SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

66.

Na temelju članka 72. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05 i 139/08), članka 7. stavak 1. točka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/ 93 i 47/99), članka 4. Uredbe o proglašenju ekološke mreže (»Narodne novine« broj 109/07) i članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju
Javne ustanove »Priroda«

Članak 1.

Članak 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine PGŽ« broj 9/01, 4/06 i 10/06-pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Djelatnost javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim ustanova upravlja.

Javna ustanova sukladno Zakonu vrši i nadzor nad načinom obavljanja dopuštenih djelatnosti u cilju osiguranja racionalnog i održivog korištenja prirodnih dobara.

Javna ustanova obavlja djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka kao javnu službu.

Ustanova obavlja poslove iz stavka 1. u pogledu drugih vrijednih dijelova prirode odnosno dijelova prirode predviđenih za proglašenje zaštite na području Primorsko-goranske županije.

Javna ustanova upravlja dijelom ekološke mreže Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije, a sve u cilju održavanja ili uspostavljanja povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i/ili divljih svojti.

Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom Ustanove koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1., 2., 4. i 5. ovoga članka, a ne radi stjecanja dobiti«.

Članak 2.

U članku 6., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće sastoji se od predsjednika i dva člana koje imenuje Županijska skupština na prijedlog Župana.«

Članak 3.

U članku 10., stavku 2. brojka »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »70.000,00«.

U stavku 3. brojka »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »70.000,00«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 3. i 4., članku 10. stavku 6. i članku 16. stavku 1., riječi »Županijsko poglavarstvo« i »Poglavarstvo Primorsko-goranske županije«, u odgovarajućem rodu i padežu, zamjenjuju se riječima »Župan« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-58

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr