SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA MATULJI
73

46.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 15. listopada 2009. godine, donosi

III. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/08 , 12/09 i 30/09) u članku 1. mjenja se i glasi:

a/opći prihodi i primici proračuna . . . . 4.009.311,00 kn

b/ostali prihodi za posebna namjene
(kom. doprinos i ost. namjenski
prihodi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.290.000,00 kn

c/ostale pomoći (države, županije,
gradova i općina)
. . . . . . . . . . . . . . . . 12.267.000,00 kn

d/prenesena sredstva . . . . . . . . . . . . . . . 24.096.384,00 kn

U istom članku tekst

»UKUPNO: 52.587.163,00 kn« mijenja se i glasi:

»UKUPNO: 44.662.695,00 kn«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

K 24 - PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE

K 240101 - VODOOPSKRBA 4.915.600,00 kn

54.9 - VODOOPSKRBA - II. ETAPA . . 3.200.000,00 kn

U okviru rješavanja pitanja vodoopskrbe na području Općine Matulji u 2009. godini predviđena je izgradnja na slijedećim građevinama:

- Vodosprema VS Lisina s prilaznim putem

- Opskrbni vodovod naselja Rupa

- Opskrbni vodovod naselja Andretići i rekonstrukcija vodospreme Orjak

- Opskrbni vodovod naselja Mune

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanal. na području naselja Matulji - Mihotići - Frančići

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanalizacije na području naselja Gornji i Donji Rukavac

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanalizacije na području naselja Matulji - Osojnaki - Trtni

- Vodovod i kanalizaciju na dijelu ceste EE unutar zone R-2

54.2 -VODOOPSKRBA - OSTALO (SUDKSA RJEŠENJA, NAGODBE...) . . . . . . . . . . . . . 350.600,00 kn

54.13 -VODOOPSKRBA - OSTALO (PRIKLJ. HIDRANTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

54.11-IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I KANALIZACIJA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa.

54.12- KAPITALNE POMOĆI »KOMUNALAC d.o.o.«
(KRED. HBOR)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 325.000,00 kn

S naslova ove pozicije financiraju se kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa.

K 240102 - KANALIZACIJA 2.000.000,00 kn

58.2- KANALIZACIJA LIBURNIJSKE RIVIJERE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 kn

Predviđena su sredstva za izgradnju kolektora po programu Sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

58.3 -IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I KANALIZACIJA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

58 - KAPITALNE POMOĆI - PRIKLJUČCI . . 0,00 kn

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE 9.200.000,00 kn

55 -IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA . . . . . . . . . . . . 8.700.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija, te izgradnju prilaznih cesta u radnim zonu RZ-1, RZ-2 i RZ-10, ceste za sportsko-školsku dvoranu, ceste u zdravstvenom centru, ceste Milana Frlana - 43. Istarske divizije, ceste Zvoneće - groblje, te ceste Put Puhari unutar Stambene zone DPU-7 Puhari. Početak izgradnje pojedine ceste ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

55.2- SUFINANCIRANJE (HC - ŽUC)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI

850.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA . . . . 250.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju nogostupa u naseljima Jurdani i Jušići, te izradu projektne dokumentacije.

54.02- AUTOBUSNI TERMINAL PERMANI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

56.2 - PARKIRALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izgradnje parkirališta u Pešćinici (Jušići) i dijela parkirališta uz Dom Permani u Permanima.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izvođenje radova na uređenju autobusnih stajališta u Jurdanima i Božinićima.

54.04 - CENTAR MATULJA . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

K 240105 - OSTALA INFRASTUKTURA
27.697.095,00 kn

54.09 - OTKUP ZEMLJIŠTA . . . . . . . . 4.054.059,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture.

64 - POTICAJNA STANOGRADNJA . . 943.036,00 kn

Prema programu poticajne stanogradnje u 2009. god. planira se izrada potrebne dokumentacije.

54.01 -ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.400.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe projektne dokumentacije, te infrastrukturu školske-sportske dvorane.

32.5 -CENTAR PRIMARNE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.800.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju objekta centra primarne zdravstvene zaštite.

54.08 -GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

Predviđena su sredstva za uređenje igrališta u Brcima, neposredno uz budući dom, dok će se uz rukometno igralište Rupnjak (Jušići) postaviti oprema za dječja igrališta. Za potrebe izgradnje zida na igralištu u Rupi izraditi će se projektna dokumantacija, dok će se na igralištu u Pasjaku (uz jog) postaviti zaštitna ograda.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA . . . . . . . 200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije proširenja groblja u Matuljima, te za dio građevinskih radova.

56.6 -PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE
RASVJETE.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

Predviđena su sredstva za lokacije interpolacija prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

56.7 - PROSTORIJE ZA MO BRCE . . . . 700.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju prostorija mjesnog odbora Brce i popratnih sadržaja.

54.1 -PARKOVNA POVRŠINA »JANKOVIĆEV
DOLAC«
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

Sredstva su predviđena za projektnu dokumentaciju uređenja parkovne površine »Jankovićev dolac« sa svim popratnim sadržajima prema detaljnom planu uređenja centra Matulji.

Članak 3.

III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/6

Ur. broj: 2156-04-09-17

Matulji, 15. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Željko Grbac, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=51211&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr