SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

80.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 39/08), Odluke o Javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Pod crikvun« u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine PGŽ« broj 17/09), Nalaza i Mišljenja Stručnog tijela od 18. lipnja 2009. godine i članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Pod crikvun« u Njivicama,
Općina Omišalj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska skupština Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje društvu Pesja nautika d.o.o. Put mora 1, 51513 Omišalj (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru na uređenoj javnoj plaži u svrhu obavljanja gospodarske, sportsko - rekreacijske, ugostiteljske djelatnosti koja uključuje korištenje 2 (dva) lako uklonjiva ugostiteljska objekta s pripadajućim terasama ukupne površine 104 (stotinuičetiri) metara četvornih, te iznajmljivanje sandolina, pedalina, suncobrana, ležaljki i zabavnih sadržaja, a sve kako je označeno na Idejnom rješenju područja izrađenom od tvrtke Geodetski zavod Rijeka d.o.o. u veljači 2009. godine (Sastavni dio Ponude za koncesiju).

Za djelatnosti koje prema svojoj naravi izlaze iz koncesioniranog područja potrebno ishoditi koncesijsko odobrenje od Vijeća za koncesijska odobrenja pri Općini Omišalj.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena javna plaža. Ukupna površina plaže iznosi 7 152 m2, od čega površina kopnenog dijela uređene plaže iznosi 2 552 m2, a morskog dijela 4 600 m2 . Površina lako uklonjivih objekata s terasama iznosi 104 m2. Područje je omeđeno Gauss - Kruegerovim koordinatama:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije u mjerilu 1 : 1000 izrađen od »Geodetskog zavoda Rijeka« d.o.o. u veljači 2008. godine.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 66.960,00 kuna

(slovima:šezdesetišesttisućadevetstoipedeset kuna)

- promjenjivi dio naknade iznosi 3% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promjeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Ovlaštenik koncesije je dužan prije potpisivanja Ugovora o koncesiji predati Davatelju koncesije jednu bjanko zadužnicu s naznakom najvišeg iznosa do 100.000,00 kn (stotisuća kuna) koja mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade. Ovlaštenik koncesije predajom navedene isprave, ujedno daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Ovlaštenika koncesije u svibnju 2009. godine (sastavni dio Ponude).

Ovlaštenik koncesije dužan je strogo poštivati rokove ulaganja u plažu koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje područja, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu opremu, održavati zelene površine, te sanirati područje sukladno građevinskim propisima.

Članak 8.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 9.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (uređenje šetnice ili ceste, polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 12.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji pomorskog dobra kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-60

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

Odluka o davanju koncesije na pomorskom   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr