SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12 - Uredba) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 7. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji (« Službene novine Primorsko goranske županije broj 5/11 ) članak 6. mijenja se i glasi:

»Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Odluku o slanju obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi Općinski načelnik.

Prije početka postupka davanja koncesije Općinski načelnik imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju.

Broj članova stručnog povjerenstva mora biti neparan, no ne smije biti veći od 7 članova.«

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju se sve aktivnosti koje se provode radi davanja koncesije, a prethode početku postupka davanja koncesije.

Pripremnim radnjama smatraju se osobito:

-imenovanje stručnog povjerenstva za koncesije,

-izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije,

-procjena vrijednosti koncesije te

-izrada dokumentacije za nadmetanje.«

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1.naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa, adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;

2.

a)vrstu i predmet koncesije,

b)prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

c)mjesto,odnosno područje obavljanje djelatnosti koncesije,

d)rok trajanja koncesije,

e)procijenjenu vrijednost koncesije;

3.

a)rok za dostavu ponuda,

b)adresu na koju se moraju poslati ponude,

c)jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane,

d)mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;

4.razloge isključenja ponuditelja;

5.uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta;

6.vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti;

7.kriterij za odabir ponude;

8.naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»U postupku davanja koncesije provodi se javno otvaranje ponuda.

Nakon javnog otvaranja ponuda stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje.«

Članak 5.

U članku 9. u stavku 4. riječi »natječajne dokumentacije« mijenjanju se riječima »dokumentacija za nadmetanje.«

U članku 9. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Odluka o davanju koncesije objavljuje se u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnim obrascima.«

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Odluka o davanju koncesije sadrži:

1.naziv davatelja koncesije,

2.broj odluke i datum donošenja odluke,

3.naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,

4.osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,

5.vrstu i predmet koncesije,

6.prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

7.rok na koji se daje koncesija,

8.posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva,

9.iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

10.rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

11.obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

12.uputu o pravnom lijeku te potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Odluka o davanju koncesije može sadržavati i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podnesenom ponudom te odredbama posebnog zakona.«

Članak 7.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a koji glasi:

»Na sva pitanja u svezi sa koncesijama koja nisu uređena ovom Odlukom i Zakonom o komunalnom gospodarstvu, primjenjuje se Zakon o koncesijama.«

Članak 8.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Općine Matulji slijedeće komunalne djelatnosti - poslove:

-održavanje javnih površina - održavanje javnih zelenih površina,

-održavanje nerazvrstanih cesta - poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije,

-postavljanje i održavanje dekorativne rasvjete,

-održavanje javne rasvjete - poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete.

Pod održavanjem javnih površina - održavanje javnih zelenih površina, podrazumijeva se košnja trave, obrezivanje stabala i ukrasnog grmlja, košnja zatravljenih površina i ukrasnih travnjaka, sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog grmlja te plijevljenje korova i okopavanje javnih ozelenjenih nasada.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta - poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije, podrazumijeva se obnova pješačkih prijelaza te ostalih oznaka prometne signalizacije.

Pod postavljanjem i održavanjem dekorativne rasvjete podrazumijeva se postavljanje dekoracije od svjetlećih elemenata na stupove javne rasvjete, drveće, fasade i druge javne površine u vrijeme Božićnih i novogodišnjih blagdana, kao i drugih blagdana i manifestacija.Pod održavanjem javne rasvjete - poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, podrazumijeva se zamjena dotrajalih i istrošenih elemenata javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova i ličenje istih.«

Članak 9.

U članku 17. stavku 2. i 3. broj »500.000,00« zamjenjuje se brojem »650.000,00«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/13-01/6

Ur. broj: 2156-04-01/13-2

Matulji: 7. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=51211&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr