SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine« broj 36/95, 109/95,21/ 96,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 ,49/11, 84/11, 90 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09.i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 11. travnja 2013. god., donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g., (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 52/12) članak 1., mijenja se i glasi

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini:

Sredstva za ostvarenje ovog plana čine:

a/opći prihodi i primici proračuna . . . . . . 1.490.000,00 kn

b/ostali prihodi za posebna namjene
(kom. doprinos i ostali namjenski
prihodi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.480.000,00 kn

c/tekuće pomoći države . . . . . . . . . . . . . . . 2.550.000,00 kn

d/ primici od zaduživanja. . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kn

e/ prenesena sredstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700.000,00 kn


UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.520.000,00 kn


Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE - CESTE1.000.000,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA
. . . . . . . . . . . 700.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija sljedećih cesta: nerazvrstane ceste u Frančićima, nerazvrstane ceste do groblja u Zvonećima, nerazvrstane ceste unutar stambene zone Mihotići - dio (NA113) (UPU 2), te dviju dionica nerazvrstane ceste Put Luskino oznake SU5 prema Urbanističkom planu uređenja Matulji (Službene novine PGŽ 02/05).

Sredstva su također predviđena za nastavak izrade projektnih dokumentacija i gradnju cesta koja su započeta tijekom 2012. godine, a to se odnosi na sljedeće ceste: nastavak ceste CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste), cestu GG i HH (Spojna cesta Kastavske ceste i Popovićevog puta), nerazvrstanu mjesnu cestu E- E uključujući javno-prometnu površinu oznake U-E (Cesta poveznica stubišta Mate Balote s cestom Dalmatinskih brigada uz lokaciju budućeg trgovačkog centra u Matuljima), Put Rubeševo, nerazvrstanu cestu u centru Rukavca, cestu unutar radne zone UPU-9 Jušići, cestu oznaka B-B2, C-O, D-O i A-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, cestu oznake GM-5 prama UPU Matulji, cestu unutar poslovne zone Permani K12 (UPU-24), te cestu unutar poslovne zone Mučići II K6 (UPU-12).

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC, ŽUC) 300.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskih cesta sukladno njihovim programa na području Općine Matulji.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI
OBJEKTI 2.070.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA. . . . 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa 43. Istarske divizije - Jugova rebar i nogostupa u ulici Dalmatinskih brigada u Matuljima, te nogostupa u Jurdanima i Mučićima.

Izgradnja pojedinog nogostupa ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

56.2 - PARKIRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . 470.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije parkirališta na području naselja Matulji, te nastavak izgradnje parkirališta u ulici Milana Frlana.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica.

54.04 - CENTAR MATULJA. . . . . . . . . 1.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te izvođenje radova na uređenju centra Matulja.

K 240105 - OSTALA INFRASTUKTURA
2.750.000,00 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI
SUSTAV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na projektnu dokumentaciju i opremanje igrališta na području Brdca,Bregi, Velog Brguda , Šapjana , te rekonstrukciju i proširenje dječjeg igrališta ispod Dječjeg vrtića u Matuljima.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA.. . . . . . 450.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nastavak izrade projektne dokumentacije započete tijekom 2012. godine, a koja se odnosni na groblja Rupa, Rukavac i Zvoneća, za izradu projektne dokumentacije za potrebe groblja Brgud, Mune i Brešca, te hortikulturno uređenje dijela groblja u Matuljima.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE
RASVJETE.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

Predviđena su sredstva za proširenje javne rasvjete u radnoj zoni RZ-2, te interpolaciju na području Općine Matulji prema zahtjevima mjesnih odbora.

K240106 - ODVODNJA OBORINSKIH
VODA 900.000,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA. 900.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije koja će se izvoditi uz fekalnu kanalizaciju u naselju Matulji (620.000,00 kn), te izgradnju oborinske kanalizacije u naseljima Rukavac (220.000,00 kn) i Jušići (60.000,00 kn).

K 240107- CESTA UC-2 1.800.000,00 kn

55.3- CESTA UC-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za gradnju II. faze ceste oznake UC-2 (cesta školsko-sportska dvorana).

K 240109- SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D8 2.000.000,00 kn

55.1- SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE
DRŽAVNE CESTE D8
. . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za sufinanciranje rekonstrukcije državne ceste D8 na dionici od raskrsnice za Centar primarne zdravstvene zaštite do ulaza u Radnu zoni RZ-2.

Članak 3.

Članak 3., mijenja se i glasi:

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

.

Klasa: 400-08/13-01/3

Ur. broj: 2156-04-13-01-6

Matulji, 11. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=51211&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr