SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 03/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 30. listopada 2008. donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) dijela poslovne zone K1 (u daljnjem tekstu Plan)

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

(1) Detaljni plan uređenja (DPU) dijela poslovne zone K1 donesen je 2003. (»Službene novine PGŽ« broj 1/03).

(2) Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Čavle. Odgovorna osoba je predsjednik Poglavarstva.

Članak 2.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne namjene K1 izrađuju se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

Članak 3.

Obuhvat Plana

(1) Ovim Izmjenama i dopunama plana ne mijenja se obuhvat plana i ostaje isti (9,7 ha).

Članak 4.

Razlozi za izmjenu i dopunu Planova

(1) Sukladno intenciji vlasnika zemljišta (Metro Cash & Carry d.o.o.) o gradnji skladišta građevinskog materijala potrebno je Planom stvoriti uvjete za mogućnost traženog zahvata u prostoru.

(2) Kako dosadašnji Detaljni plan to nije omogućavao, potrebno je izvršiti izmjenu i dopunu Detaljnog plana.

Članak 5.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

(1) Temeljem odredaba Plana u izvedena je i realizirana građevina veletrgovačkog centra »Metro« koju je traženim izmjenama i dopunama potrebno nadograditi s traženim programom skladišta.

Realizirana prometna i komunalna infrastruktura ocjenjuje se dostatnom kako za postojeće, tako i za planirane zahvate.

(2) Temeljem Detaljnog plana privedena je svrsi cjelovita parcela (k.č.br. 8590, k.o. Cernik-Čavle). Izvedena je sva infrastruktura.

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta Plana

(1) Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

- Definirati i korigirati gradivi dio građevne čestice koji će omogućiti izgradnju potrebnog skladišta.

- Postaviti takve odredbe za provođenje gdje će biti definirani dostatni koeficijenti izgrađenosti kao i potrebni uvjeti gradnje.

Članak 7.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

(1) Izmjene i dopune Detaljnog plana izradit će se na podlogama postojećeg Plana.

(2) Prostorni plan se mijenja u grafičkom dijelu i to u svim grafičkim prikazima koji sadržavaju prikaz gradivog dijela građevne čestice.

Članak 8.

Popis tijela prema posebnim propisima

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana moraju dati zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

- Ured državne uprave u PGŽ

- JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ

- PGŽ, Županijska uprava za ceste

- Hrvatske vode, VGO Rijeka

- HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

- Energo d.o.o. Rijeka

- Hrvatska agencija za telekomunikacije

- Hrvatske ceste

- Hrvatske autoceste

Članak 9.

Rokovi

(1) Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- Za izradu Nacrta prijedloga Plana 15. 11. 2008. godine

- Za izradu Prijedloga Plana 15. 12. 2008. godine

- Za izradu Konačnog prijedloga Plana 15. 2. 2009. godine

Članak 10.

Zabrane

(1) Do donošenja ovih Izmjena Plana primjenjivat će se Plan u donesenom obliku.

Članak 11.

Izvori financiranja

(1) Izmjena plana će se financirati privatnim sredstvima investitora.

Članak 12.

Završne odredbe

(1) Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/08-01/8

Ur. broj: 2170-03-08-01-4

Čavle, 30. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=580&mjesto=10008&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr