SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA
7

22.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 54/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- naknada za koncesije 657.000,00 kuna

- sredstva boravišne pristojbe 20.000,00 kuna

- komunalna naknada 9.348.576,00 kuna


Ukupno: 10.025.576,00 kuna

(slovima: deset milijuna dvadeset pet tisuća petsto sedamdeset šest kuna)

Ta se sredstva raspoređuju za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.«

Članak 2.

Mijenja se članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu i glasi:

»Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2010. godinu, i to kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 2.482.576,00

Zimska služba 120.000,00

Sanacija pločnika u Urinju 70.000,00

Hitne intervencije na cestama 150.000,00

Uređenje i sanacija asfalta - gornjeg

stroja cesta 50.000,00

Održavanje horizontalne i vertikalne

signalizacije 150.000,00

Sanacija puta u Žuknici - Barunija 50.000,00

Potporno obložno zid u Plešićima 109.576,00

Geodetski radovi u funkciji sanacija

nerazvrstanih cesta 35.000,00

Popravci rampe - uvala Žurkovo 20.000,00

Uređenje ceste u Šodićima 50.000,00

Sanacija puta u Maračićima 50.000,00

Sanacija cesta u Sv. Barbari 50.000,00

Uređenje ceste Glavani - Fufići 21.000,00

Ostali nespomenuti radovi

(manji projekti...) 22.000,00

Uređenje ceste u Mažerima 300.000,00

Sanacija pokosa Martinšćica

- Vrh Martinšćice 430.000,00

Sanacija pokosa Plodine - BP Žurkovo 315.000,00

Sanacija stepenica prema uvali Žurkovo 70.000,00

Izrada pješačke staze na Vrh Martinšćice 250.000,00

Izrada betonske pasice i ograde na cesti

Vrh Martinšćice 100.000,00

Sanacija zida u Šubatima 70.000,00

2. ODRŽAVANJE JAVNIH I

ZELENIH POVRŠINA 2.268.500,00

Održavanje plaža 400.000,00

Usluge obvezatne preventivne DDD 80.000,00

Dezinfekcija plaža 50.000,00

Intervencije kod akcidentnih situacija

u okolišu 70.000,00

Provođenje mjera zaštite bilja 23.500,00

Suzbijanje korova 60.000,00

Veterinarske usluge 85.000,00

Uređenje zelenih površina - hortikulturno

uređene površine 700.000,00

Održavanje zelenih površina - hortikulturno

neuređene površine 800.000,00

3. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

I ODVOZ OTPADA 1.389.000,00

Čišćenje autobusnih stanica 140.000,00

Čišćenje javnih površina 604.000,00

Čišćenje šahti 80.000,00

Čišćenje groblja 225.000,00

Čišćenje i odvoz krupnog otpada 340.000,00

4. REDOVNO ODRŽAVANJE

JAVNE RASVJETE 1.520.500,00

Utrošak električne energije 720.500,00

Održavanje javne rasvjete 700.000,00

Novogodišnja dekoracija 85.000,00

Udruga CEZAR - centar za javnu rasvjetu 15.000,00

5. ODRŽAVANJE ODVODNJE I

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 149.000,00

Upojni bunari 50.000,00

Tekuće održavanje kanalizacijskog sustava 30.000,00

Suzbijanje neugodnih mirisa 69.000,00

6. TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 110.000,00

Popravak ograda 60.000,00

Popravak opreme 50.000,00

7. TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE GROBLJA 400.000,00

Redovno održavanje groblja Sv. Lucija

i Sv. Barbara 370.000,00

Uređenje grobnih mjesta 30.000,00

8. TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH

STANICA 65.000,00

Redovno održavanje autobusnih

čekaonica i opreme 65.000,00

9. POJAČANO ODRŽAVANJE

NERAZVRSTANIH CESTA 844.000,00

Sanacija i postava ograda na nerazvrstanim

cestama 200.000,00

Sanacija ceste Podglavani 300.000,00

Sanacija ceste Brićevica - Plešići 144.000,00

Uređenje autobusne stanice Sv. Lucija 30.000,00

Sanacija stepeništa u Pavekima 100.000,00

Uređenje nogostupa na cestama kroz

Kostrenu 70.000,00

10. POJAČANO ODRŽAVANJE

POMORSKOG DOBRA 697.000,00

Sanacija obalnog puta 100.000,00

Sanacija i popravci ograda i tuševa 100.000,00

Sanacija i održavanje javnih sanitarnih

čvorova 10.000,00

Sanacija lukobrana lučice Stara Voda 300.000,00

Sanacije plaže Veli jarak 50.000,00

Sanacija zida u uvali Žurkovo 80.000,00

Sanacija puta i mosta Smokvinovo 50.000,00

Sanacija plaže Podmarkovići i Melić 7.000,00

11. POJAČANO ODRŽAVANJE

GROBLJA 100.000,00

Uređenje Spomen kosturnice 100.000,00


SVEUKUPNO: 10.025.576,00


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-24

Kostrena, 29. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=671&mjesto=51221&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr