SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 39. Četvrtak, 23. listopada 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

97.

Na temelju članka 20. stavak 2., a u svezi članka 22. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04) i temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 24. rujna 2008. godine, Županijsko poglavarstvo je na 115. sjednici od 16. listopada 2008. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije
za luku posebne namjene - brodogradilište Nerezine

Članak 1.

Na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije, a radi razvitka dosadašnje djelatnosti mijenja se Odluka o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Nerezine (»Službene novine PGŽ« broj 22/99, 27/99, 8/00 i 2/ 05).

Članak 2.

U članku 2. na kraju stavka 1. briše se točka i stavlja zarez te se dodaju riječi:

»te Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Ovlaštenika koncesije u kolovozu 2008. godine i lokacijskim dozvolama za rekonstrukciju i dogradnju brodogradilišta »Nerezine« od 13. prosinca 2007. godine i za rekonstrukciju i dogradnju nove stolarije u brodogradilištu Nerezine od 16. ožujka 2006. g., te Rješenju o produženju iste od 29. veljače 2008. godine.«

Članak 3.

U članku 4. brojka »20« zamjenjuje se brojkom »30«, a brojka »2019« brojkom »2029«.

Članak 4.

U članku 5.d iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Ovlaštenik koncesije dužan je u poslovanju i novim investicijama pridržavati se svih propisa o zaštiti okoliša«.

Članak 5.

Temeljem ove Odluke zaključit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - brodogradilište Nerezine zaključen 10. prosinca 1999. godine.

Članak 6.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 7.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na produženje roka trajanja koncesije na ukupan rok od 30 godina.

Klasa: 022-04/08-03/30

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-10

Rijeka, 16. listopada 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=577&mjesto=00001&odluka=97
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr