Održavanje objekata za odvodnju - predviđeno je čišćenje jaraka i rigola u dužini od 420 m i propusta i taložnica 20 m3.

-Održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta (Košnja trave - 100.000 m2; Orezivanje grmlja i drveća - 60.000 m2)

-Održavanje potpornih i obložnih zidova - Obuhvaća održavanje 20 m3 betonskih zidova, 8 m3 kamenih zidova, 120 m2 oplate i 15 m3 temelja potpornih zidova.

Na održavanje opreme cesta odnosi se 150.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na ličenju stupova prometnih znakova, stupića i zaštitnih ograda, dok je dio sredstva namijenjen za postavu ograda (90 m) i elastičnog odbojnika (32 m).

Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 35.000,00 kn. Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, a dio na nabavu novih zamjenskih znakova (10 kom) i ogledala (5 kom).

Na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 1.700.000,00 kn, a temeljem iskustva iz prethodnih godina, njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o vremenskim uvjetima.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 10.000,00 kn.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u iznosu od 100.000,00 kn.

Prioritet u obnovi horizontalne prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama. Biti će obnovljeno 250 m2 pješačkih prijelaza, 1.600 m crta na kolniku, 500 m2 »stop« crta, 100 kom parking, 60 m2 otoka, 15 kom BUS stajališta, 700 komada slova (stop, škola i bus), te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva).

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva za projektnu dokumentaciju za potrebe pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta (50.000,00 kn), te naknadu za uređenja voda Hrvatskih vodama (30.000,00 kn).

Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta predviđena su sredstva u iznosu od 100.000 kn, a odnose se na radove zamjene dotrajalih elemenata na nerazvrstanim cestama, odnosno na radove za koje nije potrebno ishođenje građevne dozvole, a koji svojim obimom prelaze program redovnog održavanja.

46.1. - ODRŽAVANJE BUS STANICA. 15.000,00 kn

U 2013. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS ugibališta i čekaonica (27 kom) na području Općine Matulji u dosadašnjem obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Općine), za što su potrebna ista sredstva kao i u 2012. godini.

46.2. - HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA
PROMETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacija prometa i sl.).

46.3. - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

U 2013. g. planira se asfaltiranje dijela preostalih neasfaltiranih, te jače oštećenih nerazvrstanih cesta na području Brdca, Velog Brguda i Frančića.

A 230105 - ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN
OBILJEŽJA 65.000,00 kn

51. - UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

Ovim je sredstvima predviđeno pojačano održavanje groblja i spomenika prije praznika. Održavanje obuhvaća uređenje spomenika palim borcima i spomenika borcima Domovinskog rata, po potrebi prije dana antifašističke borbe i dana mrtvih. Radi kvalitetnog stanja postojećih spomenika, u 2013. godini se ne planiraju veći zahvati na njihovim sanacijama.

51.1. - USLUGA PRODAJA GROBNICA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.000,00 kn

Ovim je sredstvima predviđeno podmirenje troškova prodaje grobnica na novoizgrađenom djelu groblja u Matuljima koje u ime Općine Matulji vrši trgovačko društvo Komunalac d.o.o..

A 230106 - JAVNA RASVJETA 1.450.000,00 kn

43. - JAVNA RASVJETA (UTROŠAK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150.000,00 kn

Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, kojeg čine ukupno 2.050 kom rasvjetnih tijela.

52. - JAVNA RASVJETA (ODRŽAVANJE)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

Za održavanje javne rasvjete planiran je iznos od 300.000,00 kn od čega 250.000,00 za godišnji ugovor održavanja koji uključuje zamjenu pregorjelih žarulja, zamjenu oštećenih armature ili njenih dijelova, antikorozivnu zaštitu stupova, te zamjenu dotrajalih stupova. Iznos od 50.000,00 kn planiran je za reduciranje potrošnje i zamjenu energetski neprihvatljivih armatura.«

Članak 3. mijenja se i glasi:

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/7

Ur. broj: 2156-04-01-13-15

Matulji, 17.10.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=859&mjesto=51211&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr