SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

150.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji od 16. studenoga 2012. godine (KLASA: 342-01/12-01/40 i URBROJ: 2170/1-07- 02/2-12-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 35. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija, kao Davatelj koncesije, donijela je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, Grad Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/10) na temelju koje je s najpovoljnijim ponuditeljem, Zajedničkim obrtom za lučke djelatnosti »Sansigot« čiji su suvlasnici bili Alen Hošić i Marijo Mirković sklopljen Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, Grad Mali Lošinj (KLASA: 342-01/09-02/13 i URBROJ: 2170/1-11/6- 10-9) dana 2. studenoga 2010. godine.

Temeljem Rješenja Ureda državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Mali Lošinj (KLASA: UP/I 311-02/11-03/76 i URBROJ: 2170- 11-01-11-2) od 8. kolovoza 2011., iz Zajedničkog obrta za lučke djelatnosti »Sansigot« istupio je suvlasnik Marijo Mirković, a istome je, temeljem Rješenja Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Mali Lošinj (KLASA: UP/I 311-02/11- 03/83 i URBROJ: 2170-11-01-11-6) od 6. listopada 2011., pristupio suvlasnik Goran Morožin, OIB: 53671052935, A. Starčevića 23A, Zadar, koji preuzima sva prava i obveze iz Odluke iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

U članku 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, Grad Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/10), riječi »vlasnika Alena Hošića i Marija Mirkovića, OIB: 73799085531« zamjenjuju se riječima »suvlasnika Alena Hošića, OIB: 73799085531 i Gorana Morožina, OIB: 53671052935«.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, Grad Mali Lošinj.

Ako novi suvlasnici zajedničkog obrta za lučke djelatnosti »Sansigot« u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpišu Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, Grad Mali Lošinj gube sva prava određena ovom Odlukom.

Prije sklapanja Dodatka Ugovora o koncesiji novi suvlasnici dužni su predati Davatelju koncesije dvije (2) bjanko zadužnice na iznos od 100.000,00 kuna (stotisućakuna) koje moraju biti solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-41

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=150
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr