SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA MATULJI
73

47.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 15. listopada 2009. godine, donosi

III. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu odražavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije PGŽ« broj 49/08, 12/09 i 30/09) u članku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

a/ prihodi od komunalne naknade . . . . . 2.400.000,00 kn

b/ sredstva Proračuna . . . . . . . . . . . . . . . . 5.770.000,00 kn

d/ prenesena sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . 1.505.000,00 kn

U istom članku tekst

»UKUPNO: 9.475.000,00 kn« mijenja se i glasi:

»UKUPNO: 9.675.000,00 kn«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

P 23 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A 230101 - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
250.000,00 kn

49 -ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Potrebno je izvesti i radove na odvodnji atmosferskih voda u naseljima Matulji (Popovići i Frlanija), Rukavac, Lipa i Frančići.

A 230102 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA 595.000,00 kn

50 -KOMUNALNE USLUGE - POMETANJE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina (ručno i strojno), a obuhvaćene su ulice u širem centru Matulja.

50.1 -ODVOZ SMEĆA S ODMORIŠTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom.

50.2 - DIVLJI DEPONIJI . . . . . . . . . . . . . . . 95.000,00 kn

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima.

50.3 - KRUPNI OTPAD - BAJE . . . . . . . 170.000,00 kn

Odvoz krupnog otpada organiziran je na području cijele Općine Matulji kroz čitavu godinu. U 2009. godini moguća je manja korekcija rasporeda prema zahtjevima mjesnih odbora.

50.4 -INTERVENCIJE PO NALOGU KOMUNALNOG REDARA . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

50.5 -TROŠKOVI ODVOZA SMEĆA - IVANIĆI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

Programom su predviđena sredstva za troškove odvoza smeća naselja Ivanići prema zaključku Općinskog Poglavarstva.

A 230103 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
2.145.000,00 kn

47 -ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2008. godini te njihovo ozelenjivanje i održavanje. Tijekom 2008. godine uređena je površina Kalić u Rukavcu koja postaje novom površinom održavanja, a nakon uređenja zelenih površina iz programa održavanja za 2009 godinu one također postaju predmetom održavanja.

47.1 -SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE STABALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršiti će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage, i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij.

48 -ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000,00 kn

U 2009. godini predviđeno je uređenje stepeništa Bregi- Brnčići, stepeništa kraj parkirališta Doma Hangar, drvoreda uz crkvu u naselju Lipa, te površina Živica (kraj vodospreme) u Matuljima i dijela površine uz Terminal Permani.

U 2008. godini započeti su radovi na uređenju površine Kalić i vidikovca u Rukavcu, stepeništa Luskino-Rošići- Palihi, puta za Poščići u Bregima, površine Sv. Mihovil, koji nisu dovršeni u protekloj godini te će se privesti kraju u 2009. godini.

48.1 - DEKORACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija prigodom lokalnih blagdana po mjesnim područjima.

48.2 - ODRŽAVANJE JAVNOG SATA . 25.000,00 kn

Sredstva su predviđena za održavanje sata na zgradi Općine, te dovođenje u funkciju postojeća dva zvona za potrebe zvučne signalizacije oznake sata te dijelove sata.

48.3 -ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,00 kn

Predviđeni su manji građevinski radovi na javnim cisternama u naseljima Rukavac (Kalić), Matulji (Frlanija), Vlahov breg, Žejane i Mune.

U 2008. godini započeti su radovi na uređenju javne cisterne u naselju Lipa, a dovršetak radova realizirati će se u 2009. godini.

48.4 -NABAVA, POSTAVA I POPRAVAK KLUPA,
KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Planira se nabavka novih parkovnih klupa i oglasnih tabli, te popravak i održavanje starih.

48.5 - HITNE INTERVENCIJE . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A 230104 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 5.385.000,00 kn

46 -ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2009. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršiti će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima.

U 2009. godini planira se pojačano održavanje ceste Gajina-Rukavac (tzv. Lisinske ceste).

Planira se i pojačano održavanje potpornih zidova koji su derutnom stanju kao posljedica sve češćeg pojačanog

opterećenja. Planira se i pojačano postavljenje zaštitnih odbojnika na kritičnim mjestima.

46.1 -ODRŽAVANJE BUS STANICA I UGIBALIŠTA 50.000,00 kn

U 2009. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS čekaonica, te temeljitije uređenje dotrajalih autobusnih čekaonica.

46.2 -HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

46.3 -ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kn

U 2009. god. planira se asfaltiranje dijela preostalih neasfaltiranih cesta na području Općine Matulji i to sljedećih: Matulji - Živica, Put Rubeševo, Kućeli (Solinica), Perčići (Rukavac), Veli Brgud te neasfaltiranih nerazvrstanih cesta u Žejanama i Munama.

A 230105 - ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 50.000,00 kn

51 -UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Tijekom 2009. god. planira se sanacija oštećenih spomenika, te čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu, kao i žrtvama fašističkog terora i to prigodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Svih svetih.

A 230106 - JAVNA RASVJETA 1.250.000,00 kn

43 - UTROŠAK JAVNE RASVJETE . 1.000.000,00 kn

Za potrošnju javne rasvjete planiran je iznos od 1.000.000,00 kn.

52 -ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,00 kn

Za potrebe održavanja javne rasvjete planiran je iznos od 250.000,00 kn

Članak 3.

III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/6

Ur. broj: 2156-04-09-16

Matulji, 15. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Željko Grbac oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=51211&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr