SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from Matulji 3193..3230

31.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/08 i 12/09) u članku 1. mjenja se i glasi:

»a/opći prihodi i primici proračuna 8.892.479,00 kn

b/ostali prihodi za posebna namjene
(kom. doprinos i ost. namjenski
prihodi) 4.000.000,00 kn

c/ostale pomoći (države, županije,
gradova i općina) 16.620.000,00 kn

d/ prenesena sredstva 23.074.684,00 kn«

U istom članku tekst

»UKUPNO: 54.274.863,00 kn« mijenja se i glasi:

»UKUPNO: 52.587.163,00 kn«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

K 24 - PROGRAM GRA?ENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE

K 240101 - VODOOPSKRBA 5.000.000,00 kn

54.9 - VODOOPSKRBA - II. ETAPA 3.740.000,00 kn

U okviru rješavanja pitanja vodoopskrbe na području Općine Matulji u 2009. godini predviđena je izgradnja na slijedećim građevinama:

- Vodosprema VS Lisina s prilaznim putem

- Opskrbni vodovod naselja Rupa

- Opskrbni vodovod naselja Andretići i rekonstrukcija vodospreme Orjak

- Opskrbni vodovod naselja Mune

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanal. na području naselja Matulji - Mihotići - Frančići

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanalizacije na području naselja Gornji i Donji Rukavac

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanalizacije na području naselja Matulji - Osojnaki - Trtni

54.9 - VODOOPSKRBA - OSTALO (PRIKLJUČCI, HIDRANTI...) 0,00 kn

54.11 - IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI PROJEKT

VODA I KANALIZACIJA 1.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa.

54.12 - KAPITALNE POMOĆI »KOMUNALAC d.o.o.« (KRED. HBOR) 260.000,00 kn

S naslova ove pozicije financiraju se kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa.

K 240102 - KANALIZACIJA 1.000.000,00 kn

58.2 - KANALIZACIJA LIBURNIJSKE RIVIJERE 1.000.000,00 kn

Predviđena su sredstva za izgradnju kolektora po programu Sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

58.3 - IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I KANALIZACIJA 0,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

58 - KAPITALNE POMOĆI - PRIKLJUČCI 0,00 kn

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE 13.000.000,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 12.500.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija, te izgradnju prilaznih cesta u radnim zonu RZ-1, RZ-2 i RZ-10, ceste za sportsko-školsku dvoranu, ceste u zdravstvenom centru, ceste Milana Frlana - 43. Istarske divizije, ceste Zvoneće - groblje, te ceste Put Puhari unutar Stambene zone DPU-7 Puhari. Početak izgradnje pojedine ceste ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC - ŽUC) 500.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 1.250.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA 250.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju nogostupa u naseljima Jurdani i Jušići, te izradu projektne dokumentacije.

54.02 - AUTOBUSNI TERMINAL PERMANI. 0,00 kn

56.2 - PARKIRALIŠTA 400.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izgradnje parkirališta u Pešćinici (Jušići) i dijela parkirališta uz Dom Permani u Permanima.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA 400.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izvođenje radova na uređenju autobusnih stajališta u Jurdanima i Božinićima.

54.04 - CENTAR MATULJA 200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

K 240105 - OSTALA INFRASTUKTURA 32.337.163,00 kn

54.09 - OTKUP ZEMLJIŠTA 7.481.827,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture.

64 - POTICAJNA STANOGRADNJA 943.036,00 kn

Prema programu poticajne stanogradnje u 2009. god. planira se izrada potrebne dokumentacije.

54.01 - ŠKOLSKA-SPORTSKA DVORANA 9.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe projektne dokumentacije, te infrastrukturu školske-sportske dvorane.

32.5 - CENTAR PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 13.112.300,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju objekta centra primarne zdravstvene zaštite.

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA. 200.000,00 kn

Predviđena su sredstva za uređenje igrališta u Brcima, neposredno uz budući dom, dok će se uz rukometno igralište Rupnjak (Jušići) postaviti oprema za dječja igrališta. Za potrebe izgradnje zida na igralištu u Rupi izraditi će se projektna dokumantacija, dok će se na igralištu u Pasjaku (uz jog) postaviti zaštitna ograda.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA. 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije proširenja groblja u Matuljima, te za dio građevinskih radova.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE. 200.000,00 kn

Predviđena su sredstva za lokacije interpolacija prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

56.7 - PROSTORIJE ZA MO BRCE 700.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju prostorija mjesnog odbora Brce i popratnih sadržaja.

54.1 - PARKOVNA POVRŠINA »JANKOVIĆEV DOLAC« 150.000,00 kn

Sredstva su predviđena za projektnu dokumentaciju uređenja parkovne površine »Jankovićev dolac« sa svim popratnim sadržajima prema detaljnom planu uređenja centra Matulji.

Članak 3.

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/5

Ur. broj: 2156-04-09-09

Matulji, 30. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Matulji

Željko Grbac, oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=624&mjesto=51211&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr