SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

19.

Na temelju članka 72. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05, 139/08 i 57/11), članka 7. stavak 1. točka 2. te članka 12., stavak 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93 i 47/99), članka 28. stavak 1. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
Javne ustanove »Priroda«

Članak 1.

U članku 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda«, (»Službene novine PGŽ« broj 9/01, 4/06, 10/06 - pročišćeni tekst i 26/09) iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Javna ustanova izrađuje izvješće o stanju prirode i program zaštite prirode za petogodišnje razdoblje.

Izvješće i program iz prethodnog stavka ovoga članka utvrđuje Župan, a prihvaća Županijska skupština«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 2.

U članku 5. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi:

. godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja s cjenikom usluga vezanih za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti,

. odluku o raspolaganju imovinom Ustanove,

. Statut Ustanove,

. akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove,

. akt o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika,

. godišnji financijski plan,

. planove upravljanja sukladno Zakonu,

. akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika,

. akt o radu te druge opće akte određene Statutom Ustanove,

. odluke o imenovanju i razrješenju službenika, određenih Statutom Ustanove.

Akti iz stavka 2. podstavak 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka donose se uz prethodnu suglasnost Župana.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-42

Rijeka, 16. veljače 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=767&mjesto=00001&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr