SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

111.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj dana 13. rujna 2012. godine, donijela je

PLAN
davanja koncesija za obavljanje djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada za 2013. godinu

Članak 1.

Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti gospodarenja ambalažnim otpadom, građevinskim otpadom i otpadnim gumama na području Primorsko-goranske županije za 2013. godinu (dalje u tekstu: Plan) sadrži:

a) planirani broj koncesija,

b) vrstu svake koncesije,

c) rokove na koje se pojedine koncesije planiraju dati,

d) pravnu osnovu za davanje koncesije,

e) procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija planira u 2013. godini dodijeliti koncesije za obavljanje djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Za provođenje ovog Plana sredstva se osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije na pozicijama 31 03 - Zaštita okoliša.

Članak 4.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana zadužen je Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-54

Rijeka, 13. rujna 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

Plan davanja koncesija za obavljanje dje  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=798&mjesto=00001&odluka=111
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr