SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/12), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 11. 4. 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista

dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima, do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora mandatnog povjerenstva i povjerenstva za izbor i imenovanje ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje šestorici vijećnika, ako ovim poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječi »1/3 vijećnika« zamjenjuju se riječima »6 (šest) vijećnika«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Vijećnici imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko vijećniku mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i vijećnik kojem je mandat prestao ili mu miruje. Zamjenika vijećniku određuje politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i vijećnik kojem je mandat prestao ili mu miruje. Zamjenika vijećniku određuju političke stranke sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen određuju ga dogovorno. Ukoliko se dogovor ne postigne, vijećnika zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru, političke stranke dužne su obavijestiti upravno tijelo Općine Matulji nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.«

Članak 4.

U članku 5. riječi »1/3 vijećnika mogu«, zamjenjuju se riječima »šest vijećnika može«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 6.

U članku 45. stavku 2. riječi »najmanje četiri vijećnika« zamjenjuju se riječima »najmanje pet vijećnika«.

Članak 7.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Prijedlog proračuna, projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Matulji, podnosi Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, na način i u rokovima propisanim zakonom.

Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a Općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, radno tijelo Općinskog vijeća nadležno za proračun ili najmanje šest vijećnika, imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.«

Članak 8.

Iza članka 48. dodaje se novi članak 48.a, koji glasi:

»Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje Općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 9.

U članku 61. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku 8 dana.«

Iza stavka 5. dodaju se novi stavak 6. i stavak 7. koji glase:

»Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 4. ,5. i 6. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 10.

U članku 75. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Statut, Poslovnik Općinskog vijeća, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine Matulji te akte koje Općinsko vijeće donosi po hitnom postupku, donosi se većinom glasova svih vijećnika.«

Članak 11.

U članku 91. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu, kao i podaci o glasovanju svakog pojedinog vijećnika o pojedinom predmetu.«

Članak 12.

Ove izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 8. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Klasa: 011-01/13-01/3

Ur. broj: 2156-04-01-13-3

Matulji, 11. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=51211&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr