SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

56.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 58. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04, 138/06 i 38/09), članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispravak, 47/99 - ispravak i 35/ 08), članka 36. stavak 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske uprave
za ceste Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05 - pročišćeni tekst), u članku 8., u stavku 3., riječi »Županijskog poglavarstva«, zamjenjuju se riječju »Župana«.

U stavku 4., riječi »Županijskog poglavarstva«, zamjenjuju se riječju »Župana«.

Članak 2.

U članku 13., stavak 1., mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće:

- donosi program rada i razvoja Ustanove,

- odlučuje o financijskom planu i izvršenju financijskog plana, uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine,

- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti,

- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i Statutom Uprave.«

U stavku 2., riječi »Županijskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »Župana«.

U stavku 3., riječi »Županijskom poglavarstvu i«, brišu se.

Članak 3.

U članku 15., stavku 2., riječi »Županijsko poglavarstvo na prijedlog župana«, zamjenjuju se riječju »Župan«.

Članak 4.

U članku 21., riječi »Županijskog poglavarstva«, zamjenjuju se riječju »Župana«.

Članak 5.

U članku 26., stavak 3., briše se.

Dosadašnji stavci 4.,5. i 6., postaju stavci, 3., 4. i 5.

Članak 6.

Uprava je dužna uskladiti Statut i druge opće akte u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-10

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr