SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA
7

11.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/ 01, 22/01, 20/07 i 23/07), članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja uvale Žurkovo

Opće odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja uvale Žurkovo, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Detaljnog plana uređenja uvale Žurkovo (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana, zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati, te izvori financiranja Plana.

Pravna osnova Plana

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi članka 77. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), stavka 4 članka 103 Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 07/01, 22/ 01, 20/07 i 23/07), i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je grafičkim dijelom Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, kartografski prikaz 3c: Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite. Grafički prikaz granice obuhvata plana, u prilogu, sastavni je dio ove Odluke. Površina obuhvata Plana je cca 16,5 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan obuhvaća područje Žurkova, koji se sastoji od morske uvale i kopnenog dijela oivičenog sa istočne strane cestom Žurkovo - Termoelektrana, sa sjeverne strane jadranskom magistralom Rijeka - Crikvenica i sa zapadne strane brodogradilištem »Viktor Lenac«.

Struktura uvale Žurkovo je raznolika, a sačinjava ju gusto ozelenjena padina koja se na zapadnoj strani uvale od Hotela Lucija strmo spušta prema moru, sjeverno je padina s gustom strukturom obiteljskih kuća do samog mora koja završava bez rive, a istočno je lijevak starog škvera s radionicama i kava napuštenog kamenoloma koja služi kao parkiralište. Usred svega je morski zaljev s usidrenim brodicama, bez prave mogućnosti veza.

Obzirom na, osobitost prostora, kvalitetno zelenilo, te ostale pogodnosti, područje zahvata posjeduje visoki prostorni potencijal, uz nužno rješavanja prostornih, prometnih i drugih problema. Ograničavajući element predstavlja neposredna blizina brodogradilišta »Viktor Lenac« na zapadnoj granici obuhvata plana, gdje je potrebno formirati tampon zonu zaštite.

Područje obuhvata određeno je Prostornim planom uređenja kao građevinsko područje naselja N-1b i građevinsko područje turističko ugostiteljske namjene T-1.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta Plana su formiranje centralnih funkcija stambenih naselja, gradnja hotelskog kompleksa sa pratećim funkcijama uz primjerene mjere zaštite od poslovne zone (brodogradilište), a vrednujući krajobrazne osobitosti područja. Slijedom navedenih polazišta određeni su slijedeći ciljevi:

1. Unutar naselja Žurkovo potrebno je postojeću strukturu dograditi interpolacijom stambenih i drugih sadržaja u skladu s potrebama naselja.

2. Osigurati zadovoljenje svih potreba stanovništva za pratećim sadržajima uz stanovanje, te za obavljanje svih javnih funkcija u postojećim i planiranim naseljima.

3. Planirati dogradnju hotela »Lucija« sa smještajnim kapacitetima do 400 ležaja, te gradnju sportsko-rekreacijskog centra, objekta poliklinike u funkciji razvoja zdravstvenog turizma, a kao komplementarni sadržaj uz postojeće turističke objekte.

4. Postojeća građevina jedriličarskog kluba se uklanja i planira se nova građevina na zapadnoj strani uvale.

5. Na području »starog škvera« i »kave« predviđene su građevine ugostiteljske trgovačke i uslužne kao i poslovne sadržaje sa mogućnošću stanovanja u višim etažama.

6. Obalom mora predvidjeti prohodnu u cijeloj svojoj dužini, do brodogradilišta.

7. Planirati lukobran koji uvalu štiti od nepovoljnih utjecaja vjetra i mora.

8. Unutar uvale planirati smještaj dviju luka: luke otvorene za javni promet - komunalne luke sa vezovima stanovnika i luke nautičkog turizma - priveza uz građevinsko područje turističko-ugostiteljske namjene.

9. Predvidjeti poboljšanje i dogradnju postojeće prometne i komunalne infrastrukture.

10. Proširiti postojeću prometnu mrežu radi boljeg povezivanja naselja, te ju poboljšati kroz planirane rekonstrukcije. Očuvati i oplemeniti postojeće pješačke putove kroz naselja i planirati nove.

11. Potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojeće dotrajale vodoopskrbe i odvodnje te planirati nove mreže.

12. Zaštititi prirodne vrijednosti kopnene i morske flore i faune, i očuvane dijelove prirodnog pejzaža.

Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu plana

Članak 7.

Za izradu Plana koristit će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, kao i podloge:

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka sa stanjem postojeće mreže

- HEP Distribucija d.o.o. sa stanjem visokonaponske i niskonaponske mreže

- HT d.o.o. Zagreb sa stanjem telekomunikacijskih mreža

Uz navedeno koristi će se katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave i digitalnom orto- foto snimkom.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana, uz suradnju i prijedloge zainteresiranih subjekata.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:1.000.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana

Članak 10.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade. Zahtjeve će se zatražiti od slijedećih subjekata:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

3. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka

4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka

5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

6. JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka

7. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

9. Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

10. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

11. Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

12. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

13. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

14. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

15. Hrvatske pošte, Centar pošta Rijeka

16. Energo d.o.o., Rijeka

Rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za njegovu izradu

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

1. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

2. Izrada koncepcije Plana (prednacrta prijedloga Plana): u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke,

3. Prethodna rasprava o koncepciji Plana: 15 dana od izrade nacrta prijedloga Plana,

4. Izrada izvješća o prethodnoj raspravi, nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene prethodne rasprave,

5. Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

6. Javna rasprava: 30 dana,

7. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od okončanja javne rasprave,

8. Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima iz čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

9. Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

10. Pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva: 60 dana od zaprimanja zahtjeva,

11. Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti ili proteka Zakonom propisanog roka.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja Plana ne predviđaju se dodatna ograničenja izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno Odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Izvori financiranja izrade prostornog plana

Članak 13.

Plan će se financirati iz Proračuna Općine Kostrena.

Završne odredbe

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-17

Kostrena, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51221&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr