SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA MATULJI
73

58.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2010. god.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja,

6. Javna rasvjeta

2. Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

a/ prihodi od komunalne naknade2.500.000,00 kn

b/ sredstva Proračuna 3.065.000,00 kn


UKUPNO: 5.565.000,00 kn

Članak 2.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A.1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

200.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Potrebno je izvesti i radove na odvodnji atmosferskih voda u naseljima Veli Brgud, Lipa, Jušići Šapjane i Frančići.

A.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

550.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina (ručno i strojno), odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u širem centru Matulja, a održavanju se ručno i strojno.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima.

Odvoz krupnog otpada organiziran je na području cijele Općine Matulji kroz čitavu godinu. Za 2010. godinu napravljena je manja korekcija rasporeda prema zahtjevima mjesnih odbora.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.490.000,00 kn

A.3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

400.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2009. godini, te njihovo ozelenjivanje i održavanje. Tijekom 2009. godine započeto je uređenje površine na Živici koja će biti završena u 2010. godini te postaje novom površinom održavanja.

A.3.2. SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE STABALA 20.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršiti će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage, i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr., s uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij.

A.3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

850.000,00 kn

U 2010. godini predviđena je uređenje stepeništa kod Hangara i izgradnja potpornog zida u Rupi. S obzirom na završetak radova na raskrsnici Brešca a zbog velikog broja školske djece urediti će se prostor oko bus stajališta (kućica).Predviđeno je i ozelenjavanje igrališta Jurdani.

A.3.4. DEKORACIJA 100.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija prigodom lokalnih blagdana.

A.3.6. ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI

50.000,00 kn

Predviđeni su građevinski radovi na javnoj cisterni u naselju Sušnji te eventualni manji popravci na ostalim javnim cisternama.

A.3.7. POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA 20.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje starih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica.

A.3.8 HITNE INTERVENCIJE 50.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A.4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

2.060.000,00 kn

A.4.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA 1.820.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2010. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršiti će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima.

A.4.2. ODRŽAVANJE BUS STANICA I UGIBALIŠTA

20.000,00 kn

U 2010. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS čekaonica.

A.4.3. HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA

30.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

A.4.4. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

200.000,00 kn

U 2010. god. planira se asfaltiranje dijela preostalih neasfaltiranih cesta na području Općine Matulji. Predviđa se asfaltiranje na područjima MO Lipa, Zvoneća, Jušići i u Matuljima, te pripremne radnje na za asfaltiranje ceste Kriva-Opolelica.

A.5. ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 15.000,00 kn

A.5.1. UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA

15.000,00 kn

Tijekom 2008. g. i 2009. g izvršena je sanacija oštećenih spomenika, te čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu.

Ovim sredstvima predviđamo tekuće održavanje i pojačano prije praznika.

A.6. JAVNA RASVJETA 1.250.000,00 kn

A.6.1. JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne rasvjete planiran je iznos od 1.000.000.00 kn

A.6.2. JAVNA RASVJETA - za održavanje javne rasvjete planiran je iznos od 250.000,00 kn

U financijskom planu tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2011. - 2012. godine predviđeno je povećanje od cca 10% na godinu.

Povećanje se odnosi prije svega na realan rast troškova i povećanje obujma održavanja zbog povećanja zahvata na javnim površinama

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/7

Ur. broj: 2156-04-09-30

Matulji, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=650&mjesto=51211&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr