SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju članka 110., stavka 2., a u svezi s člankom 130. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 28. točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skpuština Primorsko-goranske županije, na sjednici 12. ožujka 2009. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2008. godinu ostvaren je kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine, te manjak primitaka od financijske imovine, a razlika od 9.373.334,91 kuna prenosi se u Proračun Primorsko-goranske županije za 2009. godinu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. raspoređuju se za neizvršene namjenske rashode planirane u Proračunu za 2008. godinu:

a) po osnovi namjenskih prihoda 2.832.051,84

- za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora 700.000,00

- za aktivnosti u okviru europskih integracija 1.322,61

- za provođenje projekta Biodizel 200.001,92

- za realizaciju projekta »Putovima

Frankopana« 51.000,00

- za nastavak izgradnje CZGO Marišćina 44.494,00

- za decentralizirane funkcije osnovnog

školstva 1.204,12

- za decentralizirane funkcije srednjeg

školstva 200.556,93

- za nastavak programa navodnjavanja 61.915,00

- za financiranje programskih aktivnosti

razvoja poljoprivrede 13.920,91

- za subvenciju kamata za program

»Lokalni projekti razvoja - poduzetnik« 157.971,14

- za unapređenje i razvoj lovstva (sredstva

lovozakupnina) 1.399.665,21

b) po osnovi stvorenih ugovornih obveza 5.853.114,53

- za nabavu posebne opreme za praćenje

pomorskog prometa 68.987,34

- za sufinanciranje izrade stručne

dokumentacije za potrebe izmjene i

dopune Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora

vode za piće na riječkom području 163.400,00

- za sufinanciranje rekonstrukcije

frankopanskog kaštela Drivenik 800.000,00

- za sufinanciranje programa Regionalni

vodovod Gorski kotar 500.000,00

- za izradu glavnog projekta pristupne

ceste i glavnog projekta infrastrukture

u trupu ceste do Centra za dobrobit

životinja 29.999,80

- za izradu idejnog projekta pristupne

ceste i idejnog projekta rekonstrukcije

doma Platak 487.268,00

- za izradu programa građenja i prostornog

uređenja Sjevernojadranskog pomorskog

centra Valbiska 39.040,00

- za usluge stručnog nadzora nad radovima

na postrojenju i opremi za solarno

grijanje u Psihijatrijskoj bolnici Rab 25.010,00

- za uređenje i opremanje Psihijatrijske

bolnice Rab 420.778,24

- za izradu programa i predinvesticijske

studije »Županijski hospicijski centar« 398.799,70

- za uređenje prostora za prijavno dojavnu

jedinicu Ustanove za hitnu medicinsku

pomoć Rijeka 147.746,88

- za nabavu stomatološke stolice za

ambulantu u Fužinama 110.000,00

- za usluge stručnog nadzora nad radovima

na rekonstrukciji - dogradnji i nadogradnji

DSN Marko Stuparić 38.796,00

- za nabavu usluga održavanja i edukacije

korisnika sustava (projekt informatizacije

socijalnih ustanova) 9.760,00

- za financiranje izvođenja radova na

postrojenju solarnog grijanja u Psihijatrijskoj

bolnici Rab 300.000,00

- za financiranje rekonstrukcije - dogradnje

i nadogradnje DSN Marko Stuparić,

Veli Lošinj, II. faza 754.575,27

- za idejno rješenje i glavni projekt

rekonstrukcije poslovne građevine u

Slogin kuli 2 48.238,80

- za idejni projekt sa troškovnikom radova za

poslovnu građevinu u Slogin kuli 2. 22.374,80

- za sufinanciranje izrade prostorno i

prometno integralne studije

Primorsko-goranske županije 68.500,00

- za izradu glavnog i izvedbenog projekta

operativnog mola u luci Unije, sanacije luke

Nerezine i izradu projekta za luku Ilovik 150.000,00

- za izradu parcelacijskog elaborata radi

proširenja l.p. Luka Povile, Klenovica. i suha

ričina u luci Novi Vinodolski 25.000,00

- za sanaciju Male palade u luci Crikvenica 300.000,00

- za sanaciju operativne obale II u luci

Nerezine 100.000,00

- za nabavu eko opreme za zaštitu mora 35.164,04

- za održavanje objekata i opreme aerodroma

na području Županije - Zračna luka

Rijeka d.o.o. 738.669,20

- za poticanje rada lokalnih i regionalnih

radijskih postaja na području Županije 9.091,46

- za izradu glavnog i izvedbenog projekta

Brusan 61.915,00

Članak 4.

Raspored sredstava iz članka 3. bit će uključen u Proračun Primorsko-goranske županije za 2009. godinu u sklopu Izmjena i dopuna proračuna.

Neutrošena i neraspoređena sredstva u iznosu 688.168,54 kuna rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu.

Članak 5.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2008. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvješća.

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2008. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije.«

Klasa: 021-04/08-02/10

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 12. ožujka 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=00001&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr