SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

89.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 9. i 10. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 16/13) i temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske od 15. svibnja 2013. godine), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13), Županijska skupština na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je dioničko društvo JADRAN HOTELI D.D., OIB 45875673150 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica, bez prava na izgradnju koja uključuje gospodarske djelatnosti:

. iznajmljivanje 80 ležaljki,

. iznajmljivanje kamp parcela,

. iznajmljivanje sandolina, pedalina, daski za jedrenje,
suncobrana,

. jedan vodeni park na moru,

. rekreacijski sadržaji (trampolin, odbojka na pijesku).

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Kraljevici.

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, autokamp i plaža Oštro, Grad Kraljevica.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 26.758 m2, od čega posebna plaža bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska na plažu iznosi 5.956 m2, a površina kopna za smještajne jedinice i ostale gospodarske djelatnosti iznosi 6.388 m2. Površina ugostiteljske terase iznosi 110 m2, te površina morskog dijela 14.304 m2

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz k.č. 2999/3, 3004/2, 3006/1, 3014, 3015/2, 3016 upisane u zk.ul. 2643 k.o. Kraljevica, te iz dijela k.č. 2999/2 i 3006/2 upisane u zk.ul. 2061 k.o. Kraljevica koje su upisane u Zemljišnoj knjizi kao pomorsko dobro.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na Katastarski plan u mjerilu 1:2000 izrađen u veljači 2013. godine i lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke koristiti sukladno Dokumentaciji za nadmetanje u postupku davanja koncesije i Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja koja je priložena Ponudi od 14. lipnja 2013. godine te sukladno djelatnostima predviđenim člankom 2. ove Odluke.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje da sva investicijska ulaganja na pomorskom dobru koje je predmetom koncesije izvrši u rokovima i iznosima navedenim u Studiji gospodarske opravdanosti iz prethodnog stavka.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti koncesionirano područje sukladno djelatnostima koje su predmet ugovora o koncesiji.

Prilikom opremanja koncesioniranog područja Najpovoljniji ponuditelj je dužan u svemu postupati sukladno pozitivnim propisima te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane davatelja koncesije.

Osnovni uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom opremanja plaže:

-uklapanje u ambijent plaže i okoliša,

-funkcionalnost i upotreba materijala,

-jednoobraznost u boji i dimenzijama suncobrana,

-osigurati zaštitu okoliša,

-osigurati pristup interventnim vozilima,

-osigurati uvjete za ispunjavanje standarda koji su propisani kriterijima za dobivanje Plave zastave na plaži,

-nakon isteka koncesije plaža se mora vratiti u prvobitno stanje.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje na brigu o okolišu, o sanitarno - higijenskim uvjetima poštujući propise o otpadu te sve propise koji uređuju pomorsko dobro, kao i na poštivanje ostalih propisa Republike Hrvatske, uključujući međunarodne konvencije.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području te radi sprječavanja onečišćenja mora.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i graditeljstva.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje održavati i po potrebi vršiti zamjenu obavijesnih ploča na plaži (npr. oznake zabrane ulaska psima).

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovim Ugovorom.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

-uklanjati naplavine na plaži (daske, panjevi, plutajuća plastika i slično) i nanose šljunka na stazi tijekom cijele godine,

-dopremiti, razastrijeti i dopunjavati sitni pijesak na pješčenjaku,

-razastirati prema potrebi nakupine plažnog šljunka nastale djelovanjem valova tijekom sezone kupanja na sunčalištima,

-održavati plažne tuševe, sanitarne čvorove i svlačionice uz obvezu plaćanja naknade za utrošenu vodu,

-održavati razvodne ormare, osigurati montažu, demontažu i dežurstvo za privremene priključke uz obvezu plaćanja naknade za utrošenu električnu energiju,

-održavati čistoću sanitarnih čvorova i kabina, čistoću plaže i pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada),

-održavati čistoću podmorja (sakupljanje i odvoz otpada na deponiju), uključivo i opasnih predmeta nanesenih djelovanjem valova,

-plaćati naknadu za utrošak električne energije za rasvjetu sanitarnih čvorova i zagrijavanje vode u sanitarnim čvorovima,

-organizirati spasilačku službu na plaži,

-imati važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

Iz razloga neodržavanja pomorskog dobra na način predviđen u člancima 6. i 7. ove Odluke te u prethodnim stavcima ovog članka od strane Najpovoljnijijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o davanju koncesije.

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke plaćati godišnju koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

-stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 72.424,00 kuna godišnje (slovima: sedamdesetdvijetisućečetiristodvadesetčetiri kuna);

-promjenjivi dio naknade iznosi 3% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja koncesijske naknade za vrijeme trajanja koncesije iz članka 4. ove Odluke, u skladu s propisima koji uređuju pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 10.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja ugovora o koncesiji Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja ugovora o koncesiji Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti najkasnije do dana 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 11.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (»Narodne novine« broj 2/13), te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 12.

Prije sklapanja ovog Ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

-2 bjanko zadužnice najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnice moraju biti solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

-Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji.

-Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari.

-Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju, posjetitelja plaže i njihovih stvari.

Članak 13.

Najpovoljniji ponuditelj smije naplaćivati ulaz na plažu.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članaka 41. i 42. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 43. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, sukladno stavku 3. ovog članka, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ovaj Ugovor, a prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Najpovoljnijeg ponuditelja te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a koncesionirano pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Najpovoljniji ponuditelj je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 14.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 4. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 3. ove Odluke, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 15.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponu

ditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 16.

Koncesija može prestati prije isteka roka iz članka 4. ove Odluke u slučajevima određenim ovom Odlukom o davanju koncesije, Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru te odredbama navedenim u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonu o koncesijama.

Članak 17.

Koncesija prestaje:

-ispunjenjem zakonskih uvjeta,

-raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

-sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,

-jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,

-pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

-ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom odluke o davanju koncesije u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji,

-u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom, Zakonom o koncesijama i Zakonom kojim se uređuje pomorsko dobro.

Članak 18.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u slijedećim slučajevima:

-ako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra te radi zaštite prirode i kulturnih dobara,

-izmjenom dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima,

-ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene Odlukom o davanju koncesije,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne koristi koncesiju ili je koristi suprotno svrsi iz članka 2. ove Odluke,

-ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru označenom u članku 3. ove Odluke radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

-ako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u dokumentaciji za nadmetanje,

-ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

-ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovoru o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

-ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama Zakona o koncesiji i ove Odluke,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o koncesijama,

-u drugim slučajevima u skladu s ovom Odlukom, Ugovorom o koncesiji, Zakona o obveznim odnosima i Zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije jednostranog raskida Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti Najpovoljnijem ponuditelju primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za raskid Ugovora o koncesiji u roku iz prijašnjeg stavka ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena Ugovorom o koncesiji te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro koje je predmet ove koncesije.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 21.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 22.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku od 10 (deset) dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala konačna.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 05. prosinca 2011. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije zaprimio je Pismo inicijative trgovačkog društva Jadran Hoteli d.d., Strossmayerova 1, 51000 Rijeka za davanje koncesiju na pomorskom dobru, a dana 23. veljače 2012. godine zaprimljena je dopuna pisma inicijative - PRILOG 1, čime je iskazan interes za pokretanje postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica.

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom se temelji na Uvjerenju o podacima iz dokumenata prostornog uređenja izdanog od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji (KLASA: 350-05/12-01/57 i URBROJ: 2170/1-03-01/17- 12-02 od 26. ožujka 2012. godine, koje je ovaj Upravni odjel zaprimio 28. ožujka 2012. godine). Uvjerenjem je utvrđeno da se osnovom Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 01/03, 16/07, 12/11 i 13/11) katastarske čestice 3006/1, 3006/2, 3014, 3015/2, 3016 sve k.o. Kraljevica, nalaze unutar građevinskog područja za izdvojene namjene T21 i T31 zoni morskih površina UPL 4 - uređene plaže, uz lungo mare - planirane obalne šetnice.

Granica pomorskog dobra utvrđena je Uredbom Vlade Republike Hrvatske o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kraljevica (»Narodne novine« broj 10/03).

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz k.č. 2999/3, 3004/2, 3006/1, 3014, 3015/2, 3016 upisane u zklu 2643 k.o. Kraljevica, te iz dijela k.č. 2999/2 i 3006/2 upisane u zk.ul. 2061 k.o. Kraljevica, upisane kao pomorsko dobro.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 26.758 m2, od čega posebna plaža bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska na plažu iznosi 5.956 m2, a površina kopna za smještajne jedinice i ostale gospodarske djelatnosti iznosi 6.388 m2, površina ugostiteljske terase iznosi 110 m2 te površina morskog dijela iznosi 14.304 m2.

Dana 19. lipnja 2013. godine s početkom u 12,25 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Slogin kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje gospodarskog korištenja autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica.

Sukladno tekstu objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije, otvaranje ponuda obavlja Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12 sati.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuditelja:

1. Dioničko društvo JADRAN HOTELI D.D., Strossmayerova 1, Rijeka

Ponuda je pristigla u propisanom roku u Pisarnicu Primorsko-goranske županije i to 14. lipnja 2013. godine u 15 i 30 sati.

Utvrđeno je da ponuda sadrži sve elemente određene u Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 24. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je dana 26. lipnja 2013. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te jednoglasno predlažu Dioničko društvo JADRAN HOTELI D.D., 51000 Rijeka, Strossmayerova 1, OIB 45875673150 kao najpovoljnijeg ponuditelja.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje Županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi davatelj koncesije. Po donošenju Odluke o davanju koncesije, najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/5

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-33

Rijeka, 11. srpnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

 

Odluka o davanju koncesije na pomorskom   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=00001&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr