SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
OPĆINA MATULJI

51.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 6. sjednici održanoj dana 19. studenoga 2009. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim i počasnim
priznanjima Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/01, 30/03 i 22/07 ) članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Javna priznanja Općine Matulji ne dodjeljuju se dužnosnicima Republike Hrvatske, članovima Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i članovima Općinskog vijeća Općine Matulji za vrijeme trajanja njihovog mandata.«

Članak 2.

U članku 17., stavku 2, riječi »Općinsko poglavarstvo« zamijenjuju se riječima »Odbor za društvene djelatnosti«.

Članak 3.

U članku 22, stavku 1, riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Odbora za društvene djelatnosti«.

U istom članku, stavak 2. mijenja se i glasi:

»Javni poziv objavljuje se u mjesecu studenom i ostaje otvoren do kraja prosinca.«

Članak 4.

U članku 23. stavku 1. alineji 3, riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 5.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Odbor za društvene djelatnosti u daljnjem tekstu Odbor, u roku od 15 dana od dana zaključenja Javnog poziva izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje sa obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima (kandidatima).«

Članak 6.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji da izradi pročišćeni tekst Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snaku danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/13

Ur. broj: 2156-04-09-01

Matulji, 19. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Grbac, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=643&mjesto=51211&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr