SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

58.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko Vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodatnoj zdravstvenoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava dodatne zdravstvene skrbi koje osigurava Općina Kostrena (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici prava i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine Kostrena ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Obim i vrsta prava priznaje se sukladno ovoj Odluci i osiguranim proračunskim sredstvima.

Članak 3.

Poslove ili dio poslova kojima je svrha ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, Općina može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Općina i pravna ili fizička osoba zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

II. KORISNICI

Članak 4.

Prava dodatne zdravstvene skrbi iz ove Odluke može ostvariti korisnici državljani Republike Hrvatske koji imaju prijavljeno prebivalištem na području Općine Kostrena.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 5.

Prava dodatne zdravstvene skrbi utvrđena člankom 12. ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Za ostvarivanje pojedinih prava dodatne zdravstvene skrbi potrebno je ispuniti dodatne uvjete, sukladno odredbama ove Odluke.

1. Socijalni uvjet

Članak 6.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra (u daljnjem tekstu: Centar) ostvaruje jedno od prava i to:

- pravo na stalnu pomoć,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na pomoć i njegu u kući,

- pravo na osobnu invalidninu.

2. Uvjet prihoda

Članak 7.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodima kako slijedi:

- samac do 2.100,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 3.000,00 kuna,

- za svakog sljedećeg člana obitelji cenzus prihoda povećava za 1.000,00 kuna.

Pod prihodom u smislu stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovoga članka uvećava se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji prima za uzdržavanje osobe koja je član te obitelji.

U prihod iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se pomoć koju korisnik ostvaruje temeljem rješenja Centra kao ni pomoći ostvarena temeljem ove Odluke.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava dodatne zdravstvene skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Članak 8.

Samac ili obitelj koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu nemaju pravo na pomoć za uzdržavanje za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet dotične nekretnine.

IV. PRAVA DODATNE ZDRAVSTVENE SKRBI

Članak 9.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava dodatne zdravstvene skrbi kako slijedi:

1. pravo na kućnu medicinsku njegu

2. pravo na financiranje nabavke jednokratnih pelena

3. pravo na financiranje nabavke lijekova i sanitetskog materijala

4. pravo na financiranje radne terapije

5. pravo na sufinanciranje nabavke ortopedskih i sličnih pomagala

6. pravo na sufinanciranje operativnih zahvata

7. pravo na sufinanciranje troška smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača.

1. Pravo na kućnu medicinsku njegu

Članak 10.

Pravo na kućnu medicinsku njegu može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako kumulativno ispunjava sljedeće uvjete i to:

1.) ako ispunjava uvjet prihoda ili socijalni uvjet,

2.) ako to pravo ne može u dovoljnom obimu ostvariti temeljem rješenja nadležnog tijela,

3.) preporuka obiteljskog liječnika.

Kućna medicinska njega, pod uvjetima utvrđenim u smislu stavka 1. ovoga članka, može se odobriti i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Članak 11.

Pravo na kućnu medicinsku njegu ostvaruje se kao besplatno korištenje dodatnog postupka kućne medicinske njege, a do 20 postupaka njege mjesečno. Dio kućne njege predstavlja i dolazak davatelje usluge u kuću korisnika.

Kućnu medicinsku njegu pruža pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje ove djelatnosti.

2. Pravo na financiranje nabavke jednokratnih pelena

Članak 12.

Pravo na financiranje nabavke jednokratnih pelena ostvaruje korisnik ako kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet ili uvjet prihoda

b) preporuka obiteljskog liječnika.

Pravo na korištenje jednokratnih pelena ostvaruje se kao pravo na nabavku do 60 komada jednokratnih pelena mjesečno.

3. Pravo na financiranje nabavke lijekova i sanitetskog materijala

Članak 13.

Pravo na financiranje nabavke lijekova koji se ne nalaze na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i sanitetskog materijala ostvaruje korisnik ako kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet ili uvjet prihoda

b) preporuka obiteljskog liječnika.

Pravo na financiranje nabavke lijekova i sanitetskog materijala ostvaruje se kao pravo na nabavku istih u iznosu do 500,00 kn godišnje.

4. Pravo na financiranje radne terapije

Članak 14.

Pravo na financiranje radne terapije ostvaruje korisnik ako kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

a) uvjet prihoda

b) preporuka obiteljskog liječnika.

Korisnik radnu terapiju obavlja u obliku manje zahtjevnih i odgovornih poslova (bojenje ograda, čišćenje javnih površina, sakupljanje otpada i sl.) i to u pravilu radnim danom prema zaduženjima Komunalnog redara Općine.

Pravo na financiranje radne terapije ostvaruje se kao mjesečna potpora u iznosu do 1.200,00 kn mjesečno.

5. Pravo na sufinanciranje nabavke ortopedskih i sličnih pomagala

Članak 15.

Pravo na sufinanciranje ortopedskih i sličnih pomagala ostvaruje korisnik ako kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet ili uvjet prihoda

b) preporuka obiteljskog liječnika.

Obim i visina prava iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika ovisno o osiguranim sredstvima.

6. Pravo na sufinanciranje operativnih zahvata

Članak 16.

Pravo na sufinanciranje operativnih zahvata ostvaruje korisnik ako kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet ili uvjet prihoda

b) preporuka obiteljskog liječnika.

Obim i visina prava iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika ovisno o osiguranim sredstvima.

7. Pravo na sufinanciranje troška smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača

Članak 17.

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje troška smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača ako se radi o socijalno ugroženoj osobi - kroničnom psihijatrijskom bolesniku ili psihijatrijsko-gerijatrijskom bolesniku, temeljem nalaza i mišljenja psihijatra i preporuke obiteljskog liječnika, te ako ispunjava uvjet prihoda.

Korisnik - samac iz stavka 1. ovoga članka, koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) dužan je sudjelovati u podmirenju troškova smještaja.

Pravo iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 18.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava dodatne zdravstvene skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odjel), osim ako ovom Odlukom nije drugačije propisano.

Članak 19.

Postupak za ostvarivanje prava dodatne zdravstvene skrbi pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja te putem Centra.

Zahtjev se podnosi Odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava dodatne zdravstvene skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave i druge dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 20.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 21.

U tijeku ostvarivanja prava Korisnik je dužan, u pravilu, svaka tri mjeseca, a najmanje jednom godišnje, dostaviti ili predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ako ovom Odlukom za ostvarivanje pojedinih prava nije određen kraći rok.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava utvrditi i kraći rok od roka određenog u stavku 1. ovoga članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava dodatne zdravstvene skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Članak 22.

Odjel će na mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 23.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 24.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz dodatne zdravstvene skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o dodatnom financiranju zdravstveno-socijalne skrbi (10/98, 3/05, 50/06, 51/07).

Prava dodatne zdravstvene skrbi utvrđena rješenjem donijetim na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se do isteka roka označenog u rješenju.

Članak 26.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1.siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-64

Kostrena, 21.prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc,prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51221&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr