SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA MATULJI
17

33.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinski načelnik, dana 19. kolovoza 2009. godine donosi

PRAVILNIK
o ostvarivanju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju
na području Općine Matulji

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom definira način i rokovi ostvarivanja poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji, popis dokumentacije potrebne za ostvarivanje poticaja, način kontrole, poticana vrsta proizvodnje, minimalne količine, odnosno površine za ostvarivanje poticaja, vrijednost boda za pojedinu proizvodnju te način izračuna poticaja.

Način i rokovi ostvarivanja poticaja

Članak 2.

Pravo na poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji ostvaruje se dostavom tražene dokumentacije te ispunjenim zahtjevom s podacima tražitelja.

Članak 3.

Dokumentacija i zahtjev se predaju u Općini Matulji u roku od 30 dana nakon objave javnog poziva za zaprimanje zahtjeva za ostvarivanje prava na poticaj za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji.

Članak 4.

Poziv se objavljuje u Novom listu.

Povjerenstvo za provedbu Odluke o poticajima za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji je dužno o javnom pozivu pismeno obavijestiti sve mjesne odbore na području Općine Matulji.

Poziv se po objavi stavlja na oglasnu ploču i web stranice Općine Matulji do isteka roka za zaprimanje zahtjeva.

Popis dokumentacije

Članak 5.

Za ostvarivanje prava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji dostavlja se sljedeće:

- fizičke osobe:

1. kopiju osobne iskaznice

2. kopiju posjedovnog lista ili izvatka iz gruntovnice ne starijeg od godine dana za poljoprivredno zemljište na kojem se odvija poljoprivredna proizvodnja tražitelja poticaja ili ugovor o najmu zemljišta s kopijama posjedovnog lista ili izvatka iz gruntovnice vlasnika, odnosno posjednika zemljišta

3. ovjerena kopija Rješenja izdana od strane Ureda za gospodarstvo o upisu u upisnik poljoprivrednih proizvođača (ako je upisano)

4. ovjerena kopija Rješenja o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda izdano od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (ako je upisano)

5. potvrda o dugovanju Općini Matulji

6. ovjerena kopija po Zadruzi evidencijskog lista zadrugara

- pravne osobe:

1. kopiju registracije s podacima o sjedištu

2. kopiju posjedovnog lista ili izvatka iz gruntovnice ne starijeg od godine dana za poljoprivredno zemljište na kojem se odvija poljoprivredna proizvodnja tražitelja poticaja ili ugovor o najmu zemljišta s kopijama posjedovnog lista ili izvatka iz gruntovnice vlasnika, odnosno posjednika zemljišta

3. ovjerena kopija Rješenja izdana od strane Ureda za gospodarstvo o upisu u upisnik poljoprivrednih proizvođača (ako je upisano)

4. ovjerena kopija Rješenja o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda izdnano od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (ako je upisano)

5. potvrda o dugovanju Općini Matulji

6. ovjerena kopija po Zadruzi evidencijskog lista zadrugara

Članak 6.

Uz obaveznu dokumentaciju tražitelj poticaja ispunjava Zahtjev za ostvarivanje prava na poticaj poljoprivredne proizvodnje na području Općine Matulji koji treba sadržavati sljedeće podatke:

- osobne podatke (podatke o tvrtki za pravne osobe)

- adresu i broj telefona

- broj žiro-računa

- podatke o obimu poljoprivredne proizvodnje te lokacije(a) na kojima se ista odvija

Članak 7.

Primjerak Zahtjeva za ostvarivanje prava na poticaj poljoprivredne proizvodnje na području Općine Matulji preuzima se u Općini Matulji. Primjerak zahtjeva priprema sukladno članku 6. Povjerenstvo za provedbu Odluke o poticajima za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji.

Način kontrole

Članak 8.

Kontrolu točnosti navedenih podataka u zahtjevu provjerava Povjerenstvo za provedbu Odluke o poticajima za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji. Povjerenstvo je dužno provjeriti sve pristigle zahtjeve te one s nepotpunom dokumentacijom i zahtjeve zaprimljene van roka ne uzeti u obzir. Povjerenstvo je dužno izaći na provjeru podataka kod najmanje deset tražitelja poticaja ili 10% tražitelja poticaja od ukupnog broja zaprimljenih pravovaljanih zahtjeva.

Članak 9.

Ukoliko Povjerenstvo prilikom provjere podataka naiđe na drukčije stanje u odnosu na prikazano u zahtjevu tada odbacuje zahtjev te isti tražitelj ne može ostvariti prava na poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji u naredne 3 godine.

Vrsta proizvodnje za poticanje

Članak 10.

Poljoprivredna proizvodnja koja se potiče na području Općine Matulji je sljedeća:

1. voćarska proizvodnja i to proizvodnja jabuka, krušaka, šljiva, bresaka, trešanja, lješnjaka, oraha, bobičastog i jagodičastog voća

2. vinogradarstvo

3. povrćarstvo

4. stočarstvo i to govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo

5. pužarstvo

6. cvjećarstvo (cvijeće i ukrasno bilje)

7. ljekovito i začinsko bilje.

Članak 11.

Poseban naglasak pri poticanju proizvodnje daje se za ekološku proizvodnju i proizvodnju autohtonih vrsta i to sorte vinove loze »Jarbola« i u povrćarstvu kupusa »Brgujski kapuz«.

Minimalne količine, odnosno površine za ostvarivanje poticaja

Članak 12.

Minimalne količine proizvodnje, odnosno površina za ostvarivanje poticaja za pojedinu proizvodnju su sljedeće:

1. za voćarstvo minimalni broj za ostvarivanje prava na poticaj je najmanje 200 stabala istovrsnih voćaka za vrste prema članku 10. s iznimkom oraha gdje je minimalni broj 50 te bobičavo i jagodasto voće gdje je minimum za ostvarivanje poticaja površina od 1.000 m2

2. za vinogradarstvo minimalni broj za ostvarivanje prava na poticaj je broj od najmanje 300 loznih cjepova

3. za povrćarstvo minimalna površina za ostvarivanje prava na poticaj je površina od 1.000 m2 pod istovrsnom kulturom

4. za stočarsku proizvodnju minimalan broj grla za ostvarivanje prava na poticaj je:

- u govedarstvu 2 krave

- u ovčarstvu 15 ovaca

- u kozarstvu 10 koza

5. za pužarstvo minimalna površina za ostvarivanje prava na poticaj je površina od 2.000 m2

6. za cvjećarstvo minimalna površina za ostvarivanje prava na poticaj je

- 300 m2 u zaštićenom prostoru

- 1000 m2 na otvorenom

7. za ljekovito i začinsko bilje minimalna površina za ostvarivanje prava na poticaj je 1000 m2 na otvorenom prostoru

Vrijednost boda za pojedinu proizvodnju

Članak 13.

Pojedina poljoprivredna proizvodnja nakon udovoljenog uvjeta minimalne proizvodnje dobiva vrijednost boda kako slijedi:

1. u voćarstvu 1 bod za 200 stabala, odnosno 50 za orahe i 1.000 m2 za bobičavo i jagodasto voće te za svakih daljnjih 200 stabala, odnosno 50 za orahe i 1.000 m2 za bobičavo i jagodasto voće po jedan bod

2. u vinogradarstvu 1 bod za 300 loznih cjepova te za svakih daljnjih 300 po jedan bod, a iznimno za nasade vinove loze sorte »Jarbola« dobivena vrijednost bodova se udvostručuje

3. u povrćarstvu 1 bod za površinu od 1.000 m2 te za svakih daljnjih 1.000 m2 po jedan bod, a iznimno za površine pod kupusom sorte »Brgujski kapuz« dobivena vrijednost bodova se udvostručuje

4. u stočarstvu za dvije krave 1 bod te za svake dvije više po jedan bod, za 15 ovaca 1 bod te za svakih 10 više po jedan bod, za 10 koza 1 bod te za svakih 5 više po jedan bod

5. u pužarstvu za površinu od 2.000 m2 jedan bod te za svakih daljnjih 2.000 m2 po jedan bod

6. u cvjećarstvu za površinu od 300 m2 (u zaštićenom prostoru) 1 bod, te za svakih daljnjih 300 m2 po 1 bod, a za površinu od 1000 m2 (na otvorenom) 1 bod te za svakih daljnjih 1000 m2 po 1 bod

7. za ljekovito i začinsko bilje za površinu od 1000 m2 po 1 bod, te za svakih daljnjih 1000 m2 po 1 bod

Članak 14.

U slučaju upisa u:

- Upisnik ekoloških proizvođača dobivena osnovna vrijednost bodova za sve navedene proizvodnje uvećava se za dodatnih 50%

- za fizičke osobe upisane u upisnik poljoprivrednih proizvođača osnovna vrijednost bodova za sve navedene proizvodnje uvećava se za dodatnih 20%

- za fizičke i pravne osobe uključene u zadružno djelovanje osnovna vrijednost bodova za sve navedene proizvodnje uvećava se 10%.

Način izračunavanja poticaja

Članak 15.

Nakon provedenog postupka prikupljanja zahtjeva i njihove obrade Povjerenstvo je dužno zbrojiti sve bodove na koje tražitelji poticaja ostvaruju pravo temeljem ovog Pravilnika.

Ukupna sredstva osigurana u Proračunu Općine Matulji namijenjenim za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u tekućoj godini dijele se s ukupnim izračunatim bodovima sukladno članku 13. i 14. ovog Pravilnika. Time se dobije vrijednost boda za isplatu poticaja.

Za svakog pojedinog korisnika se tada vrijednost boda množi s pripadajućim bodovima čime se dobiva iznos za isplatu poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji.

Članak 16.

Povjerenstvo je dužno o izračunatim vrijednostima za isplatu poticaja izvijestiti Općinskog načelnika u roku od 7 dana. Odluku o isplati poticaja donosi Općinski načelnik i uplaćuju se korisnicima u roku od 15 dana.

Članak 17.

U slučaju osiguranja dodatnih sredstava za poticaj poljoprivredne proizvodnje na području Općine Matulji u Proračunu za tekuću godinu sredstva se isplaćuju odabranim korisnicima za tekuću godinu prema dobivenoj vrijednosti boda i realiziranim iznosima sukladno članku 15. ovog Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 302-01/09-01/17

Ur. broj: 2156-04-09-01

Matulji, 19. kolovoza 2009.

Općinski načelnik
Općine Matulji
Mario Ćiković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=627&mjesto=51211&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr