SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA DOBRINJ

70.

Na temelju odredbi članka 209. stavak 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, rokovi za priključenje, naknada za priključenje, način plaćanja naknade, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina, nadzor nad provođenjem Odluke i prekršajne odredbe.

Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodnih usluga PONIKVE d.o.o.

II. ZNAČENJE IZRAZA i POJMOVA

Članak 2.

Komunalne vodne građevine su:

- građevine za javnu vodoopskrbu - akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža,

- građevine za javnu odvodnju - kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge pripadajuće građevine ovim nabrojenim građevinama te sekundarna mreža.

Korisnik vodnih usluga je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s isporučiteljem sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga.

Priključak na građevinu javne vodoopskrbe čini ogranak na vodovodnoj mreži, zasun s uličnom kapom, dovodna cijev do vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, zaporni ventil ispred vodomjera, zaporni ventil s ispustom iza vodomjera, vodomjer i spojni komadi.

Premještaj vodovodnog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog vodomjera i prekidom pružanja vodne usluge putem priključka s kojeg je demontiran vodomjer.

Odvojenje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

Priključkom na građevine javne odvodnje smatra se točka priključenja na revizijskom oknu na kanalizacijskom kolektoru ili direktno na kanalizacijskom kolektoru.

Premještaj kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s prekidom odvodnje otpadnih voda putem ranije izvedenog priključka.

Odvojenje kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

Nekretnina je izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje se u katastarskoj evidenciji vodi pod određenim brojem, neovisno da li je u vlasništvu jedne ili više osoba.

Građevinom se smatra građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevinskih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom ili sklop s ugrađenim postrojenjem odnosno opremom kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom te sklop povezan s tlom koji je nastao građenjem ako se njime mijenja način korištenja prostora.

Posebni dio zgrade jest dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu za koju je to svojstvo utvrdilo nadležno upravno tijelo i u kojoj se troši voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

Članak 3.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine dužan je građevinu ili drugu nekretninu priključiti na komunalne vodne građevine.

U građevinama s više stambenih jedinica, svaka stambena jedinica koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu mora imati svoj vodomjer.

Članak 4.

Priključenje građevine na komunalne vodne građevine obavlja se pod nadzorom javnog isporučitelja vodne usluge.

Način priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje javni isporučitelj vodnih usluga u općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Troškove priključenja na komunalne vodne građevine snosi vlasnik/investitor građevine ili druge nekretnine.

Čanak 5.

Vlasnik poljoprivredne nekretnine može priključiti istu na komunalne vodne građevine u slučaju:

1. ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti za to,

2. ako je nekretnina privedena poljoprivrednoj namjeni,

3. uz suglasnost Općine Dobrinj.

Suglasnost iz stavka 1. izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj. Poljoprivredni priključak je isključivo privremenog karaktera. U slučaju utvrđivanja zloupotrebe, Jedini upravni odjel će izdati nalog isporučitelju komunalne vodne usluge o obustavi usluge i fizičkom uklanjanju priključka.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 6.

Vlasnik/investitor (podnositelj zahtjeva) podnosi zahtjev za priključenje građevine ili druge nekretnine javnom isporučitelju vodne usluge.

Uz zahtjev za priključenje dužan je priložiti sljedeće dokumente:

1. kopiju pravomoćnog akta na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji,

2. kopiju pravomoćne lokacijske dozvole (osim za zahvate u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola),

3. kopiju katastarskog plana 1:1000,

4. dozvolu nadležnog tijela za prekop ceste,

5. vlasnički list (ili drugi dokaz kojim se dokazuje vlasništvo odnosno pravni interes),

6. kopiju osobne iskaznice i OIB,

7. rješenje nadležnog tijela o kućnom broju građevine koja se priključuje,

8. suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela o priključenju na komunalne vodne građevine.

Članak 7.

Javni isporučitelj vodne usluge i podnositelj zahtjeva sklopit će ugovor o isporuci komunalne vodne usluge ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje i ako je podnositelj zahtjeva priložio sve dokumente utvrđene u članka 6. ove Odluke.

Članak 8.

U naseljima u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno rješavanje opskrbe vodom izgradnjom cisterne.

U naseljima u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno rješavanje odvodnje otpadne vode izgradnjom nepropusne sabirne jame za građevinu izgrađenu do 500 m zračne linije do mora odnosno nepropusne septičke taložnice za građevinu izgrađenu na udaljenosti većoj od 500 m od linije mora.

Sabirna jama i septička taložnica mora imati atest ovlaštene institucije o nepropusnosti.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 9.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine dužan je građevinu ili drugu nekretninu priključiti na komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima:

1. stambene građevine - 12 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje,

2. poslovne građevine (za obavljanje djelatnosti) - 6 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje.

Nakon priključenja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, vlasnik građevine je dužan sve dosadašnje instalacije koje se više neće koristiti, sanirati i staviti izvan funkcije.

Članak 10.

Ako vlasnik građevine ili druge nekretnine ne priključi istu na komunalne vodne građevine u skladu s odredbom članka 9. ove Odluke, na prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge Jedinstveni upravni odjel će donijeti rješenje o obvezi priključenja predmetne građevine na teret vlasnika/investitora.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka vlasnik/investitor ima pravo žalbe nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 11.

Naknada za priključenje se plaća sukladno površini građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine u iznosu, kako slijedi:

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine;

- dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine;

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu;

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane, muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene;

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini;

- jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za priključenje zgrada/građevina sportsko-rekreacijske namjene (stadioni, sportske dvorane, bazeni i sl.);

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje.

Priključenje poljoprivredne nekretnine, sukladno uvjetima iz članaka 5. ove Odluke, oslobođeno je plaćanja naknada za priključenje.

Članak 12.

U slučaju odvajanja vodomjera, za svaki dodatni priključak plaća se naknada u visini 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

Članak 13.

Na pisani zahtjev vlasnik/investitora, općinski načelnik može djelomično ili u potpunosti osloboditi obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnika/investitora građevine namijenjene sljedećim djelatnostima:

- zdravstvenoj,

- socijalnoj skrbi,

- kulturi i sportu,

- obrazovanju.

Plaćanja naknade za priključenje mogu se djelomično ili u cijelosti osloboditi i građevine koje za potrebe obavljanja djelatnosti grade trgovačka društva i javne ustanove u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Dobrinj.

VI. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE

Članak 14.

Obračun i naplatu naknade za priključenje vrši Jedinstveni upravni odjel.

Naknada za priključenje plaća se odjednom.

Na dospjelu, a neplaćenu naknadu za priključenje, obračunava se zakonska zatezna kamata.

VII. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Članak 15.

Vlasnik/investitor građevine ili druge nekretnine obveznik je plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine.

Članak 16.

Naknada za priključenje je prihod Proračuna Općine Dobrinj i plaća se sukladno rješenju o obračunu naknade.

Članak 17.

Prihodi od naknade za priključenje koriste se za gradnju odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području općine Dobrinj u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina.

Članak 18.

U slučaju da gradnja komunalnih vodnih građevina nije predviđena Programom građenja objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina, vlasnik/investitor građevine ili druge nekretnine koju bi priključio na komunalnu vodnu građevinu, može sudjelovati u financiranju gradnje komunalne vodne građevine. Vlasnik/investitor građevine ili druge nekretnine ima pravo na povrat uloženih sredstava prema uvjetima utvrđenim u ugovoru sklopljenim s Općinom Dobrinj. Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze, a osobito rok vraćanja sredstava koji ne smije biti duži od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VIII. NADZOR

Članak 19.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke i pokretanje prekršajnih postupaka za prekršaje iz članka 20. ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel.

lX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 20.

Novčanom kaznom od 500,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

1. ako ne priključi građevinu ili drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima utvrđenim u članku 9. ove Odluke,

2. ako građevinu ili drugu nekretninu priključi protivno tehničko-tehnološkim uvjetima koje utvrđuje PONIKVE d.o.o.,

3. ako građevinu ili drugu nekretninu nelegalno priključi (bez podnošenja zahtjeva i utvrđivanja uvjeta priključenja).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 300,00 kn do 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kuna.

X. PRIJELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u Općini Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07 i 22/07).

Članak 22.

Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-29/18

Ur. broj: 2142-04-01-11-2

Dobrinj, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51514&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr