SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

79.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 39/08), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže autokampa »Ježevac« (»Službene novine PGŽ« broj 4/08), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa »Politin« (»Službene novine PGŽ« broj 4/08) i članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti
»Zlatnom otoku« d.d. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plažama Ježevac i Politin u Krku

Članak 1.

U članku 1., točka 2. Odluke o davanju suglasnosti »Zlatnom otoku« d.d. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plažama Ježevac i Politin u Krku (KLASA: 022-04/08-03/13 i UR. BROJ: 2170/1-05-01/6-08-06 od 15. svibnja 2008. godine) mijenja se i glasi:

»2. trgovačko društvo »Pipić« d.o.o., Zagreb, Frankopanska 7., za iznajmljivanje plutača za manja plovila gostiju kampa na plažama Ježevac i Politin«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se do isteka koncesije, odnosno do 1. ožujka 2013.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-47

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr