SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

144.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/07, 125/08, 36/09 i 105/11), članka 6. i 42. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11), članka 28. točka 22., članka 65. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 35. održanoj dana 13. prosinca 2012. godine donijela je

ODLUKU
o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora
u vlasništvu Primorsko-goranske županije

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), kao i drugi odnosi u svezi sa zakupom poslovnog prostora.

Uvjeti i postupak natječaja propisani ovom Odlukom primjenjuju se i na postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu pravnih osoba kojih je Županija vlasnik ili pretežiti vlasnik.

Ovom Odlukom se uređuju i uvjeti i postupak kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu ili suvlasništvu Županije sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, savjetovanja, skladištenja i čuvanja robe, ili u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 30 dana.

Članak 3.

Poslovni prostor u smislu ove odluke je: poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto, značenje kojih je propisano Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. NAČIN DODJELE I ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 4.

Župan pokreće postupak davanja u zakup poslovnog prostora na prijedlog upravnog tijela nadležnog za imovinu (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

Župan u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka odlučuje o:

1. davanju u zakup poslovnog prostora,

2. namjeni poslovnog prostora,

3. promjeni ili proširenju namjene poslovnog prostora,

4. raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: natječaj),

5. početnom iznosu zakupnine za poslovni prostor koji se daje u natječaj,

6. imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka natječaja,

7. adaptaciji poslovnog prostora,

8. zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i Županije u poslovni prostor, te o prijeboju uloženih sredstava zakupnika sa zakupninom,

9. povratu uloženih sredstava zakupniku,

10. prestanku zakupa poslovnog prostora i

11. drugim pitanjima u svezi zakupa poslovnog prostora.

Članak 5.

Poslovni prostor se daje u zakup putem natječaja. Natječaj se objavljuje u lokalnom dnevnom tisku i na službenim web stranicama Županije, s time da se danom objave natječaja smatra dan njegove objave u lokalnom dnevnom tisku.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, poslovni prostori se daju u zakup bez natječaja u slučajevima propisanim Zakonom, o čemu zaključkom odlučuje Župan.

Članak 6.

Početni iznos mjesečne zakupnine određuje se:

- komparativnom metodom, prema visini zakupnine koja se u trenutku raspisivanja natječaja postiže na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi nekretnina, te prema površini nekretnine i njenoj namjeni,

- prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka,

- prema podacima porezne uprave.

Način utvrđivanja početnog iznosa mjesečne zakupnine određuje nadležno upravno tijelo.

III. UVJETI I POSTUPAK NATJEČAJA

Članak 7.

O raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora odlučuje Župan donošenjem odluke o raspisivanju natječaja.

Prije raspisivanja natječaja Župan na prijedlog nadležnog upravnog tijela posebnom odlukom imenuje Povjerenstvo za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od najmanje 3 (tri) člana. Broj članova Povjerenstva mora biti neparan.

Povjerenstvo koordinira pripremu i provođenje natječaja, a osobito:

- priprema tekst natječaja,

- otvara ponude i pregledava zaprimljene ponude,

- predlaže odluku o odabiru najpovoljnije ponude i

- obavlja ostale poslove u svezi s provedbom natječaja.

Članak 8.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje djelatnosti za koju je namijenjen poslovni prostor koji se daje u zakup, te pod uvjetom da uplate natječajem određen iznos jamčevine.

Ugovor o zakupu ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu, a nepodmirenu obvezu prema Županiji, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Jamčevina se određuje najmanje u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine.

Jamčevina koju su položili sudionici natječaja čije ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćena po završetku natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Položena jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

Članak 9.

Teksta javnog natječaja obvezno sadrži:

- podatke o poslovnom prostoru (adresa, površina, opis i drugi podatci kojima se pobliže određuje poslovni prostor),

- određenje namjene poslovnog prostora,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2 ,

- iznos, rok i način plaćanja jamčevine,

- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,

- način i rok podnošenja pisanih ponuda,

- navođenje dokaza koje je potrebno priložiti uz ponudu,

- mjesto i adresa na koju se ponude dostavljaju s naznakom »NE OTVARATI - za natječaj«,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda.

Članak 10.

Natječaj se provodi putem prikupljanja pisanih ponuda. Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 8 (osam) dana, a najviše 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.

Rok za dostavu ponuda utvrđuje Župan prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Članak 11.

Otvaranje i pregled prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo, na mjestu i u vrijeme utvrđeno u natječaju. O svom radu Povjerenstvo vodi zapisnik kojeg potpisuju svi prisutni predstavnici ponuditelja i članovi Povjerenstva.

Na početku otvaranja ponuda, utvrđuje se broj zaprimljenih ponuda, te identitet nazočnih ponuditelja ili njihovih opunomoćenika.

Opunomoćenici su dužni predati Povjerenstvu valjanu punomoć.

Po utvrđenju činjenica iz stavka 2. ovog članka, pristupa se otvaranju omotnica prema redoslijedu zaprimanja, utvrđuje se pravovremenost i potpunost, te se čita sadržaj svake ponude.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje, već će se odmah zapisnički utvrditi njihova nevaljanost.

Ponude koje se utvrde valjanim, Povjerenstvo razmatra usporedbom ponuđenih zakupnina, te zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Ako se na natječaj dostave dvije ili više valjanih ponuda za isti poslovni prostor s jednakim iznosom mjesečne zakupnine, najpovoljnijom ponudom, smatrat će se ona koja je pristigla ranije.

Članak 12.

Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o provedenom natječaju, zajedno s ponudom koju se predlaže prihvatiti kao najpovoljniju, Povjerenstvo putem nadležnog upravnog tijela dostavlja Županu radi donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim sudionicima natječaja.

S ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o zakupu pod uvjetima i na način propisan ovom Odlukom.

Ako fizička odnosno pravna osoba čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora ili ne pristupi njegovom zaključenju u roku iz članka 15. ove Odluke, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka Župan može donijeti odluku o odabiru sljedeće najpovoljnije ponude koja ispunjava uvjete iz natječaja ili poništiti natječaj.

IV. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 13.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se, u pravilu, na određeno vrijeme, najduže na rok od 15 (petnaest) godina.

Članak 14.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, te osim bitnih sastojaka određenih Zakonom, u pravilu sadrži sljedeće odredbe:

- odredbu o obvezi održavanja prostora,

- odredbu o obvezi zakupnika da plaća komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda te druga javna davanja koje proizlaze iz prava korištenja poslovnim prostorom,

- odredbu kojom zakupnik prihvaća povećanje zakupnine u tijeku trajanja zakupa prema Županovoj odluci,

- odredbu da je zakupnik dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor po njihovom dospijeću,

- odredbu o ograničenju davanja poslovnog prostora u podzakup, ili na korištenje trećim osobama temeljem drugog pravnog posla,

- odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju, te da ga je dužan privesti ugovornoj namjeni o vlastitom trošku u određenom roku,

- odredbe o načinu i razlozima prestanka ugovora,

- odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora sastavlja se zapisnik u kojem se unose podaci o stanju poslovnog prostora.

Članak 15.

Ponuditelj je dužan potpisati Ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Ukoliko zakupnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne potpiše Ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora.

V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 16.

Zakupnik je dužan plaćati ugovorenu zakupninu mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu.

Zakupnik je dužan poslovni prostor koristiti u skladu s namjenom prostora, sukladno uvjetima određenim Ugovorom o zakupu poslovnog prostora.

Zakupnik je dužan o svojem trošku snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora i manjih investicijskih popravaka, kao i o svom trošku izvršiti popravak kvarova koje je sam uzrokovao.

Članak 17.

Zakupnik je ovlašten isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Županije činiti preinake poslovnog prostora ili izvoditi radove radi adaptacije i poboljšanja stanja poslovnog prostora.

Članak 18.

Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti Županije dati poslovni prostor ili njegov dio u podzakup ili na korištenje trećim osobama.

VI. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 19.

Zakup poslovnog prostora prestaje na način predviđen Zakonom, odnosno Ugovorom o zakupu poslovnog prostora.

VII. KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 20.

Poslovni prostor u vlasništvu Županije može se prodati sadašnjem zakupniku ili sadašnjem korisniku koji uredno izvršavaju svoje obveze prema Županiji, a sve u skladu sa uvjetima i postupkom propisanim ovom Odlukom i to na temelju prethodno javno objavljenog popisa poslovnih prostora koji su predmet prodaje.

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje na prijedlog Župana utvrđuje Županijska skupština.

Sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje 5 (pet) godina.

Sadašnjim korisnikom se smatra korisnik poslovnog prostora koji nema sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojeg se ne vodi postupak radi ispražnjena i predaje poslovnog prostora, te koristi taj prostor bez prekida u trajanju od najmanje 5 (pet) godina.

VIII. UVJETI I POSTUPAK KUPOPRODAJE

Članak 21.

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Županije osobe iz stavka 3. i 4. članka 20. ove Odluke podnose u roku od 90 (devedeset) dana od dana objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje (u daljnjem tekstu: popis) nadležnom upravnom tijelu.

Popis iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku i na službenim web stranicama Županije, s time da se danom objave popisa smatra dan njegove objave u lokalnom dnevnom tisku.

Članak 22.

Iznimno od stavka 1. članka 20. ove Odluke, pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s Županijom u trajanju kraćem od pet godina ako je podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Županiji i to pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

Iznimno od stavka 1. članka 20. ove Odluke, poslovni prostor u vlasništvu Županije može se prodati sadašnjem korisniku toga prostora koji u njemu obavlja dopuštenu djelatnost, a koji je taj prostor nastavio koristiti na temelju ranije sklopljenog ugovora o zakupu kojem je prestala valjanost, te pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

Članak 23.

Pravo na kupnju poslovnog prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnog prostora koji je isti dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj osobi.

Članak 24.

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke prodaje se po tržišnoj cijeni osim u slučajevima predviđenim Zakonom kad se tržišna cijena može umanjiti.

Članak 25.

Tržišnu cijenu poslovnog prostora koji je predmet kupoprodaje utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke, s liste ovlaštenih sudskih vještaka, po odabiru nadležnog upravnog tijela.

IX. UGOVOR O KUPOPRODAJI

Članak 26.

Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora, na prijedlog nadležnog upravnog tijela, donosi Župan, odnosno Županijska skupština na prijedlog Župana ovisno o vrijednosti poslovnog prostora, a prema posebnom zakonu i Statutu Županije.

Na temelju odluke o kupoprodaji Župan će sklopiti ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora u roku od 90 dana od dana donošenja odluke.

Članak 27.

Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora imati Zakonom utvrđene obvezne elemente, biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Na oblike raspolaganja nekretninama koji nisu uređeni ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Primorsko- goranske županije, kao i odgovarajuće odredbe Zakona.

Članak 29.

Na prava i obveze stranaka koje nisu propisane ovom Odlukom, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije (»Službene novine broj 39/ 10).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-29

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=144
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr