SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from Matulji 3193..3230

21.

Na temelju članaka 51. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinski načelnik Općine Matulji donosi dana 29. srpnja 2009. godine

ODLUKU
o osnivanju Socijalnog vijeća

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Socijalno vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

O ostvarivanju svojih zadataka, Vijeće:

1/ pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa, odnosno za rješavanje pojedinih pitanja u postupku donošenja propisa, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi,

2/ zalaže se za dosljednu primjenu zakona iz područja socijalne skrbi zapošljavanja, mirovisnkog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, te surađuje s drugim tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi, invalida domovinskog rata i obitelji poginulih i ranjenih, kao i o djeci invalida,

3/ potiče primjenu djelotvornih mjera koje valja nužno poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, te s tim ciljem angažira sve dostupne općinske i humanitarne izvore radi osiguranja racionalnog, učinkovitog i ravnomjernog korištenja svih raspoloživih robnih i novčanih resursa,

4/ potiče mjere u pogledu obiteljsko - pravne i kazneno - pravne zaštite kojima se osigurava potrebna skrb za djecu bez roditelja, odnosno onih o kojima se roditelji ne brinu, za tjelesno i duševno oštećenu i socijalno zapuštenu djecu, za slabe, nemoćne i druge, zbog nesposobnosti za rad i nezaposlenosti, nezbrinute građane,

5/ obavješćuje javnost o svojoj djelatnosti putem sredstava javnog priopćavanja,

6/ surađuje s humanitarnim, socijalnim, zdravstvenim i vjerskim organizacijama te udrugama, na svim razinama organiziranja u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Vijeće ima predsjednika, potpredsjedika i pet (5) članova.

Općinski načelnik predlaže i imenuje članove Vijeća i to 2 člana iz redova vijećnika Općinskog vijeća, a ostale članove uz preporuku Centra za socijalnu skrb Opatija, Doma Zdravlja Opatija, Udruženja umirovljenika Matulji, Gradskog Crvenog križa Opatija i vjerske institucije.

Članak 4.

Početkom svake godine Vijeće donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

Vijeće podnosi izvješće o svom radu Općinskom načelniku najmanje jedanput godišnje, a najkasnije do 31. siječnja za proteklu godinu.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji, Odsjek za samoupravu i upravu.

Članak 6.

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na WEB stranici Općine Matulji.

Klasa: 551-01/09-01/87

Ur. broj: 2156-04-09-06

Matulji, 29. srpnja 2009.

Općinski načelnik

Općine Matulji

Mario Ćiković, v. r.

 
http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=624&mjesto=51211&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr