SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

6.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2012. godine (»Narodne novine« broj 149/11), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/ 11, 66/11 ) a u vezi s člankom 5. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2012. godine (»Narodne novine« broj 149/11), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85.stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova
za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za
decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija u prvom tromjesečju
2012. godine

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2012. godine (»Narodne novine« broj 149/11), u daljnjem tekstu: Odluka, utvrđen je domovima za starije i nemoćne osobe kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, minimalni standard za:

I. Ukupne rashode u iznosu od 12.000.000 kn

od čega za:

1. rashode za zaposlene 6.895.000 kn

2. materijalne i financijske rashode 4.545.000 kn

3. nabavu nefinancijske imovine 410.000 kn

4. hitne intervencije investicijskog i

tekućeg održavanja objekata,

prostora, opreme i vozila te nabavu

opreme 150.000 kn

II. Planirani prihodi za posebne namjene

u iznosu od 6.750.000 kn

III. Razlika sredstava između ukupnih

rashoda i planiranih prihoda za

posebne namjene koja osigurava

Županija u iznosu od 5.250.000 kn

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe, prema kriterijima i mjerilima i to:

Sredstva za rashode za zaposlene iz točke I. stavka 1. podstavka 1. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Broja zaposlenih utvrđenim pravilnicima a unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbama Pravilnika o vrsti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući i;

. Odredbama važećih propisa o plaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi. Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih na kraju 2011. godine i broj korisnika doma u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi na dan 30. kolovoza 2011. godine

Korektivni kriterij za raspored rashoda za zaposlene je struktura korisnika i uvjeti rada pojedinog doma.

Sredstva za materijalne i financijske rashode iz točke I. stavka 1. podstavka 2. rasporedit će se domovima prema kriteriju broja korisnika u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi s koeficijentom od 20% i njihova učešća u ukupnom broju korisnika planiranom za 2012. godinu.

Mjerilo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda je broj korisnika doma.

Korektivni kriterij za raspored sredstava za materijalne i financijske rashode je nivo cijena na otocima i dosada ostvarena kretanja.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz točke I. stavka 1. podstavka 3. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Stanja prostora i opreme i njihova udovoljavanje zahtjevima iz Pravilnika o vrsti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući;

. Završetka već započetih investicijskih aktivnosti iz prethodne godine.

Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

Sredstva za hitne intervencije iz točke I.stavka 1. podstavka 4. rasporedit će se svim domovima u istom iznosu.

Visina prihoda za posebne namjene iz točke I. stavka 1. postavka 5. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Planiranog broja korisnika usluga doma i njihova učešća u ukupnom broju korisnika (u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi)

. Visini ostvarenih prihoda za posebne namjene u 2011. godini;

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke, za ukupne rashode u iznosu od 12..000.000 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe za:

1. Rashode za zaposlene u iznosu od 6.895.000 kuna:

1.1. DSN KANTRIDA 3.510.720 kn

1.2. DSN VOLOSKO 1.330.700 kn

1.3. DSN MALI KARTEC 1.045.510 kn

1.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 1.008.070 kn

2. Materijalne i financijske rashode u iznosu od 4.545.000 kuna:

2.1. DSN KANTRIDA 2.304.623 kn

2.2. DSN VOLOSKO 733.322 kn

2.3. DSN MALI KARTEC 987.505 kn

2.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 519.550 kn

3. Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 410.000kuna:

3.1. DSN KANTRIDA 70.000 kn

3.2. DSN VOLOSKO 70.000 kn

3.3. DSN MALI KARTEC 70.000 kn

3.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 200.000kn

4. Sredstva za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme u iznosu od 150.000 kuna

4.1. DSN KANTRIDA 37.500 kn

4.2. DSN VOLOSKO 37.500 kn

4.3. DSN MALI KARTEC 37.500 kn

4.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 37.500 kn

IV.

Planirani prihodi za posebne namjene iz točke I. ove Odluke u iznosu od 6.750.000 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe:

o DSN KANTRIDA 3.977.250 kn

o DSN VOLOSKO 979.500 kn

o DSN MALI KARTEC 1.025.000 kn

o DSN MARKO A. STUPARIĆ 768.250 kn

V.

Razlika sredstava između ukupnih rashoda (bez rashoda za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila te nabavu opreme) i planiranih prihoda za posebne namjene koje osigurava Primorsko-goranska županija u Proračunu za 2012. godinu, u iznosu od 4.690.000 kuna na poziciji 43 02 03 »Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe« raspoređuje se po domovima za starije i nemoćne osobe u vlasništvu Primorsko-goranske županije kako slijedi:

o DSN KANTRIDA 1.838.093 kn

o DSN VOLOSKO 1.084.522 kn

o DSN MALI KARTEC 1.008.015 kn

o DSN MARKO A. STUPARIĆ 759.370 kn

VI.

Sredstva iz točke V. ove Odluke namijenjena su za:

o DSN KANTRIDA:

- za rashode za zaposlene 1.158.000 kn

- za materijalne i financijske rashode 680.093 kn

o DSN VOLOSKO:

- za rashode za zaposlene 683.250 kn

- za materijalne i financijske rashode 401.272 kn

o DSN MALI KARTEC:

- za rashode za zaposlene 637.980 kn

- za materijalne i financijske rashode 370.035 kn

o DSN MARKO A. STUPARIĆ:

- za rashode za zaposlene 481.060 kn

- za materijalne i financijske rashode 278.310 kn

VII.

Sredstva iz točke V. i VI. ove Odluke doznačivat će se domovima za starije i nemoćne osobe sukladno planiranoj strukturi i dinamici trošenja prikazanoj u financijskom planu razrađenom po mjesecima u prvom tromjesečju 2012. godine, do 15-og za prethodni mjesec.

Domovi su dužni dostaviti izvještaj o stvarno nastalim rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu, na obrascima za izvještavanje propisanim od Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

Usklađenje isplate i ostvarenih rashoda vršit će se mjesečno.

VIII.

Sredstava za nabavu nefinancijske imovine i sredstava za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačivat će se domovima temeljem:

. dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem,

. računa za isporučenu robu i obavljene usluge,

. privremene i okončane situacije za izvedene radove,

. odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

IX.

Doznaka sredstava iz točki VII. i VIII. ove Odluke vršit će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko- goranske županije za 2012. godinu u prvom tromjesečju 2012. godine.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-10

Rijeka, 16. veljače 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=767&mjesto=00001&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr