SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

87.

Na temelju članka 7. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« broj 73/08), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goran

ske županije na 23. sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o određivanju morskih plaža na području
Primorsko-goranske županije na kojima se provodi
praćenje kakvoće mora za kupanje u 2011. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju morske plaže na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: morske plaže) na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2011. godini.

Za morske plaže izrađeni su kartografski prikazi i profili mora za kupanje koji čine sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Na području Primorsko-goranske županije ispitivanje kakvoće mora za kupanje provodi se na 182 morske plaže prema Popisu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Kartografski prikazi morskih plaža i profili mora za kupanje sadrže podatke iz članka 8. i 9. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« broj 73/08) i sastavni su dio GIS baze podataka Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Za ispitivanje i praćenje kakvoće mora na morskim plažama zadužen je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Sredstva za praćenje kakvoće mora osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2011. godinu, unutar Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb u iznosu od 380.000,00 kuna.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 10).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-36

Rijeka, 7. srpnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

Prilog 1.: Popis plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o određivanju morskih plaža na po  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=00001&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr