SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 13. Petak, 20. travnja 2012.
OPĆINA LOVRAN

7.

Temeljem članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 12. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/11), u nastavku: izmjene i dopune UPU-a naselja Medveja.

Članak 2.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja je Općina Lovran.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 3.

Izmjene i dopune UPU-a naselja Medveja se izrađuju i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/ 11 i 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»NN« 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/11).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU-a NASELJA MEDVEJA

Članak 4.

Izmjene i dopune UPU-a naselja Medveja odnose se na:

-izmjenu postojećeg koeficijenta izgrađenosti (kig) u zoni kampa (oznaka 2a), na način da se koeficijenti izgrađenosti odrede zasebno za pojedine prostorne cjeline kampa, ovisno o njihovoj namjeni;

-implementiranje u Plan (u tekstualni i kartografski dio elaborata) rješenja iz »Studije urbanističko-arhitektonskog razvoja kampa Medveja« koja se odnose na izgradnju novih pratećih sadržaja kampa, interno prometno rješenje, povezivanje s plažom i drugo, s kojima je suglasna Općina Lovran;

-implementiranje u Plan (u tekstualni i kartografski dio elaborata) i drugih rješenja ili zahvata, koje Općina Lovran bude zatražila u postupku javne rasprave.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a NASELJA MEDVEJA

Članak 5.

Praćenjem stanja u prostoru nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja (»Službene novine Primorsko-goranske županije br. 31/11) uočena je potreba da se preoblikuju pojedina planska rješenja autokampa sukladno zahtjevima Liburnia riviera hotela d.d., kako bi se stvorili potrebni preduvjeti za građenje i realizaciju nužnih zahvata u prostoru koji imaju za cilj obogaćivanje ponude putem izgradnje pratećih sadržaja kampa i njegovog povezivanja s plažom, pri čemu postojeća rješenja nisu sukladna stvarnim potrebama investitora.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a NASELJA MEDVEJA

Članak 6.

Izmjene i dopune UPU-a naselja Medveja, navedene u članku 4. ove Odluke, sukladne su ciljevima prostornog razvoja i uređenja utvrđenih u važećem Planu, koji su usmjereni na održivi razvoj naselja, uz očuvanje prostornih posebnosti područja obuhvata.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA (SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO, EKONOMSKO, EKOLOŠKO, ENERGETSKO, GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO, ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE) POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a NASELJA MEDVEJA

Članak 7.

Za potrebe izrade izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja nije potrebno osiguravati druge stručne podloge, osim onih koje su već bile korištene za potrebe izrade UPU-a naselja Medveja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»NN« 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 25. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»NN« 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04 i 104/11) kartografski prikazi Izmjena i dopuna UPU naselja Medveja će se prikazati na način da se prikazuje granica obuhvata u kojem se mijenja ili dopunjava određeni dio urbanističkog plana.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a NASELJA MEDVEJA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a NASELJA MEDVEJA

Članak 10.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja iz područja njihovog djelokruga bit će zatraženi od:

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB,

-MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA,

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA,

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Ružićeva 16, 51000 RIJEKA,

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA,

-HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10 000 ZAGREB,

-HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 12, 10000 ZAGREB,

-HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA

-HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

-KOMUNALAC d.o.o., Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a NASELJA MEDVEJA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a NASELJA MEDVEJA OD TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna UPU- a naselja Medveja:

-dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 15 dana

-izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja - u trajanju od najviše 15 dana

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja u roku od najviše 8 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

-dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku od najviše 30 dana

-izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

-dostava mišljenja i suglasnosti temeljem čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»NN« 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

-donošenje Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja u roku od najviše 180 dana od završetka javne rasprave.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a NASELJA MEDVEJA

Članak 12.

Do donošenja Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja na području obuhvata Plana su mogući svi zahvati u prostoru, odnosno građenje novih građevina u skladu s Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja naeselja Medveja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/11).

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU-a NASELJA MEDVEJA

Članak 13.

Sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, troškovi izrade Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja neće se financirati iz Proračuna Općine Lovran, nego iz drugih izvora (troškove izrade snosit će Liburnia riviera hoteli d.d. iz Opatije).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima koji su navedeni u članku 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 15 dana. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju će se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna UPU-a naselja Medveja poštivati uvjeti koje za sadržaj urbanističkog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/11

Ur. broj: 2156/02-01-12-1

Lovran, 12. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v. r.

 

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=776&mjesto=51415&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr