SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

81.

Na temelju članka 178. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 32. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Savjet).

Članak 2.

Djelokrug rada Savjeta jest planiranje i razvoj mreže socijalnih usluga, planiranje i ostvarivanje prava i obveza, te mjera i ciljeva iz područja socijalne skrbi kao djelatnosti od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju (u daljnjem tekstu: Županija), a osobito:

-predlaganje Socijalnog plana u djelatnosti socijalne skrbi za područje Županije,

-predlaganje mjera za unapređenje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga u Županiji,

-davanje inicijative za popunjavanje ili izmjenu mreže socijalnih usluga za područje Županije,

-predlaganje mjera za usklađivanje i razvoj materijalnih i kadrovskih resursa u djelatnosti socijalne skrbi na području Županije,

-evaluiranje rada nositelja djelatnosti socijalne skrbi u Županiji.

Članak 3.

Savjet ima predsjednika i četrnaest članova.

Savjet čine predstavnici Županije, jedinica lokalne samouprave, centara za socijalnu skrb, domova socijalne skrbi, pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, vjerskih zajednica, ustanova iz područja obrazovanja, ustanova iz područja zdravstva, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, strukovnih komora u djelatnosti socijalne skrbi, strukovnih udruga u djelatnosti socijalne skrbi, korisnika socijalne skrbi ili udruga za promicanje prava korisnika socijalne skrbi, poslodavaca u djelatnosti socijalne skrbi i sindikata u djelatnosti socijalne skrbi.

Članove Savjeta imenuje Županijska skupština Primorsko-goranske županije posebnom odlukom, na prijedlog Župana, po prethodno provedenom postupku od strane upravnog tijela Županije nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Članak 4.

Mandat predsjednika i članova Savjeta iz članka 3. ove Odluke traje četiri godine.

U slučaju razrješenja člana Savjeta, novom članu mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

Članak 5.

Članovi Savjeta, osim onih imenovanih iz reda službenika Primorsko-goranske županije, imaju pravo na naknadu za rad u visini utvrđenoj za članove stalnih radnih tijela Županijske skupštine, sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/05, 19/06 i 48/09).

Članak 6.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva imenovani predsjednik Savjeta.

Savjet zasjeda po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje.

Sjednice Savjeta saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove spriječenosti član Savjeta kojeg predsjednik za to ovlasti, sa svim pravima i obvezama predsjednika.

Sjednica Savjeta saziva se i na traženje Županijske skupštine, Župana ili većine članova Savjeta.

Članak 7.

O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju na raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuju predsjednik Savjeta i zapisničar.

Članak 8.

Savjet pravovaljano zasjeda i odlučuje ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 9.

Savjet donosi poslovnik o svom radu.

Članak 10.

Savjet izvješćuje Županijsku skupštinu o svom radu jednom godišnje.

Članak 11.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja upravno tijelo Županije nadležno za poslove socijalne skrbi.

Upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka će u roku od 15 dana od dna stupanja na snagu ove Odluke pokrenuti postupak imenovanja članova Savjeta te javnim pozivom zatražiti dostavu prijedloga predstavnika za članove Savjeta.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-25

Rijeka, 5. srpnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=00001&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr