SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from Matulji 3193..3230

23.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) i člnaka 48. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) donosim dana 29. srpnja 2009. godine sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjenika općinskog načelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam ENI ŠEBALJ, zamjenici općinskog načelnika obavljanje poslova iz djelokruga općinskog načelnika koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti općinskog načelnika, praćenje stanja i provedbu odluka općinskog načelnika i Općinskog vijeća u području društvenih djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine Matulji (briga o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, socijala i primarna zdravstvena zaštita, kultura, tehnička kultura i sport) i u društvenim djelatnostima u kojima Općina Matulji osigurava dodatni standard (znanost, obrazovanje, zdravstvo).

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjeravam zamjenici Općinskog načelnika i poslove koordinacije sa ustanovama i to: OŠ »Dr. Andrija Mohorovičić« Matulji i OŠ »Drago Gervais« Brešca, Dječjem vrtiću Matulji, Gradskom knjižnicom i čitaonicom V. C. Emin Opatija ogranak Matulji i drugim ustanovama i pravnim osobama koje djeluju na području Općine Matulji te poslove suradnje s civilnim sektorom.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenica općinskog načelnika je dužna pridržavati se pisanih i usmenih uputa općinskog načelnika i podnositi redovno izvješće općinskom načelniku, te parafirati akte iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis općinskom načelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenica općinskog načelnika je ovlaštena primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Općina Matulji i službeno komunicira.

III.

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Općine Matulji u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« na oglasnoj ploči Općine Matulji i na WEB stranici Općine Matulji.

Klasa: 011-01/09-01/7

Ur. broj: 2156-04-09-01

Matulji, 29. srpnja 2009.

Općinski načelnik

Općine Matulji

Mario Ćiković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=624&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr