SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 48. Petak, 27. studenog 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
133

133.

Na temelju članka 29. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispravak, 47/99 - ispravak i 35/ 08), članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 6. sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju
Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje
Primorsko-goranske županije«

Članak 1.

U članku 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 43/07 i 47/07 - ispravak) riječi »Županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Župan«.

Članak 2.

U stavcima 2., 3. i 4. članka 5. riječi »Županijsko poglavarstvo« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječju »Župan« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće čine predsjednik i dva člana koje imenuje Župan«.

Članak 4.

U stavcima 6. i 7. članka 10. riječi »Županijskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »Župana«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 1. riječi »Županijskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »Župana«.

Članak 6.

Upravno vijeće imenovano zaključkom Županijskog poglavarstva od 29. studenoga 2007. godine (Klasa: 022- 04/07-03/31, Ur. broj: 2170/1-04-01-07-11) nastavlja s radom do isteka mandata.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/9

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-16

Rijeka, 26. studenoga 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=642&mjesto=00001&odluka=133
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr