SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/ 13), Općinski načelnik, dana 11. travnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK
o ostvarivanju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju
na području Općine Matulji

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom definira način i rokovi ostvarivanja poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji, popis dokumentacije potrebne za ostvarivanje poticaja, način kontrole, poticana vrsta proizvodnje, minimalne količine, odnosno površine za ostvarivanje poticaja, vrijednost boda za pojedinu proizvodnju te način izračuna poticaja.

Način i rokovi ostvarivanja poticaja

Članak 2.

Pravo na poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji ostvaruje se dostavom tražene dokumentacije te ispunjenim zahtjevom s podacima tražitelja.

Članak 3.

Dokumentacija i zahtjev se predaju u Općini Matulji u roku od 21 dan nakon objave Javnog poziva za zaprimanje zahtjeva za ostvarivanje prava na poticaj za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji.

Članak 4.

Javni poziv se objavljuje na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Matulji, a obavijest o raspisanom Pozivu objavljuje se u dnevnom tisku.

Povjerenstvo za provedbu Pravilnika o ostvarivanju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji je dužno o Javnom pozivu pismeno obavijestiti sve mjesne odbore na području Općine Matulji.

Popis dokumentacije

Članak 5.

Za ostvarivanje prava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji dostavlja se sljedeće:

- fizičke osobe:

1.kopiju osobne iskaznice

2.kopiju posjedovnog lista ili izvatka iz gruntovnice ne starijeg od godine dana od dana objave Javnog poziva za poljoprivredno zemljište na kojem se odvija poljoprivredna proizvodnja tražitelja poticaja ili ugovor o najmu zemljišta s kopijama posjedovnog lista ili izvatka iz gruntovnice vlasnika, odnosno posjednika zemljišta (ovaj dokaz ne dostavljaju pčelari i stočari)

3.kopija Rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih proizvođača ili kopija iskaznice Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) (ako je upisano)

4.kopija Rješenja o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda izdano od strane Ministarstva poljoprivrede (ako je upisano)

5.potvrda o dugovanju Općini Matulji ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva

6.kopija po Zadruzi evidencijskog lista zadrugara (ako je upisano)

7.za pčelare kopija o upisu u evidenciju pčelara i pčelinjaka

8.za stočare ispis o broju grla iz Jedinstvenog registra domaćih životinja

- pravne osobe:

1.kopiju registracije s podacima o sjedištu

2.kopiju posjedovnog lista ili izvatka iz gruntovnice ne starijeg od godine dana od dana objave Javnog poziva za poljoprivredno zemljište na kojem se odvija poljoprivredna proizvodnja tražitelja poticaja ili ugovor o najmu zemljišta s kopijama posjedovnog lista ili izvatka iz gruntovnice vlasnika, odnosno posjednika zemljišta (ovaj dokaz ne dostavljaju pčelari i stočari)

3.kopija Rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih proizvođača ili kopija iskaznice Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) (ako je upisano)

4.kopija Rješenja o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda izdano od strane Ministarstva poljoprivrede (ako je upisano)

5.potvrda o dugovanju Općini Matulji ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva

6.kopija po Zadruzi evidencijskog lista zadrugara (ako je upisano)

7.za pčelare kopija o upisu u evidenciju pčelara i pčelinjaka

8.za stočare ispis o broju grla iz Jedinstvenog registra domaćih životinja

Članak 6.

Uz obaveznu dokumentaciju tražitelj poticaja ispunjava zahtjev za ostvarivanje prava na poticaj poljoprivredne proizvodnje na području Općine Matulji koji treba sadržavati sljedeće podatke:

-osobne podatke (podatke o tvrtki za pravne osobe)

-adresu i broj telefona

-broj žiro-računa

-podatke o obimu poljoprivredne proizvodnje te lokacije(a) na kojima se ista odvija

Članak 7.

Primjerak zahtjeva za ostvarivanje prava na poticaj poljoprivredne proizvodnje na području Općine Matulji preuzima se u Općini Matulji ili na Internet stranici Općine Matulji. Primjerak zahtjeva priprema sukladno članku 6. Povjerenstvo za provedbu Pravilnika o ostvarivanju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji.

Način kontrole

Članak 8.

Kontrolu točnosti navedenih podataka u Zahtjevu provjerava Povjerenstvo za provedbu Pravilnika o ostvariva nju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji. Povjerenstvo je dužno provjeriti sve pristigle Zahtjeve te one s nepotpunom dokumentacijom i zahtjeve zaprimljene van roka ne uzeti u obzir. Povjerenstvo je dužno izaći na provjeru podataka kod najmanje deset tražitelja poticaja ili 10% tražitelja poticaja od ukupnog broja zaprimljenih pravovaljanih zahtjeva.

Članak 9.

Ukoliko Povjerenstvo prilikom provjere podataka naiđe na drukčije stanje u odnosu na prikazano u zahtjevu tada odbacuje zahtjev te isti tražitelj ne može ostvariti prava na poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji u naredne 3 godine.

Vrsta proizvodnje za poticanje

Članak 10.

Poljoprivredna proizvodnja koja se potiče na području Općine Matulji je sljedeća:

1.voćarska proizvodnja i to proizvodnja jabuka, krušaka, šljiva, bresaka, trešanja, lješnjaka, oraha, bobičastog i jagodičastog voća

2.vinogradarstvo

3.povrćarstvo

4.stočarstvo i to govedarstvo, ovčarstvo, kozarstvo i konjogojstvo

5.pužarstvo

6.cvjećarstvo (cvijeće i ukrasno bilje)

7.ljekovito i začinsko bilje

8.pčelarstvo

Članak 11.

Poseban naglasak pri poticanju proizvodnje daje se za ekološku proizvodnju i proizvodnju autohtonih vrsta i to sorte vinove loze »Jarbola« i u povrćarstvu kupusa »Brgujski kapuz«.

Minimalne količine, odnosno površine za ostvarivanje poticaja

Članak 12.

Minimalne količine proizvodnje, odnosno površina za ostvarivanje poticaja za pojedinu proizvodnju su sljedeće:

1.za voćarstvo minimalni broj za ostvarivanje prava na poticaj je najmanje 100 stabala istovrsnih voćaka za vrste prema članku 10. s iznimkom oraha gdje je minimalni broj 25 te bobičavo i jagodasto voće gdje je minimum za ostvarivanje poticaja površina od 500 m2

2.za vinogradarstvo minimalni broj za ostvarivanje prava na poticaj je broj od najmanje 300 loznih cjepova, a iznimno za sortu vinove loze »Jarbola« broj od najmanje 200 loznih cjepova

3.za povrćarstvo minimalna površina za ostvarivanje prava na poticaj je površina od 1.000 m2, a iznimno za »Brgujski kapuz« minimalna površina od 500m2

4.za stočarsku proizvodnju minimalan broj grla za ostvarivanje prava na poticaj je:

- govedo - 1 grlo

- ovce - 10 grla

- koze - 5 grla

- konji - 1 grlo

5.za pužarstvo minimalna površina za ostvarivanje prava na poticaj je površina od 2.000 m2

6.za cvjećarstvo minimalna površina za ostvarivanje prava na poticaj je

- 200 m2 u zaštićenom prostoru

- 500 m2 na otvorenom

7.za ljekovito i začinsko bilje minimalna površina za ostvarivanje prava na poticaj je 500 m2 na otvorenom prostoru

8.u pčelarstvu minimalni broj za ostvarivanje prava na poticaj je najmanje 10 košnica

Vrijednost boda za pojedinu proizvodnju

Članak 13.

Pojedina poljoprivredna proizvodnja nakon udovoljenog uvjeta minimalne proizvodnje dobiva vrijednost boda kako slijedi:

1.u voćarstvu 1 bod za 100 stabala, odnosno 25 za orahe i 500 m2 za bobičavo i jagodasto voće te za svakih daljnjih 100 stabala, odnosno 25 za orahe i 500 m2 za bobičavo i jagodasto voće po jedan bod

2.u vinogradarstvu 1 bod za 300 loznih cjepova te za svakih daljnjih 300 po jedan bod, a iznimno za nasade vinove loze sorte »Jarbola« 1 bod za 200 loznih cjepova te za svakih daljnjih 200 po jedan bod te se dobivena vrijednost bodova udvostručuje

3.u povrćarstvu 1 bod za površinu od 1.000 m2 te za svakih daljnjih 1.000 m2 po jedan bod, a iznimno za površine pod kupusom sorte »Brgujski kapuz« 1 bod za površinu od 500 m2 te za svakih daljnjih 500 m2 po jedan bod te se dobivena vrijednost bodova udvostručuje

4.u stočarstvu za jedno grlo 1 bod te za svake daljnje grlo po jedan bod, u ovčarstvu za 10 grla 1 bod te za svakih 10 grla više po jedan bod, u kozarstvu za 5 grla 1 bod te za svakih 5 grla više po jedan bod, u konjogojstvu za jedno grlo 1 bod te za svako daljnje grlo po jedan bod

5.u pužarstvu za površinu od 2.000 m2 jedan bod te za svakih daljnjih 2.000 m2 po jedan bod

6.u cvjećarstvu za površinu od 200 m2 (u zaštićenom prostoru) 1 bod, te za svakih daljnjih 200 m2 po 1 bod, a za površinu od 500 m2 (na otvorenom) 1 bod te za svakih daljnjih 500 m2 po 1 bod

7.za ljekovito i začinsko bilje za površinu od 500 m2 po 1 bod, te za svakih daljnjih 500 m2 po 1 bod

8.u pčelarstvu 1 bod za 10 košnica te za svakih dodatnih 10 košnica 1 bod

Članak 14.

U slučaju upisa u:

-Upisnik ekoloških proizvođača dobivena osnovna vrijednost bodova za sve navedene proizvodnje uvećava se za dodatnih 50%

-za fizičke osobe upisane u upisnik poljoprivrednih proizvođača osnovna vrijednost bodova za sve navedene proizvodnje uvećava se za dodatnih 20%

-za fizičke i pravne osobe uključene u zadružno djelovanje osnovna vrijednost bodova za sve navedene proizvodnje uvećava se 10%.

Način izračunavanja poticaja

Članak 15.

Nakon provedenog postupka prikupljanja zahtjeva i njihove obrade Povjerenstvo je dužno zbrojiti sve bodove na koje tražitelji poticaja ostvaruju pravo temeljem ovog Pravilnika.

Ukupna sredstva osigurana u Proračunu Općine Matulji namijenjenim za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u tekućoj godini dijele se s ukupnim izračunatim bodovima sukladno članku 13. i 14. ovog Pravilnika. Time se dobije vrijednost boda za isplatu poticaja.

Za svakog pojedinog korisnika se tada vrijednost boda množi s pripadajućim bodovima čime se dobiva iznos za isplatu poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji.

Ukupni iznos poticaja koje pojedini korisnik može ostvariti sukladno ovom Pravilniku iznosi maksimalno 10% ukupnih sredstava namijenjenih za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji osiguranih u Proračunu Općine Matulji.

U slučaju da se prilikom obrade dokumentacije utvrdi da korisniku pripada iznos za isplatu poticaja za poljoprivrednu proizvodnju u iznosu većem od onog utvrđenog u prethodnom stavku, Povjerenstvo će ostatak neraspoređenih sredstava raspodijeliti ostalim korisnicima sukladno ostvarenim bodovima.

Članak 16.

Povjerenstvo je dužno o izračunatim vrijednostima za isplatu poticaja izvijestiti Općinskog načelnika u roku od 7 dana. Odluku o isplati poticaja donosi Općinski načelnik i uplaćuju se korisnicima u roku od 15 dana.

Članak 17.

U slučaju osiguranja dodatnih sredstava za poticaj poljoprivredne proizvodnje na području Općine Matulji u Proračunu za tekuću godinu sredstva se isplaćuju odabranim korisnicima za tekuću godinu prema dobivenoj vrijednosti boda i realiziranim iznosima sukladno članku 15. ovog Pravilnika.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ostvarivanju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/2012).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/13-01/7

Ur. broj: 2156-04-01-13-01

Matulji, 11. travnja 2013.

Općinski načelnik
Općine Matulji

Mario Ćiković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr